Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา06:59 น. | ออนไลน์ 37 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ
 
ความเป็นมาิหอพักนิสิตจุฬาฯ
 
 

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2459  การศึกษาในสมัยแรก ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดแบบ Residential College หรือเป็นการศึกษาและอยู่กินในมหาวิทยาลัย หอพักนิสิตจุฬาฯ จึงถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการมีมหาวิทยาลัย ที่พักของนิสิตที่เป็นลักษณะหอพัก เริ่มแรกตั้งอยู่ในบริเวณ "วังวินเซอร์" ซึ่งเป็นวังของสมเด็จเจ้าฟ้าวชิรุณทิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารในรัชกาลที่ 5 ครั้นสมเด็จพระพระบรมโอรสาธิราชองค์นี้ทิวงคต สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับรัชทายาทสยามมงกุฎราชกุมาร  เป็นสมเด็จพระโอรสาธิราชแทน เมื่อทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานวังวินเซอร์  ให้อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย

           วังวินเซอร์เป็นที่ตั้งของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2461 ห่างจากวังประมาณ60เมตร มีหอพักสำหรับนิสิตเรียกว่า "หอวัง" เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณวัง เป็นเรือนไม้จัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม แบ่งเป็นเรื่อน ก ข ค และ ง หอวังนี้รับนิสิตได้30 คน ซึ่งเป็นนิสิตชาย ในชั้นต้นมีขุนสมิทธิอนุสาส์น(เซี้ยง สูยวณิช) เป็นผู้ปกครองหอคนแรก ครั้นถึงพ.ศ.2465 ตำแหน่งนี้เปลี่ยนชื่อเป็น "อนุสาสก" ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในพ.ศ.2479 หอวังถูกรื้อเพื่อสร้างสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ จากการที่หอวังรับนิสิต ได้เพียง 30 คนทำให้ไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิตที่กำหนดให้ทุกคนต้องอยู่หอพัก ดังนั้น ในปี พ.ศ.2465 จึงได้สร้างหอพักขึ้น2หลัง สามารถรับนิสิตชายได้ 40คน เรียกว่า "หอใหม่" ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนจุฬา ซอย1

           เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นว่ามีนิสิตหญิงจำนวนมากที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด  และไม่มีที่พักอาศัยที่เป็นหลักแหล่ง ต้องไปอยู่อาศัยตามหอพักเอกชนบางแห่ง ไม่มีระเบียบและไม่ปลอดภัย นิสิตไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองโดยสงบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างหอพักนิสิตหญิงขึ้นโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับการสร้างหอพักนิสิตชาย

           เมื่อปี  พ.ศ.2492  ท่านเจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาลที่5 ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญฉลองอายุครบหกรอบ โดยบริจาคเงินจำนวน 120,000 บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สร้างหอพักนิสิตหญิง ต่อมาท่านได้รวบรวมเงินจากบรรดาญาติมิตรบริจาคสมทบ เป็นจำนวนเงิน 3,911 บาท ครั้นปี พ.ศ.2493 ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ สวนอัมพร ท่านเจ้าจอมได้มอบเงินสมทบให้อีก  เป็นจำนวนเงิน 124,171 บาท ประกอบกับชุมนุมนิสิตหญิง ได้มอบเงินสมทบอีก 283.50 บาท ทำให้เงินบริจาค มีจำนวนทั้งสิ้น 124,454.50 บาท นับว่าท่าน เจ้าจอมฯ เป็นผู้ริเริ่มให้อุปการะคุณแก่นิสิตหญิงของมหาวิทยาลัย ที่ขาดแคลนที่พักอาศัยเป็นอันดับแรก

            ในปีพ.ศ.2493 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างหอพักนิสิตหญิง เป็นจำนวนเงิน 1,105,560 บาท และได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันท ี่20 พฤศจิกายน พ.ศ.2493  เมื่อสร้างตัวอาคารหอพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านเจ้าจอมสมบูรณ์ได้กรุณาให้เตียงนอนประจำห้องอีก 75ชุด เมื่ออาคารสร้างเสร็จ ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้นิสิตหญิงเข้าพำนัก ในต้นปีการศึกษา 2495 แต่ทำพิธีเปิดอาคารในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2496 สามารถรับนิสิตหญิงเข้าพักได้ทั้งหมด 75 คน มี ม.ร.ว.สลับลดาวัลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุสาสกหอพักนิสิตชาย (หอใหม่) ในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งอนุสาสกหอพักนิสิตหญิง โดยมีอาจารย์ ม.ร.ว.แสงโสมเกษมศรี เป็นผู้ช่วยอนุสาสก เมื่อทำการรับนิสิตเข้าหอและวางระเบียบข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว จึงได้มอบหมายให้ ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี เป็นอนุสาสกและอาจารย์สุรางค์  โคว้ตระกูล เป็นผู้ช่วยอนุสาสก
 
     หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก