Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา08:59 น. | ออนไลน์ 36 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


การจัดเก็บและอัตราค่าที่พัก
 การจัดเก็บและอัตราค่าที่พัก

 

ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ.  2547

ข้อ 4  "อาคารหอพักนิสิตหลังเก่า" หมายถึง ตึกจำปี ตึกจำปา ตึกชวนชม ตึกพุดตาน ส่วน"อาคารหอพักนิสิตหลังใหม"่ หมายถึง
ตึกพุดซ้อน และการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก เป็นไปตามประกาศ


ข้อ 5  กำหนดอัตราไว้ดังนี้

5.1 สำหรับนิสิตที่เข้าพักในหอพักนิสิต ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
     5.1.1 ค่าธรรมเนียมห้องพักในอาคารหอพักนิสิตหลังเก่า
              ภาคการศึกษาปกติต่อภาค      คนละ 4,000 บาท
              ภาคฤดูร้อนต่อภาค                คนละ 2,000 บาท
     5.1.2ค่าธรรมเนียมห้องพักในอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่
              ภาคการศึกษาปกติต่อภาค       คนละ 5,000 บาท
              ภาคฤดูร้อนต่อภาค                 คนละ 2,500 บาท

5.2 สำหรับนิสิตอื่นๆ ที่นิสิตหอพักรับรองที่มีความจำเป็นมาขอพักเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตจากอนุสาสกหอพักนิสิตให้ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ดังนี้
     5.2.1 ค่าธรรมเนียมห้องพักในอาคารหอพักนิสิตหลังเก่า
              5.2.1.1    พักในห้องพักนิสิตหอพัก ต่อคน วันละ    40 บาท
              5.2.1.2     พักในห้องพักสำรอง   ต่อคน  วันละ      60 บาท
     5.2.2  ค่าธรรมเนียมห้องพักในอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่  
              5.2.2.1 พักในห้องพักนิสิตหอพัก ต่อคน วันละ    50 บาท
              5.2.2.2  พักในห้องพักสำรองต่อคน     วันละ      70 บาท

5.3 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอื่น เข้าพักในหอพักนิสิตเป็นครั้งคราว โดยได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต ผู้เข้าพักต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ดังนี้
     5.3.1   ค่าธรรมเนียมห้องพักในอาคารหอพักนิสิตหลังเก่า
              5.3.1.1 พักในห้องพักนิสิตหอพัก ต่อคน วันละ   60 บาท
              5.3.1.2 พักในห้องพักสำรอง ต่อคน วันละ       120 บาท
     5.3.2   ค่าธรรมเนียมห้องพักในอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่
              5.3.2.1 พักในห้องพักนิสิตหอพัก ต่อคน วันละ    70 บาท
              5.3.2.2 พักในห้องพักสำรอง ต่อคน      วันละ   140 บาท


ข้อ 6 การชำระค่าธรรมเนียม

6.1 นิสิตที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักในหอพักนิสิต ให้ชำระค่าธรรมเนียมที่ส่วนการคลัง ตามกำหนดเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศในแต่ละภาคการศึกษา

นิสิตหอพักที่มิได้ชำระเงินตามกำหนดเวลาในประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องถูกให้ออกจากหอพัก และจะต้องนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระพร้อมค่าปรับ 200 บาทด้วย

หากยังไม่ออกจากห้องพักและไม่ชำระค่าธรรมเนียมพร้อมค่าปรับ 200 บาท อีก มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป หรือจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติปริญญา จนกว่าจะได้นำเงินค่าธรรมเนียมพร้อมค่าปรับ 200 บาท มาชำระเรียบร้อยแล้ว

6.2 นิสิตพักเป็นครั้งคราว หรือบุคคลภายนอก ให้หัวหน้างานหอพักนิสิตเป็นผู้จัดเก็บเงินและนำส่งส่วนการคลังทุกวันทำการ

  ดาวน์โหลดไฟล์pdf


หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก