Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา05:05 น. | ออนไลน์ 25 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ตึกพุดตาน
ตึกพุดตาน (เดิมเรียกว่าหอหญิง)

 

ในปี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการให้สวัสดิการแก่นิสิตด้านหอพัก จึงได้กำหนดบริเวณเพื่อสร้างหอพัก และมีโครงการสร้างอาคารหอพักนิสิตจำนวนหลายหลัง อาคารหลังแรกที่ได้ก่อสร้างคือ อาคารหอพักนิสิตหญิงสิบสี่ชั้น สร้างในบริเวณที่ตั้งเดิมของหอใหม่ (เดิมเป็นหอพักนิสิตชายและถูกรื้อเพื่อสร้างหอพักหญิงทดแทน) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2515 งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 13,750,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถรับนิสิตได้ 352 คน หอพักนิสิตหญิงจึงได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ในที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ส่วนหอพักนิสิตหญิงหลังเดิมได้จัดเป็นหอพักนิสิตชาย (หอเจ้าจอม) (ปัจจุบันถูกรื้อเพื่อสร้างศูนย์การค้ามาบุญครอง)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่ามีนิสิตหญิงต้องการอยู่หอพักเพิ่มขึ้น จึงได้อนุมัติงบประมาณ 1,780,000 บาท เพื่อทำการปรับปรุงห้องพัก ให้สามารถรับนิสิตได้ 522 คน (จากเดิมพักห้องละ 2 คน ปรับปรุงให้พักได้ห้องละ 3 คน) ตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2526

ตึกพุดตาน

  • เป็นอาคาร 14 ชั้น
  • จำนวน 174 ห้อง
  • พักห้องละ 3 คน
  • รับนิสิตเข้าพักได้ 522 คน
  • รับนิสิตหญิงระดับปริญญาบัณฑิต


ห้องพักตึกพุดตาน
ห้องตึกพุดตาน
ห้องตึกพุดตาน

ห้องตึกพุดตาน

ห้องตึกพุดตาน
หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก