Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา05:55 น. | ออนไลน์ 39 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ระเบียบหอพัก
ระเบียบหอพัก

จากระเบียบจุฬาฯลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545

       โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานบริการและสว้สดิการหอพักสำหรับนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการจัดให้บริการสวัสดิการด้านหอพักนิสิตจุฬาฯ จึงกำหนดให้มีระเบียบบริหารดำเนินงาน โดยรวมหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่พักสำหรับนิสิตในขณะศึกษาเข้าด้วยกัน

       อาศัยอำนาจตามความ  ในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2522 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 636 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 จึงอนุมัติให้มีระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 "

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก
     (1) ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
     (2) ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารหอพักศึกษิตนิเวศน พ.ศ. 2540

       บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดข้องหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้
         "มหาวิทยาลัย"  หมายถึง    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         "หอพัก"          หมายถึง   หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         "นิสิต"            หมายถึง   นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในขั้นปริญญาบัณฑิต  บัณฑิตศึกษา และรวมถึงนิสิตนานาชาติ ภายใต้โครงการแลกแลกเปลี่ยน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         "นิสิตหอพัก"    หมายถึง   นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักตามประกาศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          "คณะกรรมการบริการ"   หมายถึง   คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          "คณะกรรมการนิสิต"    หมายถึง   คณะกรรมการนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         "รองอธิการบดี"    หมายถึง    รองอธิการบดีทีอธิการบดีมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบกำกับการบริหารหอพักนิสิต

ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ อธิการบดี เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร


หมวด 1
วัตถุประสงค์

ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งหอพักสำหรับนิสิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้นิสิตได้อยู่ร่วมกันในที่พักที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษา
 2. เพื่อฝึกฝนให้นิสิตรู้จักการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม เสริมสร้าง บรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตทั้งหลายซึ่งมีพื้นความรู้และความสนใจแตกต่างกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 4. เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และไม่มีที่พักอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือมีที่พักไม่สะดวกต่อการศึกษา หรือเป็นนิสิตที่มี
  ฐานะ ขาดแคลน


หมวด  2
การบริหารและดำเนินงานหอพัก

ข้อ 7 ให้หอพักอยู่ภายใต้การกำกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร และให้อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย รองอธิการบดีที่อธิการมอบหมายเป็นประธานอนุสาสกหอพักนิสิตชาย อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งอีกจำนวนไม่เกิน 7 คน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิสิตสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้างานหอพักนิสิตเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานหอพัก ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และวัตถุประสงค์ของหอพัก
 2. พิจารณาและจัดวางข้อบังคับเกี่ยวกับหอพัก เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานหอพัก แนวปฏิบัติในการดูแลนิสิตหอพักและวินัยนิสิต
 3. พิจารณากำหนดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
 4. หน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ 9 ในการดำเนินงานหอพัก ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้มีอนุสาสกหอพักนิสิตชาย1 คน และอนุสาสกหอพักนิสิตหญิง อีก 1คน และแต่งตั้งให้มีผู้ช่วยอนุสาสก ตามจำนวนที่เห็นเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือกิจการที่อนุสาสกหอพักมอบหมาย

ข้อ 10 ให้อนุสาสกหอพัก มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานหอพัก ให้เป็นไปตามกฏหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 2. ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของหอพัก
 3. พิจารณาวางข้อปฏิบัติ และข้อแนะนำภายในหอพักที่ไม่ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ หรือ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 4. พิจารณากำหนดข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการนิสิต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
 5. ให้คำแนะนำปรึกษา ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนานิสิต และมีสิทธิยับยั้งการดำเนินงานใดๆของคณะกรรมการนิสิตหอพัก ซึ่งขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินงานใดๆที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อมหาวิทยาลัย                       


หมวด 3
สิทธิการสมัครเข้าพักในหอพัก

ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนิสิตในหอพัก ให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามหมวด 1


หมวด 4
การเข้าพักในหอพัก

ข้อ 12 ให้สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ดำเนินการประกาศรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพัก และให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าพัก เสนอรองอธิการบดีเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในแต่ละปีการศึกษา

ข้อ 13 นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพัก จะมีสิทธิพักในหอพักเฉพาะปีการศึกษานั้นๆ เว้นแต่จะสิ้นสภาพการเป็นนิสิตก่อนสิ้นปีการศึกษา จะหมดสิทธิ์ในการเข้าพักในหอพักทันที

ข้อ 14 นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพัก จะต้องดำเนินการต่างๆตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพักในหอพัก

ข้อ 15 นิสิตจะต้องเข้าพักในห้องที่อนุสาสกจัดตามความเหมาะสม จะย้ายห้องก่อนได้รับอนุญาตจากอนุสาสกไม่ได้ และจะต้องพักในห้องของตนเป็นประจำ

ข้อ 16 นิสิตจะต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัย หลังจากกำหนดปิดภาคการศึกษา 1 วัน ถ้านิสิตผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องพักในหอพักต่อไป ให้ยื่นความจำนงต่ออนุสาสกล่วงหน้า ตามกำหนดเวลาที่หอพักประกาศกำหนด และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพัก จึงจะมีสิทธิเข้าพักได้ และจะต้องพักในห้องที่อนุสาสกจัดให้ตามความเหมาะสม

ข้อ 17 นิสิตและบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอนุสาสก เข้าพักในหอพัก ไม่ได้โดยเด็ดขาด


หมวด 5
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

ข้อ 18 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพการณ์ และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหอพัก


หมวด 6
หน้าที่และข้อกำหนดวินัยของนิสิตหอพัก

ข้อ 19 ให้นิสิตหอพักมีหน้าที่พึงปฏิบัติดังนี้

 1. ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิต
 2. ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศต่างๆของหอพัก และมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
 3. ต้องเชื่อฟังคำตักเตือนของอนุสาสก ผู้ช่วยอนุสาสกและผู้ที่อนุสาสกมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเฉพาะเรื่องนั้นๆ
 4. ต้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ทรัพย์สมบัติของหอพัก และของมหาวิทยาลัยมิให้เสียหาย ใช้สอยอย่างประหยัด และต้องช่วยดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณหอพักอยู่เสมอ
 5. ต้องแต่งกายสุภาพ และระวังรักษามารยาท ไม่ให้เป็นที่รำคาญหรือรบกวน ผู้อื่น
 6. ต้องไม่เมาสุราอาละวาดในหอพัก
 7. ต้องไม่ทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายกันในบริเวณหอพัก
 8. ต้องไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
 9. ต้องไม่นำเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเข้าไปใช้ในหอพักก่อนได้รับอนุญาตต่ออนุสาสก
 10. ต้องไม่ตอกตะปู ตัดต่อสายไฟฟ้า หรือดัดแปลงแก้ไขเครื่องเรือนเครื่องใช้ของหอพัก และกรณีเครื่องเรือนเครื่องใช้ของหอพักชำรุดเสียหาย ให้นิสิตหอพักรีบแจ้งอนุสาสก หรือผู้ช่วยอนุสาสกทราบโดยทันที
 11. ต้องไม่นำเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้เป็นของส่วนกลาง ไปใช้เป็นของส่วนตัว
 12. ต้องไม่นำรถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากอนุสาสก ในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ต้องนำเข้ามาก่อนได้รับอนุญาต ให้รายงานต่ออนุสาสกหรือผู้ที่อนุสาสกมอบหมาย โดยเร็ว
 13. ต้องไม่เข้าไปในห้องพักของผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
 14. ต้องไม่ปิดประกาศใดๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากอนุสาสกหรือผู้ที่อนุสาสกมอบหมาย
 15. ต้องไม่เล่นการพนันในบริเวณหอพัก
 16. ต้องไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิดในบริเวณหอพัก
 17. ต้องไม่มีอาวุธ วัตถุระเบิดหรือยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง รวมทั้งไม่นำเข้ามาในบริเวณหอพัก
 18. ต้องไม่นำอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดเข้ามาในบริเวณหอพัก
 19. ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสียในทางเพศในบริเวณหอพัก
 20. ต้องไม่ทะเลาะวิวาทกันโดยใช้อาวุธ
 21. ต้องไม่กลุ้มรุมวิวาท หรือทำร้ายร่างกายกันถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
 22. ต้องไม่ลักทรัพย์ หรือจงใจทำลายทรัพย์สินของหอพัก หรือของเพื่อนร่วมหอพัก
 23. ต้องไม่นำผู้อื่นขึ้นไปบนหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต


หมวด 7
การลงโทษ

ข้อ 20 ให้กำหนดโทษสำหรับนิสิตที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดวินัยในหอพัก ตามลักษณะการกระทำ ดังนี้
      (1) ว่ากล่าวตักเตือน
      (2) ทำทัณฑ์บน
      (3) ให้ออกจากหอพัก

ข้อ 21 นิสิตผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดวินัยในหอพักตามหมวด6 ข้อ19 - 2. ถึงข้อ19 -14. ถือว่ามีความผิดไม่ร้ายแรง ให้อนุสาสกว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บนไว้ตามแต่จะเห็นสมควร หากนิสิตผู้ใดเคยถูกทำทัณฑ์บนแล้ว แต่ยังทำความ
ผิดขึ้นอีก ให้อนุสาสกเสนอความเห็นต่อรองอธิการบดี เพื่อพิจารณาลงโทษให้ออกจากหอพักได้ทันที

ข้อ 22 นิสิตผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดวินัยในหอพักตามหมวด6ข้อ19 -15. ถึงข้อ19 - 23. ถือว่ามีความผิดร้ายแรง ให้อนุสาสกเสนอความเห็นต่อรองอธิการ เพื่อพิจารณาลงโทษให้ออกจากหอพักโดยทันที และให้รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ลงโทษทางวินัยต่อไปด้วย

ข้อ 23 กรณีที่มิได้ระบุไว้ในหน้าที่ หรือเป็นข้อกำหนดวินัยนิสิตหอพักตามหมวด6 แต่เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกรณีที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าการกระทำใดของนิสิตหอพัก เข้าข้อกำหนดวินัยในหอพัก และหรือเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา

  ดาวน์โหลดไฟล์pdf

 


หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก