Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา04:34 น. | ออนไลน์ 31 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ
 
หอวัง
 
 

          เหตุที่เรียกว่า   “หอวัง”  เนื่องจากหอพักแห่งนี้  ตั้งอยู่ในบริเวณ "วังวินเซอร์"  หรือ "วินเซอร์คาสเซิล"  ซึ่งเป็นวังของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ในรัชกาลที่ ๕ ครั้นสมเด็จพระพระบรมโอรสาธิราชองค์ นี้ทิวงคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรวุธ จึงทรงรับรัชทายาท เป็นสมเด็จพระโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารแทน เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ เป็นพระเกียรติยานุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมชนก จึงทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานวังวินเซอร์ ให้อยู่ในบริเวณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         สถาปัตยกรรมของวังวินเซอร์เป็นแบบกอทธิก ลักษณะคล้ายคลึงกับพระราชวังวินเซอร์ ในประเทศอังกฤษ วังวินเซอร์เป็นที่ตั้งของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่พ.ศ๒๔๖๑ แบ่งเป็นแผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แผนกวิทยาศาสตร์ ส่วนมากเป็นวิชาเพื่อเตรียมศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และวิชาปรุงยา เป็นที่ทำงานของคณบดี ที่พักของศาสตราจารย์ รวมถึงมีห้องแล็บด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

         ห่างจากตึกวังวินเซอร์ ออกไปประมาณ  ๖๐  เมตร มีหอพักสร้างเป็นเรือนไม้  แบ่งเป็น เรือน ก. ข. ค. และ ง. จัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีเฉพาะเรือน ข. และ ค. ที่ยกพื้นสูง ชั้นบนเป็นที่พัก ชั้นล่างเป็นที่เรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ส่วนเรือนอื่นๆยกพื้นสูงแค่ ๑ ศอก เรือน  ง. มีห้องพัก  ๒  ห้อง  และ ใช้ห้องน้ำร่วมกัน หน้าเรือนนอนมีสนามกว้างใหญ่ ด้านหลังเป็นสระน้ำ สวนดอกมะลิและสวนผัก หอวังนี้รับนิสิตได้ทั้งสิ้น๓๐คน ในพ.ศ.๒๔๗๙ หอวังถูกรื้อเพื่อสร้างสนามศุภชลาศัยสนามกีฬาแห่งชาติ

         นิสิตที่อยู่หอวัง เป็นนักเรียนทุนของกระทรวงที่ต้องการฝึกฝนให้มีความรู้ระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้ ในงานราชการ ประกอบด้วยกระทรวงมหาหาดไทย ต้องการนักปกครอง ให้ทุนเรียนรัฐศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการต้องการครูและแพทย์ ให้ทุนเรียน ครุศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์   กระทรวงเกษตราธิการ ต้องการ นักกสิกร ให้ทุนเรียน เกษตรศาสตร์ และกระทรวงคมนาคมต้องการวิศวกร ให้ทุนเรียนวิศวกรรมศาสตร์ (ยันตรศึกษา) นิสิตที่เป็นนักเรียนทุน จึงพำนักที่หอวัง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และยังได้รับเบี้ยเลี้ยงอีกเดือนละ ๑๕  บาท ส่วนนิสิตที่ไม่ได้เป็นนักเรียนทุนก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และได้รับเบี้ยเลี้ยง เช่นกัน ซึ่งการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ในสมัยนั้น เป็นแบบ Residential College หรือเป็นการศึกษาและอยู่กินในมหาวิทยาลัย ในชั้นต้นมีขุนสมิทธิอนุสาส์น (เซี้ยง สูยวณิช) เป็นผู้ปกครองหอ ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๔๖๕ ตำแหน่งนี้เรียกว่า “อนุสาสก” มีหลวงธราภาคพาที (อั้น ศุขะวณิช) เป็นอนุสาสก และมีผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป คือตำแหน่งอธิการหอ ขณะนั้นคือพระยาพิพัทธ์กุลพงศ์ (ชิน บุนนาค)

           ในปี ช่วงพ.ศ. ๒๔๗๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการฝึกหัดครูให้เป็นแผนกหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ใช้สถานที่เรียนคือ  ตึกอักษรศาสตร์  จนถึงพ.ศ. ๒๔๗๓ จึงได้ย้ายนิสิตที่เป็นนิสิตฝึกหัดครู มาเรียนที่ “หอวัง” (วินเซอร์) และเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับนักเรียน จึงได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ซึ่งนิสิตได้ฝึกสอนตามแนววิชาครู แต่เมื่อถึงปีพ.ศ. ๒๔๗๙ ซึ่งวังวินเซอร์ถูกรื้อ เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนหอวังและแผนกฝึกหัดครู จึงได้ย้ายมาอยู่ที่เชิงสะพานอุเทนถวาย ครั้นปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นบริเวณสถานที่แห่งนี้ จึงต้องย้ายนักเรียนไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย และย้ายนิสิตฝึกหัดครูไปเรียนที่ตึกวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ พร้อมกับยกเลิกการใช้โรงเรียนหอวังเป็นที่ฝึกสอน เมื่อถึงปี พ.ศ.๒๕๐๐ มีการแยกแผนกครุศาสตร์ออกจากคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และจัดตั้งเป็นคณะครุศาสตร์โดยสมบูรณ์ จึงมีการดำริสร้างโรงเรียนสาธิตขึ้นแทนโรงเรียนหอวัง เพื่อใช้เป็นที่ฝึกสอนของนิสิตคณะครุศาสตร์ ในช่วงแรก ยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างอาคารสำหรับนักเรียน จึงได้อาศัยอาคารส่วนหนึ่งของหอพักนิสิตเป็นที่เรียนชั่วคราว 
     หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก