Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา02:17 น. | ออนไลน์ 12 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

ค้นหานิสิต จากคำว่า ที่อยู่ใน

นิสิตที่สัมภาษณ์ผ่าน : นิสิตชาย || นิสิตหญิง  


รายชื่อนิสิตหญิง ที่ผ่านสัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักนิสิตจุฬาฯ
จำนวน 518 คน

คนที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ตึก
1   นางสาวอิงกวี ธนสัมปัตติ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
2   นางสาวสุพิมนต์ ปันอ้าย ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
3   นางสาวธนพร เจริญประโยชน์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
4   นางสาวลีลาวดี พลางไธสง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
5   นางสาวอารีรัตน์ โตจาด ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
6   นางสาวอณิชา กาญจนวัฒน์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
7   นางสาวรุ่งอรุณ สินนา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
8   นางสาวจริยา ถาใจ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
9   นางสาวฐิติรัตน์ ภู่พิจารณ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
10   นางสาวรัชดาภรณ์ แจ้งไพร ครุศาสตร์ พุดซ้อน
11   นางสาวฟ้าอรุณ สุธิพิงค์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
12   นางสาวว่าน เพชรบุตร ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
13   นางสาวธนวรรณ พ่วงเจริญ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
14   นางสาวณัฐณิชา เกตุฉวี ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
15   นางสาวจงกล เทียนเงิน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
16   นางสาวกรชนก แก้วชู ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
17   นางสาวปราชญา คาระสถาน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
18   นางสาวสุชาวดี โตเล็ก ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
19   นางสาวมินตรา ตรีผล ครุศาสตร์ พุดซ้อน
20   นางสาวพิชชานันท์ มหันตกาสี ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
21   นางสาวชนากานต์ สัมมา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
22   นางสาวอรปรียา ยฆะเสม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
23   นางสาวชไมพร โภคา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
24   นางสาวอภิชญา พิสมัย ครุศาสตร์ พุดซ้อน
25   นางสาววริศรา ใจเย็น ครุศาสตร์ พุดซ้อน
26   นางสาวกุลนันท์ โจมพรม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
27   นางสาวอรัญญา ยืนยง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
28   นางสาวปฏิมาพร สายแก้ว ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
29   นางสาวพรนิภา ทาวอแวง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
30   นางสาวเบญจรัตน์ เอกธรรมสุทธิ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
31   นางสาวศศิวิมล หอมสมบัติ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
32   นางสาวฟ้าใส ปานสุวรรณ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
33   นางสาวพรรัตน์ โชติบ้านขาม ครุศาสตร์ พุดซ้อน
34   นางสาวพราวนภา ปาโท ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
35   นางสาวอัยรินทร์ พงษ์ไชยกุล ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
36   นางสาวธีราพร พระสว่าง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
37   นางสาวธณมฬ วงษา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
38   นางสาวณัฐนันท์ จอมพรรษา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
39   นางสาวกษมา มุ่งหมาย ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
40   นางสาวปานหทัย แก้วฟู ครุศาสตร์ พุดซ้อน
41   นางสาวอัญชนา เรืองฤทธิ์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
42   นางสาวพัทธ์วริน ประเทืองบริบูรณ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
43   นางสาวธัญมุข ศิลปสมบูรณ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
44   นางสาวพัตรพิมล ศรีทา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
45   นางสาวอัญญา ทะภูมินทร์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
46   นางสาวอภิชญา คำคาน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
47   นางสาวธัญธร เกษรชื่น ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
48   นางสาวจุฑาทิพย์ เงินบำรุง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
49   นางสาวรุจจิรา มนต์ธรรมชาติ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
50   นางสาวชลิดา เพิ่มกาวี ครุศาสตร์ พุดซ้อน
51   นางสาวภัทรวดี บวบมี ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
52   นางสาวณฐินี จิระประภูศักดิ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
53   นางสาวนิศารัตน์ เป็ดดา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
54   นางสาวกฤติยา ใจมั่น ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
55   นางสาวกนกพร ผลพันธิน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
56   นางสาวชิตพร เรืองจรูญ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
57   นางสาวมุกตาภา อยู่เปี่ยม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
58   นางสาวศุภนิดา จันทร์เปรม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
59   นางสาวพรลภัส อดกลั้น ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
60   นางสาวกาญจนาภรณ์ จุลอมร ครุศาสตร์ พุดซ้อน
61   นางสาวพลอยชมพู มาตพงษ์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
62   นางสาวรุจิรดา เกตุเกลี้ยง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
63   นางสาวนภัส เสือคำ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
64   นางสาวฮุสนา น้อยทับทิม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
65   นางสาววรัญญา คลองยวน ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
66   นางสาวคณินวศา เชียงอินทร์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
67   นางสาวสาริณี วงค์บา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
68   นางสาวปนัสยา แป๊ะสกุล ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
69   นางสาวชลิสา ปันถะ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
70   นางสาวดวงรัตน์ ถนนแก้ว ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
71   นางสาวมัดหมี่ มณีปุระ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
72   นางสาวชยานันท์ รติวิทยกุล ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
73   นางสาวภควดี จิตต์รัตน์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
74   นางสาวณัฐธิดา ช่วยเกิด ครุศาสตร์ พุดซ้อน
75   นางสาวณัชชา เมืองเหนือ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
76   นางสาวเปมิกา มุสิกสังข์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
77   นางสาวฮัสนีดา กาจา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
78   นางสาวมายีด๊ะ สุหลง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
79   นางสาวซูรัยนี หนุ๊ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
80   นางสาวชิดชนก โสสืบ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
81   นางสาวนันทิยา ศักดาณรงค์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
82   นางสาวมาริษา บุญใส ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
83   นางสาวมุกสุดา วัฒนา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
84   นางสาวศรัญญา กสิพร้อง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
85   นางสาวชนันญา น้อยสันเทียะ จิตวิทยา พุดซ้อน
86   นางสาวอภิญญา สังเกตุ จิตวิทยา พุดซ้อน
87   นางสาวลลิดา มะโนมัย จิตวิทยา พุดซ้อน
88   นางสาวธันยพัต สุรัติวรพัทธ์ จิตวิทยา ตึกใหม่ 17 ชั้น
89   นางสาวพรสวรรค์ โกมล จิตวิทยา พุดซ้อน
90   นางสาวพิชญาภัค สุดประเสริฐ จิตวิทยา พุดซ้อน
91   นางสาวสุพิชญา ศรีทองจรัสกุล จิตวิทยา พุดซ้อน
92   นางสาวปพิชญา คังฆะมะโน จิตวิทยา พุดซ้อน
93   นางสาวชนาพร อิ่มพลับ จิตวิทยา ตึกใหม่ 17 ชั้น
94   นางสาวชนิตา ราวีศรี จิตวิทยา ตึกใหม่ 17 ชั้น
95   นางสาวสุทธิดา บานเย็น ทันตแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
96   นางสาวพรรณราย พัทจารี ทันตแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
97   นางสาวพรนภา มงคล ทันตแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
98   นางสาวอาทิตยา ทาไว ทันตแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
99   นางสาวพัฐสิยา อิทธิศักดิ์พงศา นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
100   นางสาวปุนณิสา ศิริสัจจัง นิติศาสตร์ พุดซ้อน
101   นางสาวสิริมา เหลืองเรณูวลัย นิติศาสตร์ พุดซ้อน
102   นางสาวปิยะฉัตร สุวรรณวิหค นิติศาสตร์ พุดซ้อน
103   นางสาวสิริขวัญ ปิ่นแก้ว นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
104   นางสาวชณิดาภา ทิพธนามาศ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
105   นางสาวแอนนา มาริสซ่า เกย์เยอร์ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
106   นางสาวณัฐนันท์ ธนาภัทรโสภณ นิติศาสตร์ พุดซ้อน
107   นางสาวณภัทรพรรณ์ สกุลวิเศษชัยชาญ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
108   นางสาววิจิตราภรณ์ ไชยชนะ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
109   นางสาวปวรรัตน์ สมจิตร นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
110   นางสาวธันย์ชนก พลิกเถื่อน นิติศาสตร์ พุดซ้อน
111   นางสาวพชร ทะนะปาน นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
112   นางสาววรดา วันยะ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
113   นางสาววิภาดา ขำเจริญ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
114   นางสาวณิชากร ยิ่งดำนุ่น นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
115   นางสาวรัศมีจันทร์ เสาวคนธ์ นิติศาสตร์ พุดซ้อน
116   นางสาวฐิติมา ศรีละมุล นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
117   นางสาวชัชวดี ปฐมพุทธิธรรม นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
118   นางสาวศยาพิชญ์ พลานุกูลวงศ์ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
119   นางสาวลิต้า บุญส่ง นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
120   นางสาวลลิตพรรณ หอมสุวรรณ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
121   นางสาวณภัทร ดิษฐขจร นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
122   นางสาววรินทร ศิรินอก นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
123   นางสาวสุดา หนอกกระโทก นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
124   นางสาวศิรินทิพย์ พาคำกอง นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
125   นางสาวฐิตา พิณศรี นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
126   นางสาวกานต์ศุภางค์ ศิริลักษณ์ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
127   นางสาวจณิสตา อรรคสูรย์ นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
128   นางสาวนพนันทน์ หิรัญสถิตย์ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
129   นางสาวเหวินอี้ ชิน นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
130   นางสาวโศภิษฐา วุฒิกุล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
131   นางสาวภัคจิรา เลิศปุณยภา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
132   นางสาวกษิรา วรรณศิริ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
133   นางสาวธัญรดา ศรีอุดม พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
134   นางสาวศิรกานต์ รัตนพันธ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
135   นางสาวสิริยาภร สติมั่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
136   นางสาวลลิตา กองสุข พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
137   นางสาวปิยะธิดา วัฒนาการรุ่งเรือง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
138   นางสาวณรัญพร ศิษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
139   นางสาววรรณา มุลาลินน์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
140   นางสาวจิรัชยา เศรษฐี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
141   นางสาววันชนก เกษวิเชียร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
142   นางสาวชลลดา ถิ่นปัญจา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
143   นางสาวฌาธิศา มาลี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
144   นางสาวกมลชนก ศรีวิชัย พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
145   นางสาวณิชกานต์ ฝอยทอง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
146   นางสาวณฐอร รวยถาวรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
147   นางสาวจิตสุภา ตรังคธาร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
148   นางสาวกณิกนันต์ เมืองมูล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
149   นางสาวพิมญาดา ซังธาดา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
150   นางสาวณิชาภัทร ชัญชกรธนยศ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
151   นางสาวเกิดศิริ รัตนคันทรง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
152   นางสาวสุวัจนี สุโพธิ์ภาคสกุล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
153   นางสาวกฤติกา สุจริต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
154   นางสาวเพชรรัตน์ พงษ์จันทร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
155   นางสาวกานต์พิชชา ดวงแก้ว พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
156   นางสาวพิมบงกช ชัยกำธร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
157   นางสาวกมลพร ปฐมพรวิวัฒน์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
158   นางสาวศรันย์ จันทร์ชื่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
159   นางสาวอัชฌา โพธิ์วินารถ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
160   นางสาวกิฎติยาณี เรืองอ่อน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
161   นางสาวมธุรส สุทธานันท์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
162   นางสาวพรปวีณ์ จิตนวล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
163   นางสาวปอยฝน ไกรเสม พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
164   นางสาวธันยมัย เอี่ยมศิริ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
165   นางสาวพิณัญญา อัศวโกวิทกรณฺ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
166   นางสาวสิริวิภา โตยนต์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
167   นางสาววณิชชา มะโรหบุตร รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
168   นางสาววิชุดา ณ ร้อยเอ็ด รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
169   นางสาวพรปวีณ์ ศรีวัฒนกุล รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
170   นางสาวช่อฟ้า อินทร์น้อย รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
171   นางสาวบุษยมาศ แสงนิล รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
172   นางสาวมาริสา วัฒนา รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
173   นางสาวชุติสรา เอื้อมเก็บ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
174   นางสาวมณีรัตน์ อินทร์เพ็ญ รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
175   นางสาวสโรชา บรรเทิงสุข รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
176   นางสาวพนอ เงินภูเขียว รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
177   นางสาวนาตชา โดยเคน รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
178   นางสาวเกษมณี ศรีจันทร์ดี รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
179   นางสาวณราวดี จันทร์เกษม รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
180   นางสาวเรืองระดา ผิวศิริ รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
181   นางสาวสุรีย์นิภา วิเวกวิน รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
182   นางสาวปาลิดา ปวงสุข รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
183   นางสาวภูพิงค์ โรงสะอาด รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
184   นางสาวกิตติวรา กิติวรรณ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
185   นางสาวพิชญา อินทะรังษี รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
186   นางสาวแพรพลอย แก้วสูงเนิน รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
187   นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
188   นางสาวภัทรนลิน ช่วยชะนะ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
189   นางสาวพัสชณนัน ขุนหมุด รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
190   นางสาววีณา มนตรีดิลก วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
191   นางสาวนันท์นภัส พิสิษฐ์อาภาภัค วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
192   นางสาวกัญญารัตน์ ทรัพย์ดาว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
193   นางสาวกาญจนาภรณ์ นันทจีกร์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
194   นางสาวฐิติพร บัวแดง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
195   นางสาวอารียา เลิศประสบสุข วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
196   นางสาวรุจนา สุวรรณแดง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
197   นางสาวภารดี อ่อนสำโรง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
198   นางสาวปิยธิดา ศิริพัฒนานันทกูร วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
199   นางสาวนภดาว โชคบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
200   นางสาวจิรวรรณ ผ่องจำปา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
201   นางสาวรัชฎาภรณ์ สถิรวัฒนากร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
202   นางสาวสิริชฎา เข็มนาจิตร์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
203   นางสาวทิษฏยา เกษี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
204   นางสาวอัญชญา ใจกล้า วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
205   นางสาวอรรัมภา วงศ์ไอยรา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
206   นางสาวตวงรัตน์ ตรีนาย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
207   นางสาวประภัสสร อ่องจรูญ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
208   นางสาวธิษณาดี อินทรโท่โล่ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
209   นางสาวญาณินท์ ศิลปชัย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
210   นางสาวนฤมล ทองชัย วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
211   นางสาวธาริณี พนาสหธรรม วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
212   นางสาวพิมพ์นารา ณ นคร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
213   นางสาวอรนภา จำเริญพานิช วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
214   นางสาวภัทรปภา จันทกิจ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
215   นางสาววชิราภรณ์ พรหมเจริญ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
216   นางสาวรังรักษ์ ทรหด วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
217   นางสาวกมลรัศม์ กิจสิริรัตน์กุล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
218   นางสาวพาขวัญ สุกรินทร์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
219   นางสาวภัสส์ธณัฐ พลฉิมพลี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
220   นางสาวชลลดา เกิดสุข วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
221   นางสาวนวแพรว มะลิลา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
222   นางสาวจันทนิภา สิรินทราบูรณ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
223   นางสาวอาภาศิริ นพรัตน์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
224   นางสาวอัญรินทร์ ศักดิ์เมธาวิชญ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
225   นางสาวนันทนัช เลิศอนันต์สิทธิ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
226   นางสาวปวริศา ภูมิสูง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
227   นางสาวกมลชนก ศิลาพุ่ง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
228   นางสาวพัชรพรรณ คำเอี่ยม วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
229   นางสาวรัชนี คำนา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
230   นางสาวพิมลพรรณ ภักดี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
231   นางสาวสมิดา พฤกษ์กันทรากร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
232   นางสาวณรัฐนันทน์ นาชัยฤทธิวงศ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
233   นางสาววริยา อังกิติตระกูล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
234   นางสาวลติกา ภุมรินทร์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
235   นางสาววันนิษา แสนอินทร์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
236   นางสาวกมลวรรณ อ้อยแขม วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
237   นางสาวปิยะนุช แซ่ตัง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
238   นางสาวนฤนดา จันทวงศ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
239   นางสาวรวีวิชญ์ ตาคำ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
240   นางสาวจิราวรรณ สุนันทะนาม วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
241   นางสาวกานต์สิรี รอบรู้ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
242   นางสาวนิตยา จันทะศิลา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
243   นางสาวสุรางคนา วงศ์พิมพ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
244   นางสาวพรณิชา แสนพินิจ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
245   นางสาวเจนจิรา รถา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
246   นางสาวธนัชพร บุตรพรม วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
247   นางสาวนันทิยา กงละวัล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
248   นางสาวชณุตพร จิตจง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
249   นางสาวณัฐพร ธัญทะพิพงค์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
250   นางสาวฐิติรัตน์ สุนทรเกตุ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
251   นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนอก วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
252   นางสาวนิภาพร เหล่าสุวรรณ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
253   นางสาวปุณยาพร คำแดง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
254   นางสาวสาระวารี ศรีพิลัย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
255   นางสาวโชติกา ถาปินตา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
256   นางสาวภาวิตา ไชยา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
257   นางสาวเบญจวรรณ ธนันชัย วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
258   นางสาวธัญญารัตน์ กับเป็ง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
259   นางสาวทักษิณา มาลี วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
260   นางสาวกันยาวีร์ พงค์สินศุภากร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
261   นางสาวโอริสสา อาษา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
262   นางสาววรัทยา จันทร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
263   นางสาวประกายทิพย์ สมจิตต์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
264   นางสาวยลดา อิสรเสรี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
265   นางสาวเขมิสรา สุรินทราบูรณ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
266   นางสาวจิณห์นิภา จงจิตวิเชียร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
267   นางสาวมวลบุปผา ลุนบุดดา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
268   นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชาภักดี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
269   นางสาวปิยะธิดา หัสโนดาต วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
270   นางสาวณัฏฐาภรณ์ ทองวัฒนา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
271   นางสาวขวัญจิรา สถาพร วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
272   นางสาวศิริวรรณ ประเสริฐ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
273   นางสาวพรรณวสา สรรพประเสริฐ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
274   นางสาวมณีวรรณ เสือคง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
275   นางสาวอรณัชชา จำลอง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
276   นางสาวกัณธิดา ภมรพล วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
277   นางสาวกรพรกานต์ วิจิตรรัตนไตร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
278   นางสาวณัฐวรรณ ดวงแก้ว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
279   นางสาวนภัสวรรณ ธรรมสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
280   นางสาวรัชนี เล่าโรจนถาวร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
281   นางสาวธิดารัตน์ ทัดแก้ว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
282   นางสาวพัชรินทร์ เดโชชัย วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
283   นางสาวปฐมพร ชายเขา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
284   นางสาวธนพัต โอคง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
285   นางสาวปภาณิณ พันธ์พานิช วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
286   นางสาวชนิสรา จันทรังษี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
287   นางสาวบงกช ณ พัทลุง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
288   นางสาวเมญาดา มังสาทอง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
289   นางสาวจินดาพร เพชรวิสัย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
290   นางสาวพรธีรา มณเฑียรทอง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
291   นางสาวนันทน์สรณ์ อัตตโนกิจ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
292   นางสาววรินยุพา เจริญชาตรี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
293   นางสาวภัศรา เจริญภักดี วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
294   นางสาวจุฬาภรณ์ บัวแก้ว วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
295   นางสาววิศรุตา รัตนภักดี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
296   นางสาวเบญจพร เพ็ญปัญญา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
297   นางสาวแสงตะวัน ทับเคลียว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
298   นางสาวนงกนก ขณะรัตน์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
299   นางสาวภัสรา สุวรรณสิงห์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
300   นางสาวอมลวรรณ จันเพชร์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
301   นางสาวสิริยากร ก้องก่ำ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
302   นางสาวกุลรัชนันท์ เรืองพุฒ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
303   นางสาวสุภิดา เกื้อกอบ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
304   นางสาวมาดีนะห์ วรสูตร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
305   นางสาวธันยธร พรหมสสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
306   นางสาววรีภรณ์ เพชรภักดี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
307   นางสาวสาธิมา ซุ้นซิ่ม วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
308   นางสาวธวัลรัตน์ พุทธิพงษ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
309   นางสาวนนทพร มานาค วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
310   นางสาวสุกุลยา เพชรชื่น วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
311   นางสาวจารุพิชญา ทัดไทย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
312   นางสาวปรางค์ลักษมี ธรรมาธิกรณ์ชัย วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
313   นางสาวอภิฤดี นกหงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
314   นางสาวศิริลักษณ์ เสาธงชัย วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
315   นางสาวสุธิดา ย่างกุ้ง วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
316   นางสาวอริสรา พึ่งโภคา วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
317   นางสาวฐิตารีย์ สายฟ้า วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
318   นางสาวภัทรภร แตงพันธ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
319   นางสาวมนัสชยา จิตต์วิบูลย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
320   นางสาวเณศรา อุตม์ทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
321   นางสาวปาริชาติ สีสด วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
322   นางสาวศิริยากร สินมาก วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
323   นางสาวสมัญญา เข็มทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
324   นางสาวปรียาพร ผลสิน วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
325   นางสาวทิพย์ตะวัน แสนแพง วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
326   นางสาวอาทิตยา อินทร์แก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
327   นางสาวประภาศิริ รอดอิ๋ว วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
328   นางสาวเนตรทราย กุดวิสัย วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
329   นางสาวสุณิสา มากสอน วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
330   นางสาวณัฐมล เที่ยงแท้ วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
331   นางสาวรัตนา สุวรรณโท วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
332   นางสาวอณิสรา สุดใจ วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
333   นางสาวสิรภัทร จิตปรารภ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
334   นางสาวพิมพ์ชนก วิทยประภารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
335   นางสาวเมธาวี บุญชนะ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
336   นางสาวดาลัดฌลา หลักดี วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
337   นางสาวกาญจนา เพชรนอก วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
338   นางสาวพัชริดา เพ็งคำ วิศวกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
339   นางสาวกุลชา กลั่นกลิ่น วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
340   นางสาวธัญวลัย คงหุ่น วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
341   นางสาวพีรยา ดนัยธรรมกุล วิศวกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
342   นางสาวศรัณยา สิทธิจำเริญคณ วิศวกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
343   นางสาวชนิตา หาญศึก วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
344   นางสาวนัทธมน รัตนสุรการย์ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
345   นางสาวบงกช พูลเกื้อ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
346   นางสาวขวัญณัฐพร วรชาติ ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
347   นางสาวกาญจนา แก้วใจ ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
348   นางสาวปิยะวดี บัวสอด ศิลปกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
349   นางสาวภูน้ำริน จันธิมา ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
350   นางสาวโชติกา แสงทอง ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
351   นางสาวพณิชา สองประสม ศิลปกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
352   นางสาวปรมาพร แสงสุธา ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
353   นางสาวกัญญาณัฐ เฑียรบุญเลิศรัตน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
354   นางสาวปุณยาพร เสริมอิทธิวงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
355   นางสาวศุภิฌา สุวรรณลักษณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
356   นางสาวอริญาพร ปู่ทา สถาปัตยกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
357   นางสาวสุชานาฏ ภู่ประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
358   นางสาวรมิตา มั่งมี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
359   นางสาวธนภร ธนัญญาภัฏ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
360   นางสาวอาริสา ชายกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
361   นางสาวณิชกมล เทพสนองสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
362   นางสาวธัชวีณ์ แช่มทอง สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
363   นางสาวชลนภา เขียวขจรไกล สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
364   นางสาวสุดารัตน์ ตุ่มทอง สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
365   นางสาวณัฏฐณิชา ลักษณะศิริ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
366   นางสาวปณิดา ศิลป์ประกอบ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
367   นางสาวณัฐรินีย์ พงศ์ยี่หล้า สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
368   นางสาวศรัณยา แก้วแกมกาญจน์ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
369   นางสาวปณิศรา ชื่นอารมย์ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
370   นางสาวคริสมาส ฉลานุวัฒน์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
371   นางสาววราภรณ์ พลายงาม สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
372   นางสาวมาริสา ธิราช สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
373   นางสาวณฐอร ลือพงศพัฒนะ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
374   นางสาวภัทราวดี พรมงูเหลือม สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
375   นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชดีคาย สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
376   นางสาวเนตรมณี ศรีตัมภวา สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
377   นางสาวสุกัญญา ยาฟอง สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
378   นางสาวสิริกานต์ จินดาเหม สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
379   นางสาวนุชิตา กรมขันธ์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
380   นางสาวจุฑามาศ โสภิญญา สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
381   นางสาวกัญญาณัฐ ตั้งใจ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
382   นางสาวลักษมณ ทิพย์สุริยะ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
383   นางสาวภรภัทร ทวีวงษ์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
384   นางสาวธณัฐพร บริรุ่งมงคล สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
385   นางสาวธัญวรัตม์ ศรีวิลัย สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
386   นางสาวเกวลิน สุทธศิริ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
387   นางสาวณัฐนรี ยี่รงค์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
388   นางสาวธมนวรรณ ทองศรีนุช สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
389   นางสาวณัฏฐธิดา จันทร์นุ้ย สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
390   นางสาวนภัสพร ภูริชนพิทักษ์ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
391   นางสาวเสาวรัตน์ คงอินทร์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
392   นางสาวหัสฎี ศักดิ์สวัสดิ์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
393   นางสาวอรพินท์ หนูแก้ว สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
394   นางสาวชุติมา ศิริปิ่น สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
395   นางสาวทิพย์อาภา อรรคพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
396   นางสาวณัฏฐณิชา ศรีประย่า สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
397   นางสาวนันทพร วงสวาท สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
398   นางสาวนงนภัส นุชิตภาพ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
399   นางสาวปวีนา ชุติปัญญะบุตร สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
400   นางสาวศิวาพร สุขสิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
401   นางสาวนวลละออ ภาคูกา สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
402   นางสาวพีรยา จึงธนสมบูรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
403   นางสาวเจนจิรา แสงมาศ สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
404   นางสาวศรีสุดา ศรีสุราช สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
405   นางสาวสุชาดา แปรสนม สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
406   นางสาวสุภัสชา นาควารี สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
407   นางสาวกฤชญา งานสุจริต สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
408   นางสาวสุรัญชนา นุสโร สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
409   นางสาวพัทธมน กฤตมโนรถ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
410   นางสาวสิริกุล สิทธิวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
411   นางสาวสุพัสสา ชื่นใจ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
412   นางสาวอรวรรณ พรมจาด สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
413   นางสาวอัญเชิญ แย้มศรีแก้ว สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
414   นางสาวกานต์พิชชา ภาวกังวาลวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
415   นางสาวเขมิกา ดำทองเสน สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
416   นางสาวพศุตม์พร สุขประเสริฐ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
417   นางสาววรดา โตจำเริญ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
418   นางสาวภัชราภา เฟื่องฟู สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
419   นางสาวณัฐริกา ดัดถุยาวัตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
420   นางสาวมธุรดา ภู่ตระกูลพัฒนา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
421   นางสาวสุนิตา ทองประเสริฐ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
422   นางสาวกนกภรณ์ วงษ์สง่า สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
423   นางสาวกัญญาภัค เข็มทอง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
424   นางสาวพัชราภา เพ็งหนู สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
425   นางสาวศุภิสรา ชนะสิทธิ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
426   นางสาวนฤสรณ์ วงศ์สุบิน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
427   นางสาวสุทธิชา สนเถ็ง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
428   นางสาวจิรชยา สมจิตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
429   นางสาวกนกวรรณ มีภูคำ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
430   นางสาวอัญมณี ซอกิ่ง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
431   นางสาวอังศ์วรา วงศ์ศิริศักดิ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
432   นางสาวอรทัย มีมงคล สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
433   นางสาวกมลชนก บุญภา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
434   นางสาวจิรัญญา สังข์โพธิ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
435   นางสาวลดาวัลย์ บัวมาศ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
436   นางสาวสราลิตา ณุวงษ์ศรี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
437   นางสาวถิรดา ซื่อสัตย์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
438   นางสาวณัฐสุดา ราชสะอาด สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
439   นางสาวมริศรา สรรพสอน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
440   นางสาวนริศรา สุภาพันธ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
441   นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มณีเลิศ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
442   นางสาวเจนจิรา กันทาเป็ง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
443   นางสาวกิติญา จิตอารี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
444   นางสาวสุตาภัทร นันทศรี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
445   นางสาวอรวรา กรดแก้ว สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
446   นางสาวธัญลักษณ์ แสนอุบล สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
447   นางสาวกรกช อุ่นเจี้ยง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
448   นางสาวจุฑามาศ ปันดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
449   นางสาวณัฐธิชา สมตา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
450   นางสาวทิพวรรณ ธุวะชาวสวน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
451   นางสาวธนภรณ์ ทองขจรเกียรติ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
452   นางสาวณิธิพร บัวอ่ำ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
453   นางสาวศิริวรรณ เรืองหิรัญวนิช สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
454   นางสาวสิริรัตน์ ตามวัน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
455   นางสาวอรพรรณ แสงจันทร์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
456   นางสาวสุกัญญา มหากาฬ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
457   นางสาวภาวินา จิตราภิรมย์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
458   นางสาวอานาปานุส วงศ์กระพันธ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
459   นางสาวมัทนมาดา โอฬาริกานนท์ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
460   นางสาวพุทธาพร สังข์เครือ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
461   นางสาวศดานันท์ เสมอวงษ์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
462   นางสาวกัลย์สุดา บุญสุวรรณ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
463   นางสาวกมลฉัตร เหลืองเจริญพัฒนะ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
464   นางสาวภัทธิรา ศรีทอง อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
465   นางสาวฐิตาภา แก้วหมั้น อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
466   นางสาวศศิพิมพ์ ปลีนารัมย์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
467   นางสาวสิริโชค โกศัลวิตร อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
468   นางสาวปุณยาพรสุข ศาลาสุข อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
469   นางสาวแพรวา อุดมเดชาเวทย์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
470   นางสาวอรอนงค์ พิชัยคำ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
471   นางสาวพิชญาวี ตันติศุภรักษ์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
472   นางสาวศุจิกา เทียมทินกฤต อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
473   นางสาวธัญวรัตม์ วงศ์เรือง อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
474   นางสาวลภัสกร ศันสนะศุภพงศ์ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
475   นางสาวจารุวรรณ นาวงษ์ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
476   นางสาวบลีลา เก่งพานิช อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
477   นางสาวสุภัคจริณ วิจิตรพงษา อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
478   นางสาวสุพรรณิการ์ อรัญญาวัฒน์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
479   นางสาวณัฐกมล พัดไสว อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
480   นางสาวศุภิสรา ธรรมโชติ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
481   นางสาวสโรชา วิระบรรณ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
482   นางสาวรสสุคนธ์ โชติจรัสวาณิช อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
483   นางสาวจิราภรณ์ ภู่พิพัฒน์กูล อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
484   นางสาวพิมพ์วิภา พลสวัสดิ์ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
485   นางสาวนลพรรณ วัฒน์ชรานนท์ เภสัชศาสตร์ พุดซ้อน
486   นางสาวพรรณชลิศา แก้วสืบ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
487   นางสาววรัญญา รักชนะชัย เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
488   นางสาวพัทรัตน์ พันธุ์แพ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
489   นางสาวอรนงค์ คำมอญ เภสัชศาสตร์ พุดซ้อน
490   นางสาวศศิชา ร่มโพธิเงิน เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
491   นางสาวสุดาพร คูสุวรรณ์ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
492   นางสาวหฤทชนัน ฐิติพงษ์พันธ์ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
493   นางสาวศิหรรษา สามศรีทอง เภสัชศาสตร์ พุดซ้อน
494   นางสาวนัดดา พุ่มไสว เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
495   นางสาวอันนา เห็นชอบ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
496   นางสาวคัทลียา แต่งวงศ์วาฬ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
497   นางสาวแสงดาว สัจจาศิริ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
498   นางสาวขวัญรัตน์ นากอง เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
499   นางสาวธนัชชา วิบูลพรชัย เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
500   นางสาวศิริมา สริมา เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
501   นางสาวสุทธิการต์ สังขจร เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
502   นางสาวปัทมพร ทะแดง เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
503   นางสาวธัญชนก จันทร์คล้าย เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
504   นางสาวนิมมานรดี ศรีคำแสน เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
505   นางสาวสุทธิวรรณ ขวัญสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
506   นางสาวสุวิกา เหล่าคนค้า เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
507   นางสาวศุภางค์ภิต การินตา เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
508   นางสาวธนัญญา เมืองคำ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
509   นางสาวเบญญาภา เสนานันท์ เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
510   นางสาวเบญจวรรน มันฑะกะ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
511   นางสาวจิราภา พฤกษ์ประทิ่น เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
512   นางสาวจิรัชญา แก้วหีตนุ้ย เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
513   นางสาวนูรไอนี เยง เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
514   นางสาวอานีซ หะยีสมาแอ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
515   นางสาวไซนับ มาแจ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
516   นางสาวนูรีเดียนา เจะฮะ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
517   นางสาวชนาภา หลิว เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
518   นางสาวธมนวรรณ วิโยชน์ แพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น