Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา08:36 น. | ออนไลน์ 29 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


สิ่ิงอำนวยความสะดวก
โรงอาหาร หอพักนิสิต จุฬาฯ

บริการ
 • ร้านอาหาร จำนวน 6 ร้าน (ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง)
 • ร้านเครื่องดื่มและผลไม้ จำนวน 2 ร้าน (เครื่องดื่ม ผลไม้ตามฤดูกาล)

 • วันเวลาเปิดให้บริการ
 • ทุกวัน
 • 06.00 น. - 21.00 น.


 • โรงอาหาร

  โรงอาหาร

  โรงอาหาร

  โรงอาหาร

   

   


  หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

  สิ่งอำนวยความสะดวก