Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา07:07 น. | ออนไลน์ 36 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


หอพักศึกษิตนิเวศน์
หอพักศึกษิตนิเวศน์

  "ปัจจุบันยกเลิกส่งคืนทรัพย์สินมหาวิทยาลัย"

เดิมเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาเช่าที่ ภายหลังสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับคืนเมื่อหมดสัญญาเช่า   และมหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาการจัดหอพักให้แก่นิสิต จึงปรับอาคารเรียนดังกล่าวเป็นหอพัก ในระยะแรกจัดให้กับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลของกองกิจการนิสิตในสมัยนั้น ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้หอพักศึกษิตนิเวศน์ เป็นที่พักสำหรับนิสิตนานาชาติ จึงได้มีการปรับปรุงอาคาร และปรับเงื่อนไขของผู้เข้าพักเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษา อบรม/สัมมนา ดูงาน ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริหารจัดการแบบวิสาหกิจ จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน หอพักศึกษิตนิเวศน์ จัดให้เป็นที่พักสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หรือระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตนานาชาติ นักวิจัย อาจารย์ หรือผู้ที่มาอบรม/ดูงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะสั้นหรือระยะยาว

ศึกษิตนิเวศน์

 • เป็นอาคาร 8 ชั้น
 • ติดต่อ : โทร 02-2160040-6 ต่อ 3103

 • สำหรับ
 • นิสิตหญิงบัณฑิตศึกษา ชาวไทย
 • นิสิตแลกเปลี่ยน อาจารย์ นักวิจัยชาวต่างชาติอัตราค่าที่พัก

 • แบบห้องน้ำรวม (เฉพาะนิสิตไทย)
  - อยู่ 3 คนๆละ 8,000 บ/ภาคการศึกษา
  - อยู่ 2 คนๆละ 10,000 บ/ภาคการศึกษา

 • แบบห้องน้ำในห้อง ไม่มีวัสดุอุปกรณ์บริการ
  - อยู่เดี่ยว คนละ 7,500 บ/เดือน
  - อยู่ 2 คนๆละ 5,000 บ/เดือน

 • แบบห้องน้ำในห้อง มีวัสดุอุปกรณ์บริการ และทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
  - อยู่เดี่ยว คนละ 10,000 บ/เดือน
  - อยู่ 2 คนๆละ 7,500 บ/เดือน

ศึกษิตนิเวศน์หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก