Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา09:06 น. | ออนไลน์ 63 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

ค้นหานิสิต จากคำว่า ที่อยู่ใน

นิสิตที่สัมภาษณ์ผ่าน : นิสิตชาย || นิสิตหญิง  


รายชื่อนิสิตชาย ที่ผ่านสัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักนิสิตจุฬาฯ
จำนวน 407 คน

คนที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ตึก
1   นายธัญวุฒิ วงษ์สกุล ครุศาสตร์ จำปี
2   นายณัฐวัฒน์ ชื่นเจริญสุข ครุศาสตร์ จำปา
3   นายพลวัต เชาวรานนท์ ครุศาสตร์ จำปา
4   นายณัฐนนท์ ลิ้มทองคำ ครุศาสตร์ จำปี
5   นายธรรณ์ธร เหลืองมณี ครุศาสตร์ จำปา
6   นายปราชญา กาขาว ครุศาสตร์ ชวนชม
7   นายถิรนัย ธนัครสมบัติ ครุศาสตร์ จำปี
8   นายนภนต์ มุมณี ครุศาสตร์ จำปี
9   นายวรเดช บุญมาขจรกิจ ครุศาสตร์ จำปา
10   นายจุฑาภัทร บุญศรี ครุศาสตร์ จำปี
11   นายวรวุฒิ ทองเผือก ครุศาสตร์ จำปี
12   นายณัฏฐชัย กรปภาสกุล ครุศาสตร์ จำปี
13   นายฐานิต เหนี่ยงจิตต์ ครุศาสตร์ จำปี
14   นายวาสุเทพ ชูตระกูล ครุศาสตร์ จำปี
15   นายนวัตชัย ยี่สุ้นแสง ครุศาสตร์ จำปี
16   นายศุภากร แขนโคกกรวด ครุศาสตร์ จำปี
17   นายเดชาธร วัฒนพิชญากูล ครุศาสตร์ จำปี
18   นายนนทกร สิงหวัฒนศิริ ครุศาสตร์ จำปา
19   นายรัฐธีร์ ธนะพงศ์ภาวี ครุศาสตร์ จำปี
20   นายนนทกร จันทร์เเดง ครุศาสตร์ จำปี
21   นายฐิติพงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ครุศาสตร์ จำปา
22   นายธนวัฒน์ รัตนธนชัย ครุศาสตร์ จำปี
23   นายสิรวิชญ์ จุ้ยรักษา ครุศาสตร์ จำปี
24   นายมนวรรธน์ บัวระย้า ครุศาสตร์ จำปี
25   นายตรีโรจน์ แก้วละออ ครุศาสตร์ จำปา
26   นายรณฤทธิ์ สีสุวรรณ ครุศาสตร์ จำปา
27   นายสุธินันท์ คชพันธ์ ครุศาสตร์ จำปา
28   นายณัชพล โสตศิริ ครุศาสตร์ จำปี
29   นายทัตธน นวลสังข์ ครุศาสตร์ จำปี
30   นายธนบดี ลำสมุทร ครุศาสตร์ จำปี
31   นายเอกราช วงศ์ชาลี ครุศาสตร์ จำปี
32   นายนรินทร์โชติ นนท์ธีระจรูญ ครุศาสตร์ ชวนชม
33   นายกันตินันท์ จันมูลตรี ครุศาสตร์ จำปา
34   นายวีรวัฒน์ จำปานนท์ ครุศาสตร์ จำปี
35   นายภูริเดช บุญอุ้ม ครุศาสตร์ จำปี
36   นายวชิรวิชญ์ สมุทรเวช ครุศาสตร์ จำปี
37   นายทวีทรัพย์ จันมาทูล ครุศาสตร์ จำปี
38   นายธนาดล มองฤทธิ์ ครุศาสตร์ จำปี
39   นายชลธร ไชศรีจันทร์ ครุศาสตร์ จำปี
40   นายอรรคชัย จุลนาค ครุศาสตร์ จำปี
41   นายชินวัตร โพนเมืองหล้า ครุศาสตร์ จำปี
42   นายสรวิชญ์ เชื้อสระคู ครุศาสตร์ ชวนชม
43   นายวรชิต โคคะวินนท์ ครุศาสตร์ จำปี
44   นายธนัญชัย ลาทอง ครุศาสตร์ จำปี
45   นายนวฤทธิ์ ทาผัด ครุศาสตร์ จำปี
46   นายจิรวัฒน์ ศรีวิชัย ครุศาสตร์ จำปี
47   นายโชคชัย ใหม่จันทร์ ครุศาสตร์ จำปี
48   นายนราธิป เพียรทอง ครุศาสตร์ ชวนชม
49   นายพงศภัค โพธิ์ดง ครุศาสตร์ จำปี
50   นายมนัส เมฆทับ ครุศาสตร์ จำปา
51   นายทวีสิน รัตนะ ครุศาสตร์ จำปี
52   นายสุรวิชญ์ พวงมาลัย ครุศาสตร์ จำปา
53   นายสิรวิชญ์ บุญประเสริฐ ครุศาสตร์ จำปี
54   นายกัญจณัฏฐ์ นนทแก้ว ครุศาสตร์ ชวนชม
55   นายภาคภูมิ จันทร์แจ่มศรี ครุศาสตร์ จำปา
56   นายต้นตระกูล กลั่นซ้าย ครุศาสตร์ จำปี
57   นายอายุวัต ทวีรัตน์ ครุศาสตร์ จำปี
58   นายสหรัฐ เอียดหนู ครุศาสตร์ จำปี
59   นายภคนันท์ กุลประสิทธิ์ ครุศาสตร์ จำปี
60   นายนิธิกร เเสงจันทร์ ครุศาสตร์ จำปี
61   นายศักดินันท์ อนันทมาศ ครุศาสตร์ จำปี
62   นายเจตนิพัทธ์ ดีเป็นแก้ว ครุศาสตร์ จำปี
63   นายซอลาฮ ดาหะมิ ครุศาสตร์ จำปา
64   นายอับดุลอาลีม เบ็นสลาม ครุศาสตร์ จำปี
65   นายชัชพิมุข หมาดเท่ง ครุศาสตร์ จำปี
66   นายไซนุนอาบีดีน อาแด ครุศาสตร์ จำปี
67   นายรุสลัน เจ๊ะแม ครุศาสตร์ จำปี
68   นายจีรภัทร เชี่ยวเชิงงาน ครุศาสตร์ จำปี
69   นายสุวรรณภูมิ บัวทอง จิตวิทยา จำปี
70   นายเวทัส วัฒนะไพบูลย์กุล จิตวิทยา ชวนชม
71   นายชิษณุพงศ์ ไตรศรัทธ์ จิตวิทยา จำปา
72   นายธนกร พวงสุวรรณ จิตวิทยา จำปา
73   นายชยธน ธันย์ชนกพงศ์ ทันตแพทยศาสตร์ ชวนชม
74   นายธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล ทันตแพทยศาสตร์ จำปี
75   นายพชรพล คล้ายแก้ว ทันตแพทยศาสตร์ จำปี
76   นายเนชาล หลีดินชุด ทันตแพทยศาสตร์ จำปา
77   นายธีธัช พรมสิทธิ์ นิติศาสตร์ จำปี
78   นายมณฑล ทิวทอง นิติศาสตร์ จำปี
79   นายภัทรดนัย สวนศรี นิติศาสตร์ จำปี
80   นายสมชาติ กุลชนิ นิติศาสตร์ ชวนชม
81   นายณัฐวุฒิ ภูมีกอง นิติศาสตร์ จำปา
82   นายนวพล สันติภาพจันทรา นิติศาสตร์ ชวนชม
83   นายธนะเมศฐ์ สุรัฐนันทศิริ นิติศาสตร์ จำปี
84   นายวิรัญจ์ คนรำ นิติศาสตร์ ชวนชม
85   นายวันชนะ ไชยสุวรรณ นิติศาสตร์ จำปี
86   นายธีธัช วัฒนรงคุปต์ นิเทศศาสตร์ ชวนชม
87   นายวุฒิชัย บูรณกิตติภิญโญ นิเทศศาสตร์ จำปา
88   นายสิรวิชญ์ รวีไพฑูรย์ นิเทศศาสตร์ จำปา
89   นายวรัญชัย เจริญโชติ นิเทศศาสตร์ จำปี
90   นายธีรภัทร กรองมะเริง นิเทศศาสตร์ จำปี
91   นายธัชพล ขัดชุมแสง นิเทศศาสตร์ จำปี
92   นายรุจนเรศ เผือกเงิน นิเทศศาสตร์ จำปา
93   นายหิรัญ มาลัย พาณิชยศาสตร์ฯ จำปี
94   นายธนภูมิ สุขมณี พาณิชยศาสตร์ฯ จำปี
95   นายสิรวิชญ์ สุวรรณโชติ พาณิชยศาสตร์ฯ จำปี
96   นายภูบดี ธรรมพิทักษ์ พาณิชยศาสตร์ฯ จำปี
97   นายปฐมพงษ์ ศรีอมร พาณิชยศาสตร์ฯ จำปี
98   นายอาดัม ประทีป ณ ถลาง พาณิชยศาสตร์ฯ จำปี
99   นายธีรภัทร ชุณหพัฒนา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชวนชม
100   นายปุณยวัจน์ พึ่งโพธิ์มิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชวนชม
101   นายนิติพันธ์ เจียมโฆสิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำปา
102   นายเอกสิทธิ์ นาคสกุล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชวนชม
103   นายธีรัตม์ ยงคง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชวนชม
104   นายปฏิพัทธ์ ประจักษ์เมือง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชวนชม
105   นายชยานนท์ นนทมาตย์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชวนชม
106   นายภัทรดนัย ไชยราช พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชวนชม
107   นายสุทธิพงศ์ ณรงค์ศรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำปี
108   นายเดชสมบูรณ์ ฤกษนันท์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชวนชม
109   นายเทพฤทธิ์ พิทักษ์สุข พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชวนชม
110   นายสิรภพ พยับบรรณางกูุร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำปี
111   นายกิตติณัฏฐ์ ศิริรัตน์ รัฐศาสตร์ จำปี
112   นายพงศ์วรินทร์ สาระไชย รัฐศาสตร์ จำปา
113   นายศุภวิชญ์ สตันยสุวรรณ รัฐศาสตร์ จำปี
114   นายปวิช ตั้งประสิทธิภาพ รัฐศาสตร์ ชวนชม
115   นายสิทธิโชค แก้วถมยา รัฐศาสตร์ จำปี
116   นายเขตโสภณ นวภาณพงษ์ รัฐศาสตร์ ชวนชม
117   นายพยุหพล แสงนาโก รัฐศาสตร์ จำปา
118   นายปิยะณัฐ เหมศรี รัฐศาสตร์ จำปี
119   นายกฤษฏิพงศ์ อินทร์เนตร รัฐศาสตร์ จำปา
120   นายพชรธรรศ จิตต์หาญ รัฐศาสตร์ จำปี
121   นายอารีฟีน โตะแอ รัฐศาสตร์ จำปี
122   นายปรินทร พันธุ์เล่ง รัฐศาสตร์ ชวนชม
123   นายอามีรุดดีน ดือราแม รัฐศาสตร์ จำปา
124   นายพบธรรม ธรรมาวุฒิชัย วิทยาศาสตร์ จำปี
125   นายกิตติณัฐ บัญชาจารุรัตน์ วิทยาศาสตร์ จำปี
126   นายศักดิ์สิทธิ์ วงค์สุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ จำปี
127   นายณัฐเมธี ชุ้นสามพราน วิทยาศาสตร์ จำปี
128   นายภาณุพงศ์ ผิวเหลือง วิทยาศาสตร์ จำปา
129   นายธนากร เปียขาว วิทยาศาสตร์ จำปา
130   นายนันทวัฒน์ ทิมเทศ วิทยาศาสตร์ จำปี
131   นายรัฐนนท์ ปานขาว วิทยาศาสตร์ จำปี
132   นายธนบดี บุญชูสว่าง วิทยาศาสตร์ ชวนชม
133   นายกอบชัย ดนตรี วิทยาศาสตร์ จำปา
134   นายฐิติศักดิ์ น้อยเจริญ วิทยาศาสตร์ จำปี
135   นายภู ภู่เพชร วิทยาศาสตร์ จำปี
136   นายเจษฎากร วิจิตราการลิขิต วิทยาศาสตร์ จำปา
137   นายตะวัน ประเสริฐศักดิ์ วิทยาศาสตร์ จำปี
138   นายอมรเทพ ติละกุล วิทยาศาสตร์ จำปี
139   นายกฤตพงศ์ ลีวงศ์วัฒน์ วิทยาศาสตร์ ชวนชม
140   นายทิฐินันท์ เชื้อดี วิทยาศาสตร์ จำปี
141   นายธนดล แสนสุข วิทยาศาสตร์ จำปี
142   นายเป็นหนึ่ง หงษ์โต วิทยาศาสตร์ จำปี
143   นายนิรุช จันทะคาม วิทยาศาสตร์ จำปา
144   นายนภัสธ ชินอักษร วิทยาศาสตร์ จำปี
145   นายธีรโชติ รัตนศิริดำริ วิทยาศาสตร์ จำปี
146   นายศุภกร สุขสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ ชวนชม
147   นายคฑาวุธ แก้ววิเศษ วิทยาศาสตร์ จำปี
148   นายพัทธนันท์ นุ่มผ่อง วิทยาศาสตร์ จำปี
149   นายณัฐดนัย ตรีสกุล วิทยาศาสตร์ จำปี
150   นายกรวุฒิ ชุติพงศ์ วิทยาศาสตร์ จำปี
151   นายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ วิทยาศาสตร์ ชวนชม
152   นายณัฐพล ตึกประโคน วิทยาศาสตร์ จำปา
153   นายพีรวิชญ์ ศิริชัย วิทยาศาสตร์ จำปี
154   นายภัทรพล แก้วแสง วิทยาศาสตร์ จำปี
155   นายเพชรกล้า สนสังข์ วิทยาศาสตร์ จำปี
156   นายเพ็ญเพชร แพทย์จะเกร็ง วิทยาศาสตร์ จำปี
157   นายภานุวัฒน์ ต๋าระ วิทยาศาสตร์ จำปี
158   นายนิตินันท์ สร้อยหิน วิทยาศาสตร์ จำปา
159   นายภคภูมิ รักษาแก้ว วิทยาศาสตร์ ชวนชม
160   นายรัฐภูมิ ประดิษฐ์ด้วง วิทยาศาสตร์ ชวนชม
161   นายปฏิภากรณ์ กันปัญญา วิทยาศาสตร์ จำปี
162   นายอัทธวัฒน์ สุวรรณถิรพุทธิ์ วิทยาศาสตร์ จำปี
163   นายภูริกูลกฤษฎิ์ เชิดชน วิทยาศาสตร์ จำปี
164   นายธงไท เพ็ชราชัย วิทยาศาสตร์ ชวนชม
165   นายอัศม์เดช วะเศษสร้อย วิทยาศาสตร์ ชวนชม
166   นายสุทธิพงศ์ ยะวา วิทยาศาสตร์ จำปี
167   นายภัทรดร ภัทรดรปกรณ์ วิทยาศาสตร์ จำปี
168   นายกฤตยชญ์ ไชยวงค์ วิทยาศาสตร์ จำปี
169   นายภูวพัศ เทียมจรรยา วิทยาศาสตร์ ชวนชม
170   นายณรงค์รัตน์ ทับทิม วิทยาศาสตร์ จำปี
171   นายพลพล ลิมกุล วิทยาศาสตร์ จำปี
172   นายธำรงชัย แดงเจริญ วิทยาศาสตร์ จำปี
173   นายอิทธิพล บทมูล วิทยาศาสตร์ จำปี
174   นายเฉลิมเกียรติ์ บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์ จำปี
175   นายณัฐนนท์ ดีประเสริฐ วิทยาศาสตร์ จำปา
176   นายกิตติศักดิ์ ทองบ้านโข้ง วิทยาศาสตร์ จำปี
177   นายธีรภัทร์ กรีกูล วิทยาศาสตร์ จำปา
178   นายก้องภพ เล้าอรุณ วิทยาศาสตร์ จำปี
179   นายชาคริต ขุมทอง วิทยาศาสตร์ จำปา
180   นายกษิดิ์เดช ผิวอ่อน วิทยาศาสตร์ จำปี
181   นายบารมี ศรีสว่าง วิทยาศาสตร์ ชวนชม
182   นายอภินันท์ พวงผกา วิทยาศาสตร์ จำปี
183   นายนครินทร์ หรันหลัง วิทยาศาสตร์ จำปี
184   นายเกียรติศักดิ์ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ จำปี
185   นายธนศักดิ์ สมัครพงค์ วิทยาศาสตร์ จำปี
186   นายวาริช แสงชูติ วิทยาศาสตร์ ชวนชม
187   นายภูชิสส์ พรหมช้าง วิทยาศาสตร์ จำปี
188   นายนพ หอประยูร วิทยาศาสตร์ จำปี
189   นายธีรภัทร ทวีกุล วิทยาศาสตร์ จำปา
190   นายปุณณัตถ์ แก้วพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ จำปี
191   นายสิรภพ รัตนวัย วิทยาศาสตร์ จำปี
192   นายศักดิธัช จุลรอด วิทยาศาสตร์ จำปี
193   นายพิทวัส โชโต วิทยาศาสตร์ จำปี
194   นายศิลา พลรักษ์ วิทยาศาสตร์ ชวนชม
195   นายอัสฟันดี สาและ วิทยาศาสตร์ จำปี
196   นายอรรถวุฒิ หนูน้อย วิทยาศาสตร์ จำปี
197   นายพัทธพล มาฉ่ำ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
198   นายพงศกร สุขประมูล วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
199   นายชานน เหล็กหมื่นไวย วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
200   นายปรัตถกร สังข์ปิ่น วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปี
201   นายเจษฎา เสือสมพงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ชวนชม
202   นายวุฒินันท์ อรบุตร วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
203   นายวัชรเกียรติ รัตนมูล วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
204   นายพรหมมินทร์ ปิ่นแก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
205   นายทัตต์ดนัย ช้างเนียม วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปี
206   นายธิติวุฒิ ไวยเดช วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
207   นายศุภกร ลัพเสถียร วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
208   นายธีรดนย์ แสนสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปี
209   นายเดชดนัย เข็มวิชัย วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปี
210   นายศุภชัย อุดเลิศ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปี
211   นายสามกุมภา โทวระ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
212   นายชัยอมร อินทร์แก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
213   นายตรีวิทย์ ม่วงเเก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
214   นายนิรชน ค้าขาย วิทยาศาสตร์การกีฬา ชวนชม
215   นายพัทธนันท์ กุศลเสริม วิทยาศาสตร์การกีฬา ชวนชม
216   นายสุทัศน์ ธัญญเจริญ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
217   นายพงศธร โล่หิรัญโรจน์ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปี
218   นายอินทัช ท่อนทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปี
219   นายนรภัทร วรโชติปวัตร วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปี
220   นายนิสิทธิ์ รัตนศิธร วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปี
221   นายวิษุวัต กะลิมพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
222   นายชยพล เลาห์ทวีรุ่งเรือง วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
223   นายภัทรพล อำไพ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
224   นายเจษฎา ฤทธิ์มหันต์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
225   นายภูฟ้า อัมพรสถิร วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
226   นายกฤษณ์ จันทุมากร วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
227   นายปัจฉิมบุตร ออมสิน วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
228   นายสหรัฐ ปานกำเหนิด วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
229   นายธาวิน นอกขุนทด วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
230   นายเตชิษฐ์ พิลาศลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
231   นายณัฎฐไตร ไพสานต์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
232   นายยงยุทธ งามเลิศไพโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
233   นายธีรภัทร แสงกระจ่าง วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
234   นายพิสิษฐ์สรร อุทัยศิริตานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
235   นายเดชนรินทร์ หุ่นสาระ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
236   นายธีรเมธ อินาลา วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
237   นายนราวิชญ์ นามสนธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
238   นายธีรภัทร อัศวนนท์วิวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
239   นายธนภัทร ฐิติธรรมจริยา วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
240   นายธวัชวีร์ เอี่ยมอารีรัตนื วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
241   นายชนทัต รักษ์ชัยธนกร วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
242   นายณัฐนันท์ สาสกุล วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
243   นายภูมิพัฒน์ ชัยประเสริฐสุด วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
244   นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
245   นายธีรวัจน์ เหรียญสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
246   นายสุเมธ บำรุงสิน วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
247   นายบุญชรัสมิ์ น้อยประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
248   นายศรัณย์พงศ์ ลาภสุขสถิต วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
249   นายเดช วงศ์วีรธร วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
250   นายกวีภาค สัจจาสัย วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
251   นายพีรวิชญ์ พิมพ์ต่อ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
252   นายจักรพัฒน์ สกุลภักดี วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
253   นายภูริภัทร จารุพิสิฐไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
254   นายทักษ์ดนัย ศรีสุข วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
255   นายอมรเทพ ช่อมะลิ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
256   นายธรรมฤทธิ์ ผิวทน วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
257   นายชยางกูร สมพร วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
258   นายฉัตร สินธุเชาวน์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
259   นายโรจน์ศิรา มาลาคำ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
260   นายยนตระชัย กล้าหาญ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
261   นายกฤษกร เพ็งอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
262   นายธนภูมิ แหวนแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
263   นายวรัญ ลิมป์วิโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
264   นายภคิน ไกรสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
265   นายนุติพงษ์ สุทธิขันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
266   นายอนุชา ทิมา วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
267   นายคฑาวุธ พรมรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
268   นายกฤษฎ์ ธิติชยาพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
269   นายจตุรภุช โมรา วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
270   นายสหรัฐ วุฒิประชารัฐ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
271   นายภูวดล ศรีโสภา วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
272   นายเลิศพิพัฒน์ นครินทร์สาคร วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
273   นายศิริสัก เดชะวรานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
274   นายชัชชวิทธิ์ สีตะวัน วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
275   นายกันตพงศ์ นุ่มนวล วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
276   นายพุฒิเมธ คำเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
277   นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
278   นายนราธร บุญประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
279   นายชยพล มหัทธนชัย วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
280   นายเอกพงศ์ จอมวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
281   นายศุภฤกษ์ คงประพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
282   นายศุภกร คงประพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
283   นายปวริศ ทองแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
284   นายกษิดิศ ลือชา วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
285   นายณภัทร จันทร์ฟ้าเลื่อม วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
286   นายสุรพีร์ สุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
287   นายนรภัทร ศักดิ์สม วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
288   นายนวพรรษ ชนมุนี วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
289   นายธนพล เพชรรุ่งรัศมี วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
290   นายณัฐวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
291   นายภัทรชัย มาลีศรีสุกใส วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
292   นายธิษณ์ธวัช อุ่นต๊ะ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
293   นายณัฐภาส ไกรสีกาจ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
294   นายธาริน พิชาติพัฒนา วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
295   นายธีรธัช ใคร่ครวญ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
296   นายธนโรจน์ กังแฮ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
297   นายพรพิพัฒน์ แก้วเขียว วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
298   นายจีรทีปต์ ขจรศักดิ์ว่องไว วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
299   นายชินโชติ เวทยานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
300   นายอดิศา ศรีวราสาสน์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
301   นายอัษฎา ห่วงสายแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
302   นายอภิหัตถ์ หอมจันทร์โต วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
303   นายธีรพล จิตรตั้งตรง วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
304   นายธนภัทร จันทร์แก้ว วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
305   นายธนากร รัตนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
306   นายพชร เพชรใหญ่ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
307   นายฑวัต ทวีศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
308   นายรพินทร์ นิลวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
309   นายสิรวิชญ์ ศิลปธีรธร วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
310   นายตระกูล เกิดวัน วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
311   นายผดุงจิตต์ ชวนวัฒนา วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
312   นายวราวุฒิ ชุมทอง วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
313   นายนิธิพร ชัมภูชนะ วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
314   นายธีธัช เสาวธารพงค์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
315   นายศรัณย์พงศ์ เหล็กนิ่ม วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
316   นายกิตติพศ ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
317   นายกฤษณภัทร ชาติวัฒนา วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
318   นายนิธิกร เจริญกลกิจ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
319   นายณัฐนันท์ ประสงค์จันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
320   นายจอมภูมิฑ์ สุกแดง วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
321   นายไกร นฤพรเมธี วิศวกรรมศาสตร์ ชวนชม
322   นายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
323   นายณภัทร เฉลิมวัย วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
324   นายณัฐภัทร เมืองพูล วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
325   นายศุภณัฐ ปิ่นทอง วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
326   นายศุภณัฐ ตรีรัตนพันธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
327   นายณัฐวิชช์ ชูพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
328   นายเฉลิมพล ตั้งจิตวัฒนากุล วิศวกรรมศาสตร์ จำปี
329   นายวงษ์วรชาติ วงษ์พิทักษ์ ศิลปกรรมศาสตร์ จำปี
330   นายปรมะ ศรีกลัด ศิลปกรรมศาสตร์ จำปี
331   นายภูร่องกล้า ลาภตระการ ศิลปกรรมศาสตร์ ชวนชม
332   นายประสิทธิ์ ทิมสีคร้าม ศิลปกรรมศาสตร์ จำปี
333   นายกตัญญู วาจาสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตร์ จำปี
334   นายโสภณวิชญ์ เอี่ยมแจง ศิลปกรรมศาสตร์ จำปี
335   นายอริยธัช ขาวจันทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำปี
336   นายชนนน ฉัตรแก้วนภานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ชวนชม
337   นายยุทธพิชัย โฉลกดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำปี
338   นายจักรวาล บุญแสง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำปี
339   นายสิทธิพล อารีรอบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ชวนชม
340   นายรชต ศรีสวัสดิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำปา
341   นายบุลิน จำปาจันทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำปี
342   นายวิวิธชัย บำรุงศรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำปี
343   นายปพน กฤตประโยชน์ สหเวชศาสตร์ จำปี
344   นายจิรันธนิน นวลมิ่ง สหเวชศาสตร์ จำปี
345   นายณัฐพัชร์ สร้อยสุวรรณ สหเวชศาสตร์ จำปี
346   นายบวรนันท์ จ่างเจริญ สหเวชศาสตร์ ชวนชม
347   นายชุติพันธุ์ สุทธิปัญโญ สหเวชศาสตร์ ชวนชม
348   นายรวิชพงศ์ หิรัญรัฐธานนท์ สหเวชศาสตร์ ชวนชม
349   นายชิษณุพงศ์ ประคองใจ สหเวชศาสตร์ จำปี
350   นายณัทกร อินทนนท์ สหเวชศาสตร์ จำปี
351   นายพีรพัฒน์ ชื่นใจ สหเวชศาสตร์ จำปี
352   นายวุฒิพงษ์ เทพจั้ง สหเวชศาสตร์ จำปา
353   นายภูมินทร์ กาวีวน สหเวชศาสตร์ จำปี
354   นายครรชิต ดอนชัย สหเวชศาสตร์ จำปี
355   นายรัฐกานต์ ใต้ฟ้าพูล สหเวชศาสตร์ จำปี
356   นายวิภาส ศิธรกุล สหเวชศาสตร์ จำปา
357   นายตะวัน เกิดเกษม สหเวชศาสตร์ จำปา
358   นายศุภณัฐ ด้วงฉีด สหเวชศาสตร์ จำปี
359   นายเอกรินทร์ คงทอง สหเวชศาสตร์ จำปี
360   นายพงศธร อธิคมสวัสดิ์ สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
361   นายอริยวิชญ์ บุญสนอง สัตวแพทยศาสตร์ จำปี
362   นายนิธี จันทรโกศล สัตวแพทยศาสตร์ จำปี
363   นายธนวุฒิ ชูชื่นกลิ่น สัตวแพทยศาสตร์ จำปี
364   นายธนกฤต อัฑฒ์ตระกูล สัตวแพทยศาสตร์ จำปี
365   นายณัฏฐ์ แก้วสีทอง สัตวแพทยศาสตร์ จำปี
366   นายกิตติศักดิ์ พร้อมพรรค สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร จำปี
367   นายวิทวัส เมลืองศิลป์ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร จำปี
368   นายเอกรัฐ ขันตยาคม สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร จำปี
369   นายบดินทร์เดช วงค์ศิริ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร จำปี
370   นายเจตนิพิฐ สายแปง สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร ชวนชม
371   นายคริษฐ์ มายุศิริ สำนักวิชาทรัพฯ จำปี
372   นายชินกฤต แก้วสุวรรณ์ อักษรศาสตร์ จำปี
373   นายชยวรรธน์ ค้ำคูณ อักษรศาสตร์ จำปี
374   นายฉัตริน เอี่ยมสงคราม อักษรศาสตร์ ชวนชม
375   นายวิชญ์พล จันทร อักษรศาสตร์ จำปี
376   นายภาณุพงศ์ จันทรถ อักษรศาสตร์ จำปี
377   นายอัศวุธ อุปติ อักษรศาสตร์ จำปี
378   นายธนรัฐ สอนนอก อักษรศาสตร์ จำปี
379   นายปรมินทร์ ศรีสมชัย อักษรศาสตร์ ชวนชม
380   นายอภินันท์ กองกันทะ อักษรศาสตร์ จำปี
381   นายชีพชนก แย้มวงษ์ อักษรศาสตร์ จำปี
382   นายณัฏฐกิตติ์ ดวงทอง อักษรศาสตร์ จำปี
383   นายอิทธิกร สุทธิศักดิ์ภักดี อักษรศาสตร์ ชวนชม
384   นายฮาริส ยีสมัน อักษรศาสตร์ จำปา
385   นายปิยะพรรณ์ ขันธวิธี เภสัชศาสตร์ จำปา
386   นายธีรภัทร เหมณีย์ เภสัชศาสตร์ จำปี
387   นายชัยธวัช เลื่องลือ เภสัชศาสตร์ จำปา
388   นายเดชากูล ดอนหม้อ เภสัชศาสตร์ ชวนชม
389   นายณัฐปกรณ์ ศิริเทศ เภสัชศาสตร์ จำปี
390   นายอัศวเดช ปานพุธ เภสัชศาสตร์ จำปี
391   นายยศวรรธน์ อรรถีโภค เภสัชศาสตร์ ชวนชม
392   นายศิวกร พูลสุทธิ์ เศรษฐศาสตร์ จำปี
393   นายศิริวัฒน์ เดชศิริ เศรษฐศาสตร์ จำปา
394   นายศุภณัฐ ศรีปัทมปิยพงศ์ เศรษฐศาสตร์ จำปา
395   นายชาคริต สุกิน เศรษฐศาสตร์ จำปี
396   นายจตุพงศ์ ปาคำสี เศรษฐศาสตร์ จำปา
397   นายชยกร จุฑาจิเวศ เศรษฐศาสตร์ จำปา
398   นายวชิระ สมแก้ว เศรษฐศาสตร์ จำปี
399   นายภูริ ดอกไม้ เศรษฐศาสตร์ ชวนชม
400   นายนาธาน หวังพิทักษ์วงศ์ เศรษฐศาสตร์ จำปา
401   นายณภัทร ไทยภักดี เศรษฐศาสตร์ ชวนชม
402   นายภคพงศ์ เทียบทอง เศรษฐศาสตร์ ชวนชม
403   นายเอกนิษฐ์ นิธิอนันตกุล แพทยศาสตร์ จำปี
404   นายจิรภัทร พิทักษ์กิ่งทอง แพทยศาสตร์ จำปี
405   นายปฏิพัทธ์ คิ้วสถาพร แพทยศาสตร์ ชวนชม
406   นายวิทวัส โทนันต์ แพทยศาสตร์ จำปี
407   นายภูริณัฐ พงษ์ธรรมรักษ์ แพทยศาสตร์ ชวนชม