Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา06:33 น. | ออนไลน์ 37 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ
 
หอพักนิสิตหญิง หรือ หอเจ้าจอม
 
 

        เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นว่า มีนิสิตหญิงจำนวนมากที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และไม่มีที่พักอาศัยที่เป็นหลักแหล่งต้องไปอยู่อาศัยตามหอพักเอกชน บางแห่งไม่มีระเบียบและไม่ปลอดภัย ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองโดยสงบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างหอพักนิสิตหญิงขึ้นโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับการสร้างหอพักนิสิตชาย

        เมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๒ ท่านเจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาลที่๕ ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญ โดยบริจาคเงินจำนวน๑๒๐,๐๐๐บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สร้างหอพักนิสิตหญิง ต่อมาท่านได้รวบรวมเงินจากบรรดาญาติมิตรบริจาคสมทบ เป็นจำนวนเงิน๓,๙๑๑ บาท ครั้นปีพ.ศ.๒๔๙๓ ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ สวนอัมพร ท่านเจ้าจอมฯได้มอบเงินสมทบให้อีกเป็นจำนวนเงิน ๒๖๐ บาท รวมเงินที่ท่านเจ้าจอมฯได้บริจาคให้สามครั้ง เป็นจำนวนเงิน๑๒๔,๑๗๑ บาท ประกอบกับชุมนุมนิสิตหญิงได้มอบเงินสมทบอีก ๒๘๓.๕๐ บาท ทำให้เงินบริจาคมีจำนวน ๑๒๔.๔๕๔.๕๐ บาท นับว่าท่านเจ้าจอมฯเป็นผู้ริเริ่มให้ให้อุปการะคุณ แก่นิสิตหญิงของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนที่พักอาศัยเป็นอันดับแรก

         ในปีพ.ศ.๒๔๙๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างหอพักนิสิตหญิง เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๕,๕๖๐ บาท ซึ่งมีบริษัทไทยก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และคิดราคาก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๐๔๖,๔๐๐ บาท และได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๓ ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๙๕ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพิ่มอีก ๓๔๗,๐๐๐ บาท จึงได้เริ่มก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว ห้องสุขภัณฑ์ ถมดินและทำถนน สร้างรั้วและประตู รวมถึงสร้างอุปกรณ์ประจำห้องพัก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๗,๔๐๐ บาท เมื่อสร้างตัวอาคารหอพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านเจ้าจอมสมบูรณ์ได้กรุณาให้เตียงนอนประจำห้องอีก ๗๕ ชุด คิดเป็นเงิน ๔๔,๗๘๐ บาท ในผังเดิมกำหนดไว้ว่าจะสร้างอาคารหอพักนิสิตหญิง จำนวน ๒ หลัง บนเนื้อที่ประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ละหลังประกอบด้วย ๘๐ ห้อง สร้างสโมสรเจ้าจอมสมบูรณ์ร.๕ ระหว่างกลางหอทั้งสองหลัง พร้อมกับสร้างบ้านพักอนุสาสก และบ้านพักผู้ดูแลหอ แต่เนื่องจากผู้เช่าที่ดินในบริเวณที่จะสร้างหอพักจำนวน ๒๓ ราย ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปลูกสร้างบนเนื้อที่จำกัด เพียง ๗,๕๒๕ ตารางเมตร อาคารที่ออกแบบไว้สำหรับ ๘๐ ห้อง จึงมีเนื้อที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องแยกส่วนหนึ่งไปสร้างทางทิศเหนือ และร่นตัวอาคารเข้ามาทางด้านถนนพญาไทอีก ๒ เมตรเศษ ส่วนบ้านพักอนุสาสก ไม่ได้ก่อสร้าง เนื่องจากเนื่องจากไม่มีเนื้อที่พอ และต้องคืนงบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ต้องระงับการก่อสร้างสโมสรเจ้าจอมสมบูรณ์ไว้ก่อนด้วย ทำให้รูปแบบหอพักนิสิตหญิง ที่เมื่อสร้างเสร็จแล้ว แบ่งเป็นอาคาร ๔ หลัง คือ อาคารด้านทิศเหนือ(หอเหนือ) รับนิสิตเข้าพำนักได้ ๓๙ คน อาคารด้านทิศใต้(หอใต้) รับนิสิตเข้าพำนักได้ ๔๒ คน รวม ๗๑ คนนอกจากนี้ ยังมีโรงอาหารชั่วคราว ๑ หลัง และห้องน้ำชั่วคราว ๑ หลัง ทั้งนี้ ได้แบ่งห้องทางหอใต้เป็นที่ทำงาน และที่พำนักของอนุสาสก ๔ ห้อง และแบ่งทางหอเหนือเป็นที่พำนักของผู้ดูแลหอ สำนักงานและห้องห้องรับแขกของนิสิต ๔ ห้อง

        เมื่ออาคารสร้างเสร็จ ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้นิสิตหญิงเข้าพำนัก ในต้นปีการศึกษา ๒๔๕๙ แต่ทำพิธีเปิดอาคารในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖ โดยฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถรับนิสิตหญิงเข้าพักได้ทั้งหมด ๗๕ คน มีม.ร.ว.สลับ ลดาวัลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุสาสกหอพักนิสิตชาย(หอใหม่) ในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งอนุสาสกหอพักนิสิตหญิง โดยมีอาจารย์ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี เป็นผู้ช่วยอนุสาสก เมื่อทำการรับรับนิสิตเข้าหอและวางระเบียบข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว จึงได้มอบหมายให้ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี เป็นอนุสาสก และอาจารย์สุรางค์ โค้วตระกูล เป็นผู้ช่วยอนุสาสก ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๐๓ ทางมหาวิทยาลัยได้สร้างอาคารกลาง เชื่อมหอเหนือและหอใต้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท ชั้นล่างอาคารกลาง ใช้เป็นที่รับแขกและที่รับประทานอาหารของนิสิต ชั้นบนเป็นห้องพักนิสิต ๑๔ ห้อง ทำให้หอพักสามารถรับนิสิตเข้าพักได้ทั้งหมด ๑๕๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗ ของนิสิตหญิงในมหาวิทยาลัย) สำหรับค่าบำรุงหอพักในขณะนั้น แบ่งเป็นประเภทห้องเดี่ยวและห้องคู่ คือประเภทห้องเดี่ยวหอเหนือและหอใต้ ค่าพำนักวันละ ๕ บาท หอกลางวันละ ๑๐ บาท (ให้เฉพาะกรรมการอยู่) ส่วนประเภทห้องคู่ หอเหนือและหอใต้ ค่าพำนักวันละ ๓ บาท ส่วนหอกลางวันละ ๕ บาท สำหรับค่าอาหารจัดให้ ๒ มื้อ คือเช้าและเย็น คิดค่าอาหารวันละ ๕ บาทต่อวัน 
     หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก