Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา23:31 น. | ออนไลน์ 7 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

ค้นหานิสิต จากคำว่า ที่อยู่ใน

นิสิตที่สัมภาษณ์ผ่าน : นิสิตชาย || นิสิตหญิง  


รายชื่อนิสิตหญิง ที่ผ่านสัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักนิสิตจุฬาฯ
จำนวน 465 คน

คนที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ตึก
1   นางสาวอิงกวี ธนสัมปัตติ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
2   นางสาวสุพิมนต์ ปันอ้าย ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
3   นางสาวลีลาวดี พลางไธสง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
4   นางสาวอารีรัตน์ โตจาด ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
5   นางสาวอณิชา กาญจนวัฒน์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
6   นางสาวรุ่งอรุณ สินนา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
7   นางสาวจริยา ถาใจ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
8   นางสาวฐิติรัตน์ ภู่พิจารณ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
9   นางสาวรัชดาภรณ์ แจ้งไพร ครุศาสตร์ พุดซ้อน
10   นางสาวฟ้าอรุณ สุธิพิงค์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
11   นางสาวว่าน เพชรบุตร ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
12   นางสาวธนวรรณ พ่วงเจริญ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
13   นางสาวณัฐณิชา เกตุฉวี ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
14   นางสาวจงกล เทียนเงิน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
15   นางสาวกรชนก แก้วชู ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
16   นางสาวปราชญา คาระสถาน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
17   นางสาวสุชาวดี โตเล็ก ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
18   นางสาวมินตรา ตรีผล ครุศาสตร์ พุดซ้อน
19   นางสาวพิชชานันท์ มหันตกาสี ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
20   นางสาวชนากานต์ สัมมา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
21   นางสาวอรปรียา ยฆะเสม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
22   นางสาวชไมพร โภคา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
23   นางสาวอภิชญา พิสมัย ครุศาสตร์ พุดซ้อน
24   นางสาววริศรา ใจเย็น ครุศาสตร์ พุดซ้อน
25   นางสาวกุลนันท์ โจมพรม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
26   นางสาวอรัญญา ยืนยง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
27   นางสาวปฏิมาพร สายแก้ว ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
28   นางสาวพรนิภา ทาวอแวง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
29   นางสาวเบญจรัตน์ เอกธรรมสุทธิ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
30   นางสาวศศิวิมล หอมสมบัติ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
31   นางสาวฟ้าใส ปานสุวรรณ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
32   นางสาวพรรัตน์ โชติบ้านขาม ครุศาสตร์ พุดซ้อน
33   นางสาวอัยรินทร์ พงษ์ไชยกุล ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
34   นางสาวธีราพร พระสว่าง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
35   นางสาวธณมฬ วงษา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
36   นางสาวณัฐนันท์ จอมพรรษา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
37   นางสาวปานหทัย แก้วฟู ครุศาสตร์ พุดซ้อน
38   นางสาวอัญชนา เรืองฤทธิ์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
39   นางสาวพัทธ์วริน ประเทืองบริบูรณ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
40   นางสาวธัญมุข ศิลปสมบูรณ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
41   นางสาวพัตรพิมล ศรีทา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
42   นางสาวอัญญา ทะภูมินทร์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
43   นางสาวอภิชญา คำคาน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
44   นางสาวธัญธร เกษรชื่น ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
45   นางสาวจุฑาทิพย์ เงินบำรุง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
46   นางสาวรุจจิรา มนต์ธรรมชาติ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
47   นางสาวชลิดา เพิ่มกาวี ครุศาสตร์ พุดซ้อน
48   นางสาวณฐินี จิระประภูศักดิ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
49   นางสาวนิศารัตน์ เป็ดดา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
50   นางสาวกนกพร ผลพันธิน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
51   นางสาวชิตพร เรืองจรูญ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
52   นางสาวมุกตาภา อยู่เปี่ยม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
53   นางสาวศุภนิดา จันทร์เปรม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
54   นางสาวพรลภัส อดกลั้น ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
55   นางสาวกาญจนาภรณ์ จุลอมร ครุศาสตร์ พุดซ้อน
56   นางสาวพลอยชมพู มาตพงษ์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
57   นางสาวรุจิรดา เกตุเกลี้ยง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
58   นางสาวนภัส เสือคำ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
59   นางสาววรัญญา คลองยวน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
60   นางสาวคณินวศา เชียงอินทร์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
61   นางสาวสาริณี วงค์บา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
62   นางสาวปนัสยา แป๊ะสกุล ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
63   นางสาวชลิสา ปันถะ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
64   นางสาวดวงรัตน์ ถนนแก้ว ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
65   นางสาวมัดหมี่ มณีปุระ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
66   นางสาวชยานันท์ รติวิทยกุล ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
67   นางสาวภควดี จิตต์รัตน์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
68   นางสาวณัฐธิดา ช่วยเกิด ครุศาสตร์ พุดซ้อน
69   นางสาวณัชชา เมืองเหนือ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
70   นางสาวเปมิกา มุสิกสังข์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
71   นางสาวฮัสนีดา กาจา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
72   นางสาวมายีด๊ะ สุหลง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
73   นางสาวซูรัยนี หนุ๊ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
74   นางสาวชนันญา น้อยสันเทียะ จิตวิทยา พุดซ้อน
75   นางสาวอภิญญา สังเกตุ จิตวิทยา พุดซ้อน
76   นางสาวลลิดา มะโนมัย จิตวิทยา พุดซ้อน
77   นางสาวธันยพัต สุรัติวรพัทธ์ จิตวิทยา ตึกใหม่ 17 ชั้น
78   นางสาวพรสวรรค์ โกมล จิตวิทยา พุดซ้อน
79   นางสาวพิชญาภัค สุดประเสริฐ จิตวิทยา พุดซ้อน
80   นางสาวสุพิชญา ศรีทองจรัสกุล จิตวิทยา พุดซ้อน
81   นางสาวปพิชญา คังฆะมะโน จิตวิทยา พุดซ้อน
82   นางสาวสุทธิดา บานเย็น ทันตแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
83   นางสาวพรรณราย พัทจารี ทันตแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
84   นางสาวพรนภา มงคล ทันตแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
85   นางสาวพัฐสิยา อิทธิศักดิ์พงศา นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
86   นางสาวปุนณิสา ศิริสัจจัง นิติศาสตร์ พุดซ้อน
87   นางสาวสิริมา เหลืองเรณูวลัย นิติศาสตร์ พุดซ้อน
88   นางสาวปิยะฉัตร สุวรรณวิหค นิติศาสตร์ พุดซ้อน
89   นางสาวสิริขวัญ ปิ่นแก้ว นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
90   นางสาวชณิดาภา ทิพธนามาศ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
91   นางสาวแอนนา มาริสซ่า เกย์เยอร์ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
92   นางสาวณัฐนันท์ ธนาภัทรโสภณ นิติศาสตร์ พุดซ้อน
93   นางสาวณภัทรพรรณ์ สกุลวิเศษชัยชาญ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
94   นางสาววิจิตราภรณ์ ไชยชนะ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
95   นางสาวปวรรัตน์ สมจิตร นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
96   นางสาวธันย์ชนก พลิกเถื่อน นิติศาสตร์ พุดซ้อน
97   นางสาวพชร ทะนะปาน นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
98   นางสาววรดา วันยะ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
99   นางสาววิภาดา ขำเจริญ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
100   นางสาวณิชากร ยิ่งดำนุ่น นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
101   นางสาวรัศมีจันทร์ เสาวคนธ์ นิติศาสตร์ พุดซ้อน
102   นางสาวฐิติมา ศรีละมุล นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
103   นางสาวลิต้า บุญส่ง นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
104   นางสาวลลิตพรรณ หอมสุวรรณ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
105   นางสาวณภัทร ดิษฐขจร นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
106   นางสาววรินทร ศิรินอก นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
107   นางสาวสุดา หนอกกระโทก นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
108   นางสาวศิรินทิพย์ พาคำกอง นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
109   นางสาวฐิตา พิณศรี นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
110   นางสาวกานต์ศุภางค์ ศิริลักษณ์ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
111   นางสาวจณิสตา อรรคสูรย์ นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
112   นางสาวนพนันทน์ หิรัญสถิตย์ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
113   นางสาวเหวินอี้ ชิน นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
114   นางสาวโศภิษฐา วุฒิกุล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
115   นางสาวกษิรา วรรณศิริ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
116   นางสาวธัญรดา ศรีอุดม พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
117   นางสาวศิรกานต์ รัตนพันธ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
118   นางสาวสิริยาภร สติมั่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
119   นางสาวลลิตา กองสุข พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
120   นางสาวปิยะธิดา วัฒนาการรุ่งเรือง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
121   นางสาวณรัญพร ศิษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
122   นางสาวจิรัชยา เศรษฐี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
123   นางสาววันชนก เกษวิเชียร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
124   นางสาวชลลดา ถิ่นปัญจา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
125   นางสาวฌาธิศา มาลี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
126   นางสาวกมลชนก ศรีวิชัย พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
127   นางสาวณิชกานต์ ฝอยทอง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
128   นางสาวณฐอร รวยถาวรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
129   นางสาวจิตสุภา ตรังคธาร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
130   นางสาวพิมญาดา ซังธาดา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
131   นางสาวณิชาภัทร ชัญชกรธนยศ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
132   นางสาวเกิดศิริ รัตนคันทรง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
133   นางสาวสุวัจนี สุโพธิ์ภาคสกุล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
134   นางสาวกฤติกา สุจริต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
135   นางสาวเพชรรัตน์ พงษ์จันทร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
136   นางสาวกานต์พิชชา ดวงแก้ว พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
137   นางสาวพิมบงกช ชัยกำธร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
138   นางสาวกมลพร ปฐมพรวิวัฒน์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
139   นางสาวศรันย์ จันทร์ชื่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
140   นางสาวอัชฌา โพธิ์วินารถ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
141   นางสาวกิฎติยาณี เรืองอ่อน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
142   นางสาวมธุรส สุทธานันท์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
143   นางสาวปอยฝน ไกรเสม พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
144   นางสาวธันยมัย เอี่ยมศิริ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
145   นางสาวพิณัญญา อัศวโกวิทกรณฺ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
146   นางสาววณิชชา มะโรหบุตร รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
147   นางสาววิชุดา ณ ร้อยเอ็ด รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
148   นางสาวช่อฟ้า อินทร์น้อย รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
149   นางสาวบุษยมาศ แสงนิล รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
150   นางสาวมาริสา วัฒนา รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
151   นางสาวชุติสรา เอื้อมเก็บ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
152   นางสาวมณีรัตน์ อินทร์เพ็ญ รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
153   นางสาวสโรชา บรรเทิงสุข รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
154   นางสาวพนอ เงินภูเขียว รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
155   นางสาวนาตชา โดยเคน รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
156   นางสาวเกษมณี ศรีจันทร์ดี รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
157   นางสาวเรืองระดา ผิวศิริ รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
158   นางสาวสุรีย์นิภา วิเวกวิน รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
159   นางสาวปาลิดา ปวงสุข รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
160   นางสาวภูพิงค์ โรงสะอาด รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
161   นางสาวกิตติวรา กิติวรรณ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
162   นางสาวพิชญา อินทะรังษี รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
163   นางสาวแพรพลอย แก้วสูงเนิน รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
164   นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
165   นางสาวภัทรนลิน ช่วยชะนะ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
166   นางสาวพัสชณนัน ขุนหมุด รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
167   นางสาวนันท์นภัส พิสิษฐ์อาภาภัค วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
168   นางสาวกัญญารัตน์ ทรัพย์ดาว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
169   นางสาวกาญจนาภรณ์ นันทจีกร์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
170   นางสาวฐิติพร บัวแดง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
171   นางสาวอารียา เลิศประสบสุข วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
172   นางสาวรุจนา สุวรรณแดง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
173   นางสาวภารดี อ่อนสำโรง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
174   นางสาวปิยธิดา ศิริพัฒนานันทกูร วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
175   นางสาวนภดาว โชคบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
176   นางสาวจิรวรรณ ผ่องจำปา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
177   นางสาวรัชฎาภรณ์ สถิรวัฒนากร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
178   นางสาวสิริชฎา เข็มนาจิตร์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
179   นางสาวทิษฏยา เกษี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
180   นางสาวอัญชญา ใจกล้า วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
181   นางสาวอรรัมภา วงศ์ไอยรา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
182   นางสาวตวงรัตน์ ตรีนาย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
183   นางสาวประภัสสร อ่องจรูญ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
184   นางสาวธิษณาดี อินทรโท่โล่ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
185   นางสาวญาณินท์ ศิลปชัย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
186   นางสาวนฤมล ทองชัย วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
187   นางสาวพิมพ์นารา ณ นคร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
188   นางสาวอรนภา จำเริญพานิช วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
189   นางสาวภัทรปภา จันทกิจ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
190   นางสาวรังรักษ์ ทรหด วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
191   นางสาวพาขวัญ สุกรินทร์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
192   นางสาวภัสส์ธณัฐ พลฉิมพลี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
193   นางสาวชลลดา เกิดสุข วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
194   นางสาวนวแพรว มะลิลา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
195   นางสาวจันทนิภา สิรินทราบูรณ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
196   นางสาวอาภาศิริ นพรัตน์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
197   นางสาวนันทนัช เลิศอนันต์สิทธิ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
198   นางสาวปวริศา ภูมิสูง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
199   นางสาวกมลชนก ศิลาพุ่ง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
200   นางสาวพัชรพรรณ คำเอี่ยม วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
201   นางสาวรัชนี คำนา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
202   นางสาวพิมลพรรณ ภักดี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
203   นางสาวสมิดา พฤกษ์กันทรากร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
204   นางสาวณรัฐนันทน์ นาชัยฤทธิวงศ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
205   นางสาววริยา อังกิติตระกูล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
206   นางสาวลติกา ภุมรินทร์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
207   นางสาววันนิษา แสนอินทร์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
208   นางสาวกมลวรรณ อ้อยแขม วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
209   นางสาวปิยะนุช แซ่ตัง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
210   นางสาวนฤนดา จันทวงศ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
211   นางสาวรวีวิชญ์ ตาคำ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
212   นางสาวจิราวรรณ สุนันทะนาม วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
213   นางสาวกานต์สิรี รอบรู้ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
214   นางสาวนิตยา จันทะศิลา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
215   นางสาวสุรางคนา วงศ์พิมพ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
216   นางสาวพรณิชา แสนพินิจ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
217   นางสาวเจนจิรา รถา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
218   นางสาวนันทิยา กงละวัล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
219   นางสาวชณุตพร จิตจง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
220   นางสาวณัฐพร ธัญทะพิพงค์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
221   นางสาวฐิติรัตน์ สุนทรเกตุ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
222   นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนอก วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
223   นางสาวนิภาพร เหล่าสุวรรณ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
224   นางสาวปุณยาพร คำแดง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
225   นางสาวสาระวารี ศรีพิลัย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
226   นางสาวโชติกา ถาปินตา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
227   นางสาวภาวิตา ไชยา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
228   นางสาวเบญจวรรณ ธนันชัย วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
229   นางสาวธัญญารัตน์ กับเป็ง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
230   นางสาวทักษิณา มาลี วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
231   นางสาวกันยาวีร์ พงค์สินศุภากร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
232   นางสาวโอริสสา อาษา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
233   นางสาววรัทยา จันทร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
234   นางสาวประกายทิพย์ สมจิตต์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
235   นางสาวเขมิสรา สุรินทราบูรณ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
236   นางสาวจิณห์นิภา จงจิตวิเชียร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
237   นางสาวมวลบุปผา ลุนบุดดา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
238   นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชาภักดี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
239   นางสาวปิยะธิดา หัสโนดาต วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
240   นางสาวณัฏฐาภรณ์ ทองวัฒนา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
241   นางสาวขวัญจิรา สถาพร วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
242   นางสาวศิริวรรณ ประเสริฐ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
243   นางสาวพรรณวสา สรรพประเสริฐ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
244   นางสาวมณีวรรณ เสือคง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
245   นางสาวอรณัชชา จำลอง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
246   นางสาวกัณธิดา ภมรพล วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
247   นางสาวกรพรกานต์ วิจิตรรัตนไตร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
248   นางสาวณัฐวรรณ ดวงแก้ว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
249   นางสาวนภัสวรรณ ธรรมสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
250   นางสาวรัชนี เล่าโรจนถาวร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
251   นางสาวธิดารัตน์ ทัดแก้ว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
252   นางสาวพัชรินทร์ เดโชชัย วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
253   นางสาวปฐมพร ชายเขา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
254   นางสาวธนพัต โอคง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
255   นางสาวปภาณิณ พันธ์พานิช วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
256   นางสาวชนิสรา จันทรังษี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
257   นางสาวบงกช ณ พัทลุง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
258   นางสาวเมญาดา มังสาทอง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
259   นางสาวจินดาพร เพชรวิสัย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
260   นางสาวพรธีรา มณเฑียรทอง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
261   นางสาวนันทน์สรณ์ อัตตโนกิจ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
262   นางสาววรินยุพา เจริญชาตรี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
263   นางสาวภัศรา เจริญภักดี วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
264   นางสาวจุฬาภรณ์ บัวแก้ว วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
265   นางสาววิศรุตา รัตนภักดี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
266   นางสาวเบญจพร เพ็ญปัญญา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
267   นางสาวแสงตะวัน ทับเคลียว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
268   นางสาวนงกนก ขณะรัตน์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
269   นางสาวภัสรา สุวรรณสิงห์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
270   นางสาวอมลวรรณ จันเพชร์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
271   นางสาวสิริยากร ก้องก่ำ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
272   นางสาวกุลรัชนันท์ เรืองพุฒ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
273   นางสาวสุภิดา เกื้อกอบ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
274   นางสาวมาดีนะห์ วรสูตร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
275   นางสาวธันยธร พรหมสสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
276   นางสาววรีภรณ์ เพชรภักดี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
277   นางสาวสาธิมา ซุ้นซิ่ม วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
278   นางสาวปรางค์ลักษมี ธรรมาธิกรณ์ชัย วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
279   นางสาวอภิฤดี นกหงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
280   นางสาวศิริลักษณ์ เสาธงชัย วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
281   นางสาวสุธิดา ย่างกุ้ง วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
282   นางสาวอริสรา พึ่งโภคา วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
283   นางสาวฐิตารีย์ สายฟ้า วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
284   นางสาวภัทรภร แตงพันธ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
285   นางสาวมนัสชยา จิตต์วิบูลย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
286   นางสาวเณศรา อุตม์ทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
287   นางสาวปาริชาติ สีสด วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
288   นางสาวศิริยากร สินมาก วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
289   นางสาวสมัญญา เข็มทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
290   นางสาวปรียาพร ผลสิน วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
291   นางสาวทิพย์ตะวัน แสนแพง วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
292   นางสาวอาทิตยา อินทร์แก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
293   นางสาวประภาศิริ รอดอิ๋ว วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
294   นางสาวเนตรทราย กุดวิสัย วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
295   นางสาวสุณิสา มากสอน วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
296   นางสาวสิรภัทร จิตปรารภ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
297   นางสาวพิมพ์ชนก วิทยประภารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
298   นางสาวเมธาวี บุญชนะ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
299   นางสาวดาลัดฌลา หลักดี วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
300   นางสาวกาญจนา เพชรนอก วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
301   นางสาวพัชริดา เพ็งคำ วิศวกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
302   นางสาวกุลชา กลั่นกลิ่น วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
303   นางสาวธัญวลัย คงหุ่น วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
304   นางสาวพีรยา ดนัยธรรมกุล วิศวกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
305   นางสาวศรัณยา สิทธิจำเริญคณ วิศวกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
306   นางสาวชนิตา หาญศึก วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
307   นางสาวนัทธมน รัตนสุรการย์ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
308   นางสาวบงกช พูลเกื้อ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
309   นางสาวขวัญณัฐพร วรชาติ ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
310   นางสาวกาญจนา แก้วใจ ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
311   นางสาวปิยะวดี บัวสอด ศิลปกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
312   นางสาวภูน้ำริน จันธิมา ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
313   นางสาวโชติกา แสงทอง ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
314   นางสาวพณิชา สองประสม ศิลปกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
315   นางสาวปุณยาพร เสริมอิทธิวงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
316   นางสาวศุภิฌา สุวรรณลักษณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
317   นางสาวอริญาพร ปู่ทา สถาปัตยกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
318   นางสาวสุชานาฏ ภู่ประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
319   นางสาวรมิตา มั่งมี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
320   นางสาวธนภร ธนัญญาภัฏ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
321   นางสาวณิชกมล เทพสนองสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
322   นางสาวธัชวีณ์ แช่มทอง สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
323   นางสาวชลนภา เขียวขจรไกล สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
324   นางสาวสุดารัตน์ ตุ่มทอง สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
325   นางสาวณัฏฐณิชา ลักษณะศิริ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
326   นางสาวณัฐรินีย์ พงศ์ยี่หล้า สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
327   นางสาวศรัณยา แก้วแกมกาญจน์ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
328   นางสาวปณิศรา ชื่นอารมย์ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
329   นางสาวคริสมาส ฉลานุวัฒน์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
330   นางสาววราภรณ์ พลายงาม สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
331   นางสาวมาริสา ธิราช สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
332   นางสาวณฐอร ลือพงศพัฒนะ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
333   นางสาวภัทราวดี พรมงูเหลือม สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
334   นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชดีคาย สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
335   นางสาวเนตรมณี ศรีตัมภวา สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
336   นางสาวสุกัญญา ยาฟอง สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
337   นางสาวสิริกานต์ จินดาเหม สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
338   นางสาวนุชิตา กรมขันธ์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
339   นางสาวจุฑามาศ โสภิญญา สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
340   นางสาวลักษมณ ทิพย์สุริยะ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
341   นางสาวภรภัทร ทวีวงษ์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
342   นางสาวธณัฐพร บริรุ่งมงคล สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
343   นางสาวเกวลิน สุทธศิริ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
344   นางสาวณัฐนรี ยี่รงค์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
345   นางสาวธมนวรรณ ทองศรีนุช สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
346   นางสาวณัฏฐธิดา จันทร์นุ้ย สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
347   นางสาวนภัสพร ภูริชนพิทักษ์ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
348   นางสาวเสาวรัตน์ คงอินทร์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
349   นางสาวหัสฎี ศักดิ์สวัสดิ์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
350   นางสาวอรพินท์ หนูแก้ว สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
351   นางสาวทิพย์อาภา อรรคพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
352   นางสาวณัฏฐณิชา ศรีประย่า สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
353   นางสาวนันทพร วงสวาท สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
354   นางสาวนงนภัส นุชิตภาพ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
355   นางสาวปวีนา ชุติปัญญะบุตร สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
356   นางสาวศิวาพร สุขสิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
357   นางสาวนวลละออ ภาคูกา สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
358   นางสาวพีรยา จึงธนสมบูรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
359   นางสาวเจนจิรา แสงมาศ สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
360   นางสาวศรีสุดา ศรีสุราช สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
361   นางสาวสุชาดา แปรสนม สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
362   นางสาวสุภัสชา นาควารี สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
363   นางสาวพัทธมน กฤตมโนรถ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
364   นางสาวสิริกุล สิทธิวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
365   นางสาวสุพัสสา ชื่นใจ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
366   นางสาวอรวรรณ พรมจาด สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
367   นางสาวอัญเชิญ แย้มศรีแก้ว สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
368   นางสาวกานต์พิชชา ภาวกังวาลวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
369   นางสาวเขมิกา ดำทองเสน สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
370   นางสาววรดา โตจำเริญ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
371   นางสาวภัชราภา เฟื่องฟู สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
372   นางสาวณัฐริกา ดัดถุยาวัตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
373   นางสาวมธุรดา ภู่ตระกูลพัฒนา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
374   นางสาวสุนิตา ทองประเสริฐ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
375   นางสาวกนกภรณ์ วงษ์สง่า สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
376   นางสาวกัญญาภัค เข็มทอง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
377   นางสาวพัชราภา เพ็งหนู สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
378   นางสาวศุภิสรา ชนะสิทธิ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
379   นางสาวนฤสรณ์ วงศ์สุบิน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
380   นางสาวสุทธิชา สนเถ็ง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
381   นางสาวจิรชยา สมจิตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
382   นางสาวกนกวรรณ มีภูคำ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
383   นางสาวอัญมณี ซอกิ่ง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
384   นางสาวอังศ์วรา วงศ์ศิริศักดิ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
385   นางสาวอรทัย มีมงคล สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
386   นางสาวกมลชนก บุญภา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
387   นางสาวจิรัญญา สังข์โพธิ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
388   นางสาวลดาวัลย์ บัวมาศ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
389   นางสาวสราลิตา ณุวงษ์ศรี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
390   นางสาวถิรดา ซื่อสัตย์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
391   นางสาวณัฐสุดา ราชสะอาด สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
392   นางสาวมริศรา สรรพสอน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
393   นางสาวนริศรา สุภาพันธ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
394   นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มณีเลิศ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
395   นางสาวเจนจิรา กันทาเป็ง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
396   นางสาวกิติญา จิตอารี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
397   นางสาวสุตาภัทร นันทศรี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
398   นางสาวอรวรา กรดแก้ว สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
399   นางสาวธัญลักษณ์ แสนอุบล สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
400   นางสาวกรกช อุ่นเจี้ยง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
401   นางสาวจุฑามาศ ปันดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
402   นางสาวณัฐธิชา สมตา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
403   นางสาวทิพวรรณ ธุวะชาวสวน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
404   นางสาวธนภรณ์ ทองขจรเกียรติ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
405   นางสาวณิธิพร บัวอ่ำ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
406   นางสาวศิริวรรณ เรืองหิรัญวนิช สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
407   นางสาวสิริรัตน์ ตามวัน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
408   นางสาวอรพรรณ แสงจันทร์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
409   นางสาวสุกัญญา มหากาฬ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
410   นางสาวภาวินา จิตราภิรมย์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
411   นางสาวอานาปานุส วงศ์กระพันธ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
412   นางสาวมัทนมาดา โอฬาริกานนท์ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
413   นางสาวพุทธาพร สังข์เครือ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
414   นางสาวศดานันท์ เสมอวงษ์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
415   นางสาวกัลย์สุดา บุญสุวรรณ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
416   นางสาวกมลฉัตร เหลืองเจริญพัฒนะ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
417   นางสาวภัทธิรา ศรีทอง อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
418   นางสาวฐิตาภา แก้วหมั้น อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
419   นางสาวศศิพิมพ์ ปลีนารัมย์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
420   นางสาวสิริโชค โกศัลวิตร อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
421   นางสาวปุณยาพรสุข ศาลาสุข อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
422   นางสาวแพรวา อุดมเดชาเวทย์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
423   นางสาวอรอนงค์ พิชัยคำ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
424   นางสาวพิชญาวี ตันติศุภรักษ์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
425   นางสาวศุจิกา เทียมทินกฤต อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
426   นางสาวลภัสกร ศันสนะศุภพงศ์ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
427   นางสาวจารุวรรณ นาวงษ์ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
428   นางสาวบลีลา เก่งพานิช อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
429   นางสาวสุภัคจริณ วิจิตรพงษา อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
430   นางสาวสุพรรณิการ์ อรัญญาวัฒน์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
431   นางสาวณัฐกมล พัดไสว อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
432   นางสาวศุภิสรา ธรรมโชติ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
433   นางสาวสโรชา วิระบรรณ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
434   นางสาวรสสุคนธ์ โชติจรัสวาณิช อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
435   นางสาวจิราภรณ์ ภู่พิพัฒน์กูล อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
436   นางสาวพิมพ์วิภา พลสวัสดิ์ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
437   นางสาวนลพรรณ วัฒน์ชรานนท์ เภสัชศาสตร์ พุดซ้อน
438   นางสาวพรรณชลิศา แก้วสืบ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
439   นางสาววรัญญา รักชนะชัย เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
440   นางสาวพัทรัตน์ พันธุ์แพ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
441   นางสาวอรนงค์ คำมอญ เภสัชศาสตร์ พุดซ้อน
442   นางสาวศศิชา ร่มโพธิเงิน เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
443   นางสาวสุดาพร คูสุวรรณ์ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
444   นางสาวหฤทชนัน ฐิติพงษ์พันธ์ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
445   นางสาวศิหรรษา สามศรีทอง เภสัชศาสตร์ พุดซ้อน
446   นางสาวนัดดา พุ่มไสว เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
447   นางสาวอันนา เห็นชอบ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
448   นางสาวธนัชชา วิบูลพรชัย เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
449   นางสาวศิริมา สริมา เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
450   นางสาวสุทธิการต์ สังขจร เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
451   นางสาวปัทมพร ทะแดง เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
452   นางสาวธัญชนก จันทร์คล้าย เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
453   นางสาวนิมมานรดี ศรีคำแสน เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
454   นางสาวสุทธิวรรณ ขวัญสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
455   นางสาวสุวิกา เหล่าคนค้า เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
456   นางสาวศุภางค์ภิต การินตา เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
457   นางสาวธนัญญา เมืองคำ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
458   นางสาวเบญญาภา เสนานันท์ เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
459   นางสาวเบญจวรรน มันฑะกะ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
460   นางสาวจิราภา พฤกษ์ประทิ่น เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
461   นางสาวนูรไอนี เยง เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
462   นางสาวอานีซ หะยีสมาแอ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
463   นางสาวไซนับ มาแจ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
464   นางสาวนูรีเดียนา เจะฮะ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
465   นางสาวธมนวรรณ วิโยชน์ แพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น