Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา14:52 น. | ออนไลน์ 5 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

ค้นหานิสิต จากคำว่า ที่อยู่ใน

นิสิตที่สัมภาษณ์ผ่าน : นิสิตชาย || นิสิตหญิง  


รายชื่อนิสิตหญิง ที่ผ่านสัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักนิสิตจุฬาฯ
จำนวน 541 คน

คนที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ตึก
1   นางสาวศุภิสรา เชื้อโชติ คณะเภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
2   นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม ครุศาสตร์ พุดซ้อน
3   นางสาวพรพิมล แสงสมี ครุศาสตร์ พุดซ้อน
4   นางสาวกนกวรรณ ผดุงเจริญ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
5   นางสาวสโรชา เตียงช่างรัมย์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
6   นางสาวพัชรวรรณ มงคล ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
7   นางสาวสุธิมา ถาลีพีช ครุศาสตร์ พุดซ้อน
8   นางสาวปราณแก้ว แก้วม่วง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
9   นางสาวอัญชรี กลั่นความดี ครุศาสตร์ จำปา
10   นางสาววรกมล น้อยโสภณ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
11   นางสาวดลยา สรรพสิทธิ์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
12   นางสาวระวิวรรณ ทองแตง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
13   นางสาวเจนจิรา บรรพต ครุศาสตร์ จำปา
14   นางสาวพิชญาภา ภูมินทร ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
15   นางสาวจารุวรรณ สิทธิพัฒนา ครุศาสตร์ พุดซ้อน
16   นางสาวปวันรัตน์ สุดแสง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
17   นางสาวอิงชนก มงคลธง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
18   นางสาวชุติกาญจน์ ดุษฎีฤทธิชัย ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
19   นางสาวสุวนันท์ สายมายา ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
20   นางสาวพิมลดา พลวิเศษ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
21   นางสาวจิดาภา ศรีแสนปาง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
22   นางสาวธัญญามาศ วิชัยรัมย์ ครุศาสตร์ จำปา
23   นางสาวพัทธ์ธีรา ทะนวนรัมย์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
24   นางสาวอัญชลีพร สุทธิยานุช ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
25   นางสาวศรัณย์พร หมายดี ครุศาสตร์ จำปา
26   นางสาวศศิธร ทาวรัตน์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
27   นางสาวธนภรณ์ มโนสัมฤทธิ์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
28   นางสาวชนากานต์ สมศรี ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
29   นางสาวสุธิตา ปะโมทะโก ครุศาสตร์ พุดซ้อน
30   นางสาวณัฐธิดา ไปป่า ครุศาสตร์ พุดซ้อน
31   นางสาวจิรัฐติกาล กันหริ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
32   นางสาวธัญญารัตน์ สีน้ำคำ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
33   นางสาวนภัสวรรณ ชื่นมณี ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
34   นางสาวกชกร ก้อนมณี ครุศาสตร์ จำปา
35   นางสาวจิตตานันท์ งามวิจิตวงศ์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
36   นางสาวเอมิกา ลือยศ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
37   นางสาวนิลาวัณย์ สารถ้อย ครุศาสตร์ จำปา
38   นางสาวเมทิกา คล่องสมุทร ครุศาสตร์ พุดตาน
39   นางสาวปานศศิน เคยเหล่า ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
40   นางสาวกุลธิดา ยอดหาญ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
41   นางสาวกาญจนลักษณ์ ขันคำนันต๊ะ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
42   นางสาวทิพย์สุดา จิ๋วใจ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
43   นางสาวเมธาพร สูริประเสริฐ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
44   นางสาวปัทมพร ทรัพย์วโรบล ครุศาสตร์ พุดซ้อน
45   นางสาวนิพาพร ดอนท้ายเมือง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
46   นางสาวธัญชนก แย้มมาก ครุศาสตร์ พุดซ้อน
47   นางสาวภัคจิรา จงสุกใส ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
48   นางสาวกมลเกล้า เนียมสีนวล ครุศาสตร์ จำปา
49   นางสาวฌิชชาดา ธุรานุช ครุศาสตร์ จำปา
50   นางสาวธนสิรี บัวช่วง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
51   นางสาวภูษินันท์ ศรัณยุตานนท์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
52   นางสาวณัฐวดี ศรีสว่าง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
53   นางสาวกฤตพร หนูเกลี้ยง ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
54   นางสาวกมลชนก โอเอี่ยม ครุศาสตร์ พุดซ้อน
55   นางสาวเมทิกา คล่องสมุทร ครุศาสตร์ พุดตาน
56   นางสาวนัฐพร เกื้อฉิม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
57   นางสาวชุติกาญจน์ สวัสดิ์โกมล ครุศาสตร์ พุดตาน
58   นางสาวญาณิศา ขวัญจันทร์ ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
59   นางสาวขวัญชนก อีหวี ครุศาสตร์ จำปา
60   นางสาวปัญญดา ชูนวล ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
61   นางสาวดวงกมล จริงภราดร ครุศาสตร์ พุดซ้อน
62   นางสาวบุญวลักษณ์ ปฐมวงศ์สกุล ครุศาสตร์ จำปา
63   นางสาวฐิติมน พรหมมาก ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
64   นางสาวรูวัยดา เลาะสาแต ครุศาสตร์ จำปา
65   นางสาวดาวีนี มะแซ ครุศาสตร์ จำปา
66   นางสาวยามีละห์ โต๊ะดะ ครุศาสตร์ จำปา
67   นางสาวซูไฮนี เจ๊ะนะ ครุศาสตร์ จำปา
68   นางสาวณมน ราชบุตร ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
69   นางสาวเจตสุดา แก้ววิมล ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
70   นางสาวกุลรินทร์ จันทน์หอม ครุศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
71   นางสาวชนากานต์ ปานแก้ว ครุศาสตร์ พุดซ้อน
72   นางสาวพัชกุล แก้วกำพลนุชิต ครุศาสตร์ พุดซ้อน
73   นางสาวภัสสรนันทน์ ทองนอก ครุศาสตร์ พุดซ้อน
74   นางสาวรมย์ชลี เดชบุญญ์พิศุทธิ์ ครุศาสตร์ จำปา
75   นางสาวรมย์ชลี เดชบุญญ์พิศุทธิ์ ครุศาสตร์ จำปา
76   นางสาวบงกชกร วิเชียรทอง ครุศาสตร์ พุดซ้อน
77   นางสาวพิชญาภา แผลงศร ครุศาสตร์ พุดซ้อน
78   นางสาวพิชญาภา แผลงศร ครุศาสตร์ พุดซ้อน
79   นางสาวพัชชาภา เวชวงษ์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
80   นางสาวปรัชวัน สุจินตกาวงศ์ ครุศาสตร์ พุดซ้อน
81   นางสาวสิตานัน อานานามนารถ จิตวิทยา พุดซ้อน
82   นางสาวฐิติมา ธรรมไชย จิตวิทยา จำปา
83   นางสาวสุวธิดา แพงไทย จิตวิทยา ตึกใหม่ 17 ชั้น
84   นางสาวชวนฟ้าชม นาวาบุญนิยม จิตวิทยา ตึกใหม่ 17 ชั้น
85   นางสาวกัญญาวีร์ พรสวัสดิ์ จิตวิทยา ตึกใหม่ 17 ชั้น
86   นางสาวภัสสร สดับธรรมารักษ์ จิตวิทยา ตึกใหม่ 17 ชั้น
87   นางสาวศิรประภา ณ นคร จิตวิทยา ตึกใหม่ 17 ชั้น
88   นางสาวอารยา เทียนทองดี ทันตแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
89   นางสาวกานต์ธีรา ชาติชนะยืนยง ทันตแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
90   นางสาววรรณธนา ศักดิ์วิทย์ ทันตแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
91   นางสาวศศิธร ทับเครือ ทันตแพทยศาสตร์ จำปา
92   นางสาวณัฐณิชา หนิแส๊ะ ทันตแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
93   นางสาวนุสบา ตังปิด ทันตแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
94   นางสาวมณีกร ตั้งตรงวานิช นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
95   นางสาวสิรินาถ ตันเจริญ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
96   นางสาวงามสิรี งามทรัพย์มณี นิติศาสตร์ พุดซ้อน
97   นางสาวกชกร ลองศิริคง นิติศาสตร์ จำปา
98   นางสาวภัณฑิรา มากกว่าวงค์ นิติศาสตร์ จำปา
99   นางสาวสิรีธร วิจารย์ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
100   นางสาวกัญญาณัฐ คล่องกระโทก นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
101   นางสาววันทนา ศิริ นิติศาสตร์ จำปา
102   นางสาววนัสนันท์ กัลยาคู นิติศาสตร์ จำปา
103   นางสาวจิติมา เววิชัยโก นิติศาสตร์ จำปา
104   นางสาวจันทิมา นาเมือง นิติศาสตร์ พุดซ้อน
105   นางสาวปาริชาต ดวงแก้ว นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
106   นางสาวเบญญาภา บุญมีรักษ์ นิติศาสตร์ จำปา
107   นางสาวเพชรรัตน์ ธนาวัฒน์วิบูลย์ นิติศาสตร์ จำปา
108   นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เสนนันตา นิติศาสตร์ จำปา
109   นางสาวชนินาถ สุวรรณเนกข์ นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
110   นางสาวสุกันยา แก้วเรือง นิติศาสตร์ จำปา
111   นางสาวจิณห์นิภา สุกใส นิติศาสตร์ จำปา
112   นางสาววิลาวัลย์ เพชรทวีสิน นิติศาสตร์ พุดซ้อน
113   นางสาวณัฐฤดี พรหมณาเวช นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
114   นางสาวผกามาส เทพทอง นิติศาสตร์ พุดซ้อน
115   นางสาววริศา จินาไหม นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
116   นางสาววิจิตรา ผลพฤกษา นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
117   นางสาวอัยมี่ อัลอิดรุส นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
118   นางสาวจิณห์นิภา สังข์น้อย นิติศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
119   นางสาวจันทิมา นาเมือง นิติศาสตร์ พุดซ้อน
120   นางสาวฟ้าคราม บุษดี นิติศาสสตร์ พุดตาน
121   นางสาวพีรยา พูลหิรัญ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
122   นางสาวภาวีนี วงศ์จอม นิเทศศาสตร์ จำปา
123   นางสาววารี บุญน้อย นิเทศศาสตร์ จำปา
124   นางสาวปรายฟ้า สิทธิวงศ์ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
125   นางสาวพิชญาภา ธิศรี นิเทศศาสตร์ จำปา
126   นางสาวภัสรา ทวีอภิรดีโสภา นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
127   นางสาวปรารถนา บุญมี นิเทศศาสตร์ จำปา
128   นางสาวกาญจนา หลาวทอง นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
129   นางสาววิภาดา สมพงษ์ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
130   นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนวงศา นิเทศศาสตร์ พุดซ้อน
131   นางสาววริศรา สมบุญ นิเทศศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
132   ศุภิสรา จันทนะเปลิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
133   นางสาวนภัสสร อิทธิประเสริฐ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
134   นางสาวอุษมา อุสายพันธ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
135   นางสาววิไลวรรณ ประทับวงศ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดตาน
136   นางสาวชิดชนก ดีรักษา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำปา
137   นางสาวนิภาวรรณ สิงห์หันต์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำปา
138   นางสาวโชติกา ศรีเมือง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
139   นางสาวกษิรา หัสดิพันธ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
140   นางสาวพรประภา พึ่งพงศ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
141   ศุภิสรา จันทนะเปลิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
142   นางสาวชนิพากาญจน์ มาลาวงษ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำปา
143   นางสาวยุวรินทร์ ภวัตหิรัญโรจน์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
144   นางสาวอภิญญา กองสมบัติ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
145   นางสาวพรปรพภา ไชยธงรัตน์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำปา
146   นางสาววิสสุตา กันจันวงศ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
147   นางสาวฐนิตรา ก่อกิจโรจน์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
148   นางสาวนันท์ชพร อ่อนมิ่ง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
149   นางสาวอังคณา แปลนาค พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำปา
150   นางสาวณัชชา สนสุรัตน์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำปา
151   นางสาวณิชา แย้มอิ่ม พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
152   นางสาววัชรียา เส็นดาโอ๊ะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
153   นางสาวสร้อยมุก เมืองเนาว์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
154   นางสาววราพร ลี้เลิศล้ำ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
155   นางสาวสุวรา เพทายบรรลือ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พุดซ้อน
156   ศุภิสรา จันทนะเปลิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกใหม่ 17 ชั้น
157   นางสาวปฏิญญา จิตต์สมุทร แพทยศาสตร์ พุดซ้อน
158   นางสาวภัทรกันย์ จันททิมโอภาส แพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
159   นางสาวสุภามาศ ศิริสัมปทา แพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
160   นางสาวกันธิชา ผสมพราหมณ์ เภสัชศาสตร์ พุดซ้อน
161   นางสาววิรินธร เลิศพนาลัย เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
162   นางสาวนนทชา รังสีพรหม เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
163   นางสาววรัญญา อุสาหะ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
164   นางสาวจุฑามาศ พรมพันธ์ เภสัชศาสตร์ จำปา
165   นางสาวศศิธร เอี่ยมใจบุญ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
166   นางสาวมนัญญา โชตธีรประภา เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
167   นางสาวอณุภา ภู่วิจิตรสุทิน เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
168   นางสาวนารดา รัตต๊ะใส เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
169   นางสาวณัฏชยา เพ็งพันธุ์ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
170   นางสาวกวินธิดา วงศ์ภักดี เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
171   นางสาวพักตร์เพ็ญ เมืองจันทร์ เภสัชศาสตร์ จำปา
172   นางสาวอัญมณี เหลาแก้ว เภสัชศาสตร์ จำปา
173   นางสาวสุวิมล สีคำ เภสัชศาสตร์ จำปา
174   นางสาวเขมสรณ์ ดวงพันนา เภสัชศาสตร์ จำปา
175   นางสาวจิรนันท์ เคนพล เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
176   นางสาวนุชจรี สุขะเดชะ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
177   นางสาวนันต์ธีรา พิศิษฐ์โกศล เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
178   นางสาวกาญจนี เรืองโรจนพร เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
179   นางสาวสุนทรี จิตตุรงค์อาภรณ์ เภสัชศาสตร์ พุดซ้อน
180   นางสาวพรรณภัทร ธีรุตน์ เภสัชศาสตร์ จำปา
181   นางสาวอนุตตรีย์ ทองสมนึก เภสัชศาสตร์ จำปา
182   นางสาวธนณัฐ วิวัฒน์โชติการย์ เภสัชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
183   นางสาววิภาวดี แก้วเจริญ เภสัชศาสตร์ พุดตาน
184   นางสาวฐานิดา เรี่ยมประเสริฐ รัฐศาสตร์ พุดตาน
185   นางสาวแพร ดิถีเพ็ง รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
186   นางสาวมัณฑนา ดวงคำน้อย รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
187   นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีจันทร์ดี รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
188   นางสาวแพรพลอย มณีรัตน์ รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
189   นางสาวกรภัค จิตระเบียบ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
190   นางสาวกุลพิมพ์พร กิตติธรรมโม รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
191   นางสาวปัณณพร โชติประทุมเวช รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
192   นางสาวอาภาสิริย์ ลีลาประภาภรณ์ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
193   นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พูน รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
194   นางสาวรชาดา พงศ์พีรเดช รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
195   นางสาวกัญญานัฐ เลิศคอนสาร รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
196   นางสาวทรรศิ จรุงศิวัฒน์ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
197   นางสาวชุติกาญจน์ ไตรทิพย์ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
198   นางสาวพรรณปพร ปาระมะ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
199   นางสาวขวัญธิดา คำภิระวงศ์ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
200   นางสาวศศิประภา มีแก้วแกม รัฐศาสตร์ จำปา
201   นางสาวรณพร ดวงมา รัฐศาสตร์ จำปา
202   นางสาวณัฐนันท์ แตงจีน รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
203   นางสาวดุสิตา นรินทรางกูล ณ อยุธยา รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
204   นางสาวมารวย มนตรี รัฐศาสตร์ จำปา
205   นางสาวสุพิชฌาย์ ขีดขิน รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
206   นางสาวกาญจนา สัพโส รัฐศาสตร์ จำปา
207   นางสาวเนรัญธิญา สรรพประเสริฐ รัฐศาสตร์ จำปา
208   นางสาวสิริภากร สระทองจันทร์ รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
209   นางสาวประสิตา ศรีสุพล รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
210   นางสาวธีร์จุฑา มาศประสิทธิ์ รัฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
211   นางสาวอรณิชา เพ็ชรทรัพย์ รัฐศาสตร์ พุดตาน
212   นางสาววรัฏฐา สันติสุธรรม รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
213   นางสาวอัชรา เหมหมาด รัฐศาสตร์ จำปา
214   นางสาวมูรณี เวาะและ รัฐศาสตร์ จำปา
215   นางสาวกมลชนก หล้าพูน รัฐศาสตร์ พุดซ้อน
216   นางสาวศศิวิมล กกฝ้าย วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
217   นางสาวรัตนาภรณ์ สุขอินทร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
218   นางสาวยลลดา สายยน วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
219   นางสาวนริศรา สุริสาย วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
220   นางสาวสินีญา ยะปะภา วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
221   นางสาวปริมประภา แก้วคำไสย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
222   นางสาวฑิฆัมพร แดงบุดดา วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
223   นางสาวลักษิกา แก้วน้ำอ่าง วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
224   นางสาวอรวี ไชยศิลป์ วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
225   นางสาวภูมริน ชุ่มไชยา วิทยาศาสตร์การกีฬา ตึกใหม่ 17 ชั้น
226   นางสาวณัฐนรี วาสนาทิพย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
227   นางสาวปาริณา หลักเพชร วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
228   นางสาวชญานิศ ซ้ายหั่น วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
229   นางสาวศิริมาศ ประพฤติดี วิทยาศาสตร์การกีฬา จำปา
230   นางสาวมารีซา แวหะมะ วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
231   นางสาวจุฑามาส ยังหัตถี วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
232   นางสาวลักษมี บัวสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดซ้อน
233   นางสาวปริมประภา แก้วคำไสย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พุดตาน
234   นางสาวฐนิกจลา สังข์ภิรมย์ วิทยาศาสตร์ พุดตาน
235   นางสาวจริฎา พิมพาศ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
236   นางสาวสุขฤดี ดอกสันเทียะ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
237   นางสาวเบญาภา รักท้วม วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
238   นางสาวภัทราภรณ์ ดอนซุย วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
239   นางสาวณัชชา คำมี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
240   นางสาววณิชดา ทองคำ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
241   นางสาวธนัสภรณ์ ธนสิริธนากร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
242   นางสาวนิศารัตน์ จำรัสพันธุ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
243   นางสาวศิรัชชา เรือนรื่น วิทยาศาสตร์ พุดตาน
244   นางสาวมัลลิกา ศิริโต วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
245   นางสาวพิมญิ์มาดา ไทยสมบูรณ์สุข วิทยาศาสตร์ พุดตาน
246   นางสาวปริญญาพร วิเสสสาระกูล วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
247   นางสาวกีรติ ศรีษะทอง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
248   นางสาวธนัชพร อ่อนแก้ว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
249   นางสาวเสาวลักษณ์ คำก้อน วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
250   นางสาวอรยา บัวพึ่งพันธุ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
251   นางสาวสมิตา เสือม่วง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
252   นางสาวสาวิตรี เสือยอด วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
253   นางสาวปุญศนิษฐ์ องค์อภิบูลย์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
254   นางสาวศศิธร ฉลอง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
255   นางสาวดวงฤดี สมพันธ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
256   นางสาวสุดารัตน์ เฟื่องมีคุณ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
257   นางสาวกาญจนา เรือนผาม วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
258   นางสาวธารทอง สุขภารังษี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
259   นางสาวศิวพร โคตรเศรษฐี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
260   นางสาวธัญญรัตน์ เอิบสภาพ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
261   นางสาววีนัส เทศถมยา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
262   นางสาวปุณญานุช สุทธิบุญ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
263   นางสาวชญานิน นิสัยมั่น วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
264   นางสาวปนัฐชญา พิชัยโยธินกุล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
265   นางสาวพัชริดา อุดมเวช วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
266   นางสาวประภาลักษณ์ วศินสรรพ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
267   นางสาวพัณณิดา ถนอมกุล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
268   นางสาวปาณิศา เจริญสายชล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
269   นางสาวสุวรรณทนา นุชประมูล วิทยาศาสตร์ พุดตาน
270   นางสาวปภาณี อนันตศรี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
271   นางสาวศราวรรณ หงษ์วิเศษ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
272   นางสาวสุภิญญา กูลนรา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
273   นางสาวสุนิตา ชุณห์กุล วิทยาศาสตร์ พุดตาน
274   นางสาวสิริกัญญา แก้วประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
275   นางสาวศิริลักษณ์ เมฆฉ่ำ วิทยาศาสตร์ พุดตาน
276   นางสาวณัฏฐา เชื้อสุข วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
277   นางสาวสุพิชชา มังคละ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
278   นางสาวธนิตาภรณ์ เผื่อนพงษ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
279   นางสาวศุภาพิชญ์ โนวฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
280   นางสาวชุติกาญจน์ สังข์สูงเนิน วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
281   นางสาวอรวิรา สูญโย วิทยาศาสตร์ พุดตาน
282   นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
283   นางสาวปพิชญา เฉลยพนิต วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
284   นางสาวมนัสนันท์ ไวยารัตน์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
285   นางสาวธนพร ถิระเลิศพานิชย์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
286   นางสาวนลินนิภา นุกอง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
287   นางสาวพิชญาภรณ์ บุญเทพ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
288   นางสาวโชติกา กระบวนศรี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
289   นางสาวเบญญาภา เอกบุญ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
290   นางสาวณัฐธิชนก ภูมิสถาน วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
291   นางสาวสุจิรา ธนานันต์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
292   นางสาวธารารัตน์ ทวีกุล วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
293   นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนวงค์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
294   นางสาวปริฏา จันทะบาน วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
295   นางสาววชิรญาณ์ ธนาภานุกุล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
296   นางสาวชวนากร จันทร์หล่น วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
297   นางสาวนฤมล สันตะนุต วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
298   นางสาวจิดาภา เล็กสิงห์โต วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
299   นางสาวพลอยรุ้ง แก้วศรีใส วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
300   นางสาวจุฑามาศ จีรังกูล วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
301   นางสาวภิญกาญจน์ อินต๊ะแสน วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
302   นางสาวนภัสกร สังข์สังวาลย์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
303   นางสาวภัทรฉัตร สุรีติ๊บ วิทยาศาสตร์ พุดตาน
304   นางสาวดวงกมล เตียรถ์ภัทรดิลก วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
305   นางสาวกุลธิดา ป้องมาลี วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
306   นางสาวกชนันท์ มาลารัตน์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
307   นางสาววันสิริ มีมานะ วิทยาศาสตร์ พุดตาน
308   นางสาวณัฏฐณิชา เครือภู่ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
309   นางสาวพัชรฎา จันทวี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
310   นางสาวเบญจรัตน์ เหมือนวิหาร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
311   นางสาวเกสรา เพ็ชรเอี่ยม วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
312   นางสาววราพร วงษ์เจริญสมบัติ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
313   นางสาวศดานันท์ สุ่มมาตย์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
314   นางสาวกัญญ์รัศม์ ผิวจันทร์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
315   นางสาวพัทธวรรณ เปี่ยมดำรงศักดิ์ วิทยาศาสตร์ พุดตาน
316   นางสาวมัณฑนา เป้าขันธุ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
317   นางสาวอนุสรา แสงสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
318   นางสาวณัฏฐธิดา ล้อดี วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
319   นางสาววนัดดา กลิ่นหอม วิทยาศาสตร์ พุดตาน
320   นางสาวณัฏฐณิชา สงวนพันธ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
321   นางสาวธนภรณ์ สิทธิชัย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
322   นางสาวปณัสยา ทองเปลว วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
323   นางสาวบัณทิตา ราชานาค วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
324   นางสาวศศิวิมล เมฆเปลี่ยน วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
325   นางสาวนวพร พันจริต วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
326   นางสาวธนากร ทิมทอง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
327   นางสาวณัชชา จุ้ยแจ้ง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
328   นางสาวมาลินี กาฬภักดี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
329   นางสาวพิชญ์สินี หิรัญอุทก วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
330   นางสาวกฐิณา วิริยวิโรจน์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
331   นางสาวณิชากร อมรบุญชัย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
332   นางสาวลักษิกา ศิลปศร วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
333   นางสาวธนาพร หนูสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
334   นางสาวศุภรัตน์ สันติวิทยารมณ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
335   นางสาวเสาวพรรณ ใบแย้ม วิทยาศาสตร์ พุดตาน
336   นางสาวพรสวรรค์ สุมน วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
337   นางสาวญาดา ประดับเพชรรัตน์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
338   นางสาวพิชชาพร เอื้ออังกูรศิริ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
339   นางสาวศิริพรรณ ภักดีบุญ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
340   นางสาวสุจิตรา เพชรชนะ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
341   นางสาวมนัสชนก เพชรดวงจันทร์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
342   นางสาวสุกัญญา นพภา วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
343   นางสาวปภัสรา เดชาสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
344   นางสาวสุวิพรรธ์ จุนเด็น วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
345   นางสาวพนิตพิชา ตันติวชิรฐากูร วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
346   นางสาวชนิกานต์ เรืองทอง วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
347   นางสาวพัชญานิน โชติกสถิตย์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
348   นางสาวตัสนีม สันหรน วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
349   นางสาวสุภาวิตา พงศ์กระพันธ์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
350   นางสาวอุรศา ชุมเปีย วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
351   นางสาวพิลาศรัช สิงห์อินทร์ วิทยาศาสตร์ พุดตาน
352   นางสาวอัญชิสา ซุ่นสั้น วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
353   นางสาววรกานต์ สุ้นกี้ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
354   นางสาวนทสรวง ชังเจริญสุข วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
355   นางสาวพิชชาภา อุษามาลย์เวท วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
356   นางสาวมนรดา เพชรมาก วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
357   นางสาวสุพัตรา ยกซ้าย วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
358   นางสาวกาญจนาภรณ์ สุดเสงี่ยม วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
359   นางสาวนัยขวัญ ไชยศรี วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
360   นางสาวสุวภัทร สุขขี วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
361   นางสาวคัทลียา แก้วชำนาญ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
362   นางสาวขวัญชนก ศรีสมพงษ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
363   นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
364   นางสาวปัญญาพร ทรัพย์วรฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
365   นางสาวเมษา วิทยานนทเวช วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
366   นางสาวนิธิวดี ธนู วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
367   นางสาวชวัลรัตน์ สุขุวิทย์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
368   นางสาวภาสวัณ คูหา วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
369   นางสาวอจิรวดี สุวรรณจันทร์ วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
370   นางสาววรรณ์พญา ส่องแสง วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
371   นางสาวนฤมล สันตะนุต วิทยาศาสตร์ พุดตาน
372   นางสาวปพิชญา เฉลยพนิต วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
373   นางสาวปพิชญา เฉลยพนิต วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
374   นางสาวปพิชญา เฉลยพนิต วิทยาศาสตร์ พุดซ้อน
375   นางสาวนรินทร์พร เกียรติภูพาน วิทยาศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
376   นางสาวอาคิรา ชุปวา วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
377   นางสาวสิริภา สินธุมงคล วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
378   นางสาวพัชรพร เจริญวัย วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
379   นางสาวศศิวิมล เพียรพิทักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
380   นางสาวศิริวรรณ ศรีบุตรโคตร วิศวกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
381   นางสาวมณีรัตน์ เพลากระโทก วิศวกรรมศาสตร์ จำปา
382   นางสาวลลิตา กิติราช วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
383   นางสาวเฟื่องลดา สุขเส็ง วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
384   นางสาวนิมาภรณ์ ฉายสำเภา วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
385   นางสาวกันยารัตน์ ตาดทอง วิศวกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
386   นางสาวณัฐกฤตา ไพรคณารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
387   นางสาวอภิสรา ฝันเซียน วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
388   นางสาวณิชากร เบี้ยมุกดา วิศวกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
389   นางสาวนันทิมา นวลงาม ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
390   นางสาวปิยภรณ์ ใจซื่อ ศิลปกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
391   นางสาวแพรวา บางผึ้ง ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
392   นางสาวพิชญา วิศิษฐ์สรไกร ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
393   นางสาวอาริญญา กันธิโน ศิลปกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
394   นางสาวเอื้อการย์ ชีโวนรินทร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
395   นางสาวบุญยาพร ชาวยอง ศิลปกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
396   นางสาวกรชนก สุวรรณเจริญ ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
397   นางสาวกรชนก สุวรรณเจริญ ศิลปกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
398   นางสาวกัณฐาภรณ์ มาคงกุล ศิลปกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
399   นางสาวศศิวิมล กาศจักร เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
400   นางสาวดวงพร โตส้ม เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
401   นางสาวชุตินันท์ ภานุมาสวิวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
402   นางสาวพิม สมศักดิ์ เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
403   นางสาวโศภิษฐา พันธุ์พืชน์ เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
404   นางสาวจิรัชญา เชิดชูเหล่า เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
405   นางสาวธีราภรณ์ ทองสมนึก เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
406   นางสาวอันติมา อังคณานนท์ เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
407   นางสาวสราสินี ขุนทองจันทร์ เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
408   นางสาวณิชกานต์ พรหมจินดา เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
409   นางสาวนัทจนันท์ ชูจิตร เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
410   นางสาวปรีชญา แก้วขำ เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
411   นางสาวมัทนา เจะโนะ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
412   นางสาวอัยมี หะยีสามะ เศรษฐศาสตร์ พุดซ้อน
413   นางสาวหทัยชนก พิทักษ์ธรรม เศรษฐศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
414   นางสาวทยุตา แช่มช้อย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
415   นางสาวสุชัญญา สิทธิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
416   นางสาวพริมา เจนงาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ พุดซ้อน
417   นางสาวอติพร ทุเรียนทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
418   นางสาวฟ้าใส เจริญพันธุ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
419   นางสาวชุติกาญจน์ สุริกัน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
420   นางสาวพัณณิตา ศิลปพงศ์พาณิช สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
421   นางสาวพัณณิตา ศิลปพงศ์พาณิช สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
422   นางสาวณัชชา พานิชรุ่งโรจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
423   นางสาวพรพิมล เค้าโคน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
424   ปาณิศา รุจิชาญสิริ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
425   นางสาวจุฑามาศ สำเภา สหเวชศาสตร์ จำปา
426   นางสาวปทิตตา ทัศน์สุวรรณ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
427   นางสาวนุชนาฏ สุขรัตนี สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
428   นางสาววิจิตรา สาลี สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
429   นางสาววิลาสินี ตระกูลมาภรณ์ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
430   นางสาวศุภากาญจน์ ปฐมศิริกุล สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
431   ปาณิศา รุจิชาญสิริ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
432   นางสาวพรพิชชา เมืองมีศรี สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
433   นางสาวพัชรปิยา ปิดทอง สหเวชศาสตร์ จำปา
434   นางสาวกาญจนา จิตต์เลิศวัฒนา สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
435   นางสาวพิรานัน คำปัน สหเวชศาสตร์ จำปา
436   นางสาวปฏิญญา เสริมเหลา สหเวชศาสตร์ จำปา
437   นางสาวพรนภา ลิ่งไธสง สหเวชศาสตร์ จำปา
438   นางสาวเบญจมาภรณ์ โกสุม สหเวชศาสตร์ จำปา
439   นางสาวกาญจนา ชารี สหเวชศาสตร์ จำปา
440   นางสาวพลอยไพรินทร์ พลภูงา สหเวชศาสตร์ จำปา
441   นางสาวปริฉัตร สีสัน สหเวชศาสตร์ จำปา
442   นางสาวพรพิมล เพียรพัง สหเวชศาสตร์ จำปา
443   นางสาวพึงจิตต์ สุขสมเพียร สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
444   นางสาวฐิตินันท์ ถือคุณ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
445   นางสาวญาศุมณฑน์ ถิ่นการ์ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
446   นางสาวจิดาภา นาวา สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
447   นางสาวชัฎชฎา ยิ้มลมูล สหเวชศาสตร์ จำปา
448   นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเพชร สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
449   นางสาววรรณสิริ เนียมสกุล สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
450   นางสาวสศิประภา สนแก้ว สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
451   นางสาวปพิชญา ปรัตเถ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
452   นางสาวปภัสวรรณ ชูจิต สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
453   นางสาวณัฐมณี สุดเสนาะ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
454   นางสาวนวลปราง คอนเพชร สหเวชศาสตร์ จำปา
455   นางสาวภาขวัญ ชูศรี สหเวชศาสตร์ จำปา
456   นางสาวพิมพ์อร เจริญพานิช สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
457   นางสาวนิสอัลนูร โต๊ะนิมะ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
458   นางสาวรุสมีนี ยูโซ๊ะ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
459   นางสาวกรรณิการ์ ตันติวิบูลย์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
460   นางสาวชุติมณฑน์ เอี่ยมศรีทรัพย์ สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
461   นางสาวศิรดา ทองเอี่ยม สหเวชศาสตร์ พุดซ้อน
462   ปาณิศา รุจิชาญสิริ สหเวชศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
463   นางสาวกนกวรรณ หลาวทอง สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
464   นางสาวแพรวพรรณ พ่วงพลอย สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
465   นางสาวณัฏฐา สุคนธพันธ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
466   นางสาวญาณิศา เอกวรพงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
467   นางสาวณัชชา ชอบสุข สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
468   นางสาวสิริวิมล มะระวัง สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
469   นางสาวภัทรวดี ภูละคร สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
470   นางสาวพันธกานต์ ป้องขวาเลา สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
471   นางสาวพรพิมล จตุเทน สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
472   นางสาวณัฏฐิยา จันพิชัยโกศล สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
473   นางสาวรวินันท์ มั่นเหมาะ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
474   นางสาวนิธิพร คำนาน สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
475   นางสาวนันทนัช ยศสอน สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
476   นางสาวจิราพร ดอนเลย สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
477   นางสาวณัทชาภา รัตนาภรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
478   นางสาวพิจิตรา สุขสมบูรณ์วงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
479   นางสาวคคนางค์ กุระชน สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
480   นางสาวเกวลิน จำปาสัก สัตวแพทยศาสตร์ จำปา
481   นางสาวพิมพ์รัมภา เก้าเอี้ยน สัตวแพทยศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
482   นางสาวภูริชญา เรืองจ้อย สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
483   นางสาวกรกนก ตันติวิบูลย์ สัตวแพทยศาสตร์ พุดซ้อน
484   นางสาวธิดารัตน์ จายานะ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
485   นางสาวจิราภรณ์ นันต๊ะ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
486   นางสาวณัฐชยา ทองแดง สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
487   นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีคุ้ม สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
488   นางสาวสโรชา วงษ์ทอง สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร ตึกใหม่ 17 ชั้น
489   นางสาววิภาวรรณ ยังเจริญ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
490   นางสาวกมลรัตน์ บุญเพ็ง สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
491   นางสาวชนาภัทร เรือนพิมพ์ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
492   นางสาวสุทธิดา เจริญราษฎร์ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
493   นางสาวจิราพร ชุมปัญญา สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
494   นางสาวกัณฐิกา ปะละลือ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
495   นางสาวสุนิสา คำชั่ง สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
496   นางสาวกิตติกา คำสุหล้า สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
497   นางสาวรมัณยา สายชมภู สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
498   นางสาวภัทราวดี มีชัย สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
499   นางสาวกฤติยากรณ์ เทพแซน สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
500   นางสาวจตุพร เชียงจันทร์ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
501   นางสาวกานต์ธิดา วิละตา สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
502   นางสาวสุกานต์ดา อิ่นคำ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
503   นางสาวลือสาย พนมพิบูล สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
504   นางสาวกุลนันท์ จันพล สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
505   นางสาวนิภาพร ไชยสอง สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
506   นางสาวมยุรา แซ่จ๋าว สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
507   นางสาวสุนิสา หอมแพงไว้ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
508   นางสาวเรณู การรักษา สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
509   นางสาวพัสตราภรณ์ ใจดี สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
510   นางสาวทัตพิชชา ค้าน้ำสี สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
511   นางสาวชลธิชา ธรรมขันทา สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
512   นางสาวทิพรัตน์ จิตตรีสิน สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
513   นางสาวสรสิชา อินทชาติ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
514   นางสาวปิยะธิดา พูลสวัสดิ์ สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
515   นางสาวยุรพร บุญอิน สำนักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร พุดซ้อน
516   นางสาวแพรว พินิจผล อักษรศาสตร์ จำปา
517   นางสาวพิมพ์รัมภา ศรปัญญา อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
518   นางสาวเพ็ญกวิน รักคำ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
519   นางสาวพรลิขิต ทักษิณ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
520   นางสาวสุพิชชา ธนกุลบดี อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
521   นางสาวกุลภัสสร์ ศุภวิวัฒนกุล อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
522   นางสาวปัทมพร เลิศภิญโญวงศ์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
523   นางสาวมนลณี ศรีตระกูล อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
524   นางสาวกุลชา ภัทรพานี อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
525   นางสาวสุรีพร หาวันชำนาญกิจ อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
526   นางสาวจุฑามาศ คูณสัตย์ อักษรศาสตร์ จำปา
527   นางสาววริศรา ศิริพันธ์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
528   นางสาวกุลสตรี พัฒนปริญญา อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
529   นางสาวพัทธ์ธีรา พิมสาร อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
530   นางสาวเขมจิรา ตั้งตฤษณกุล อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
531   นางสาวปิยดา ภู่ตระกูล อักษรศาสตร์ พุดซ้อน
532   นางสาวอัญชิษฐา คงทน อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
533   นางสาวพิศุทธิ์ ชื่นใจ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
534   นางสาวชวนา สุทธินราธร อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
535   นางสาวพิชญ์สินี คงประชา อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
536   นางสาวบุษกร กฤตานุสาร อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
537   นางสาวนภัสสร ณ นคร อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
538   นางสาวกุลวดี เฉลิมวุฒานนท์ อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
539   นางสาวชุติมณฑน์ โภคบุตร อักษรศาสตร์ พุดตาน
540   นางสาวณัฐริกา สุระกำแหง อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น
541   นางสาวกุลยา จารุรักษา อักษรศาสตร์ ตึกใหม่ 17 ชั้น