Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา06:03 น. | ออนไลน์ 35 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข้อปฏิบัติของหอพัก
ข้อปฏิบัติของนิสิตหอพัก
1. ความประพฤติและมารยาท
2. การแต่งกาย
3. การร่วมกิจกรรมของหอพักและของมหาวิทยาลัย
4. การช่วยกันรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
5. การประหยัดพลังงาน
6. การรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การใช้ลิฟต์
8. การดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก
9. การเก็บรองเท้าหน้าห้องพัก
10. การวางสิ่งของที่ระเบียงหลังห้อง
11. การตากผ้าพาดขอบระเบียง
12. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
13. ด้านสุขภาพของนิสิตหอพัก
14. การติดตามอ่านประกาศของหอพัก
15. การแจ้งซ่อม
16. การต้อนรับแขก
17. การใช้กุญแจห้องพัก
18. กองทุนเงินยืมหอพัก
19. การใช้บัตรประจำตัวนิสิตหอพัก
20. การขอกลับดึกหลังเวลา 22.00 น. และการไปค้างคืนนอกหอพัก (เฉพาะนิสิตหญิง)
21. การขออนุญาตนำบุคคลภายนอกมาค้างคืน (พักแขก)

  

1. ความประพฤติและมารยาท นิสิตต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ปฏิบัติตามระเบียบและกฎของหอพักนิสิตทุกประการ
2) รักษามารยาท ไม่ให้เป็นที่รำคาญหรือรบกวนผู้อื่น
3) แต่งกายสุภาพและเหมาะสมตามกาลเทศะ และไม่แต่งกายชุดนิสิตที่ผิดระเบียบออกนอกบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
4) ควรใช้คำพูดที่สุภาพ และเหมาะสมกับการเป็นนิสิต
5) ไม่เข้าห้องพักของผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องพักไม่อยู่ หรือในยามวิกาล
6) ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

2. การแต่งกาย นิสิตต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) แต่งกายให้สุภาพ แม้อยู่ในห้องพักของตนเอง
2) ถ้าแต่งกายในชุดนิสิตจะต้องให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ควรสวมเสื้อนิสิตปล่อยชาย และสวมรองเท้าแตะออกนอกบริเวณหอ
3) ไม่สวมชุดนอนหรือชุดที่ไม่สุภาพไปบริเวณชั้นล่างหรือโรงอาหาร
4) เวลาอาบน้ำ ใช้เสื้อคลุมอาบน้ำให้เรียบร้อยสุภาพ (นิสิตหญิง)

3. การร่วมกิจกรรมของหอพักและของมหาวิทยาลัย

นิสิตหอพักทุกคนต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่บังคับให้นิสิตหอพักปฏิบัติ เช่น โครงการ 5 ส โครงการอบรมและฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย หากนิสิตไม่เข้าร่วมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะมีผลต่อการพิจารณาให้อยู่หอพักต่อ
นอกจากนั้น นิสิตหอพักจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ เช่น การร่วมพิธีถวายบังคมในวันปิยมหาราช การเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เป็นต้น เมื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้ว ให้บันทึกลงในคู่มือนิสิต

4. การช่วยกันรักษาทรัพย์สินส่วนรวม นิสิตต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่พักอาศัยทั้งในและนอกห้องพัก ทั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบของหอพัก
2) ไม่นำเครื่องใช้ของหอพัก ซึ่งเป็นของส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว
3) ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัย
4) ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด
5) ไม่ขีดเขียนหรือติดรูปภาพ หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ผนังห้องหรือเครื่องใช้ภายในหอพักสกปรกเสียหาย
6) ปิดประตูหลังห้องทุกครั้งที่ไม่อยู่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและฝนสาด
7) นิสิตจะต้องศึกษาหลักปฏิบัติในการใช้สาธารณสมบัติ ได้แก่ ลานซักรีด ลานตากผ้า และ ห้องสุขา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามสากล นิยมได้อย่างถูกต้อง

5. การประหยัดพลังงาน

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม นิสิตหอพักควรตระหนักในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่นิสิตจะต้องช่วยกัน เช่น
   1) ไม่เปิดไฟทิ้งเอาไว้หากไม่ใช้ประโยชน์
   2) ไม่เปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลาขณะที่ซักผ้าหรือแปรงฟัน
   3) ขึ้น-ลง ชั้นเดียว ใช้บันได แทนการใช้ลิฟต์ (อาคารสูง)

6. การรักษาสิ่งแวดล้อม

หอพักนิสิตมีคนอยู่อาศัยจำนวนมาก ดังนั้น ปัญหาเรื่อง สภาพแวดล้อมทั้งน้ำเสีย ขยะ ความสะอาด จึงมีมากตาม โดยเฉพาะ “ขยะที่มีจำนวนมาก” จึงเป็นจิตสำนึกของนิสิตที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมของหอพัก เช่น ลดการใช้กล่องโฟมอาหาร ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก แยกขยะประเภทกระดาษ ขวด กล่องพลาสติก

7. การใช้ลิฟต์

ให้กดปุ่มเพียงครั้งเดียว ถ้าจะขึ้นให้กดปุ่มขึ้น ถ้าลงให้กดปุ่มลง เท่านั้น เมื่อกดปุ่มเรียกและมีไฟสว่างขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องกดซ้ำอีก ควรมีมารยาทในการใช้ลิฟท์ เมื่อมีผู้ต้องการใช้มากให้เรียงลำดับผู้มาก่อน-หลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และต้องรอให้ผู้โดยสารภายในออกจากลิฟต์ก่อน

8. การดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก

เป็นหน้าที่ของนิสิตที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก ทั้งหน้าห้อง ภายในห้อง และหลังห้องพัก จะมีการตรวจห้องพักเป็นครั้งคราว โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า นิสิตจะต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ และมีผลต่อการพิจารณาอยู่หอพักในปีต่อไปด้วย

9. การเก็บรองเท้าหน้าห้องพัก

นิสิตควรวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามชั้นวางที่ทางหอพักจัดไว้ (ไม่ให้ใช้ชั้นวางรองเท้าอื่นมาวางเสริม) ห้ามวางรองเท้าบนพื้นหน้าห้องโดยเด็ดขาด เพราะไม่สะดวกในการทำความสะอาดของแม่บ้าน และจะมีการตรวจเช็คทุกวัน หากพบว่านิสิตห้องใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีผลต่อการพิจารณาการอยู่หอพักในปีต่อ ๆ ไปด้วย

10. การวางสิ่งของที่ระเบียงหลังห้อง

ห้ามนิสิตวางกระถางต้นไม้และสิ่งของอื่น ๆ บนขอบผนังระเบียงหลังห้องโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่เดินผ่านไปมาได้

11. การตากผ้าพาดขอบระเบียง

ห้ามนิสิตตากผ้าหรือวางสิ่งของพาดขอบระเบียงออกมาด้านนอก เพราะทำให้เกิดทัศนะอุดจาด เมื่อมองจากด้านนอก และตากผ้าในที่ที่หอพักจัดให้เท่านั้น

12. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

1) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อนุญาตให้นำมาใช้ในห้องพักคือ พัดลม เครื่องเสียงขนาดย่อม เครื่องเป่าผม เตารีด
2) ให้นิสิตขออนุญาตนำเครื่องไฟฟ้าอื่นๆนอกเหนือจากที่อนุญาตไว้แล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สแกนเนอร์ ปริ้นท์เตอร์ เข้ามาใช้ในห้องพัก พร้อมทั้งชำระค่ากระแสไฟฟ้าตามที่หอพักกำหนด และต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง หากนำเข้ามาโดยพลการ หอพักจะยึดและให้นิสิตนำกลับไปทันที
3) หอพักมีหม้อต้มน้ำไฟฟ้า และตู้ทำน้ำเย็นไว้บริการนิสิตตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามนิสิตนำของส่วนตัวมาใช้
4) ห้ามประกอบอาหารภายในห้องพักโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอัคคีภัย

13. ด้านสุขภาพของนิสิตหอพัก

1) นิสิตจะต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่
2) เมื่อนิสิตเจ็บป่วยกะทันหันควรแจ้งให้อาจารย์ทราบ
3) กรณีที่นิสิตป่วยกะทันหันด้วยโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบ วัณโรค หรือโรคอื่นๆ ซึ่งอาจติดต่อเพื่อนในหอพักได้ นิสิตต้องแจ้งให้ผู้ปกครองประจำหอพักทราบเพื่อจะได้รักษาและให้คำแนะนำต่อไป
4) หอพักมียาสามัญ เช่น ยาแก้ไข้ ยาแก้ปวดท้อง ไว้บริการ เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้น ให้มาติดต่อขอรับยาได้ โดยที่หอพักจะปิดประกาศให้นิสิตทราบต่อไป

14. การติดตามอ่านประกาศของหอพัก

นิสิตจะต้องติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศเรียกพบนิสิตของหอพักอย่างสม่ำเสมอที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้ทราบและปฏิบัติตามได้ถูกต้องและไม่เกิดผลเสียหายตามมา

15. การแจ้งซ่อม

ถ้านิสิตพบว่าในห้องของตนเอง หรือบริเวณรอบหอพักมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ชำรุด ให้นิสิตแจ้งซ่อม โดยการกรอกข้อความในใบแจ้งซ่อมของชำรุดที่โต๊ะรปภ.ประจำตึก หรือที่สำนักงานหอพัก แล้วทางหอพักจะดำเนินการซ่อมไปตามลำดับ ยกเว้นการชำรุดนั้นเกิดจากการละเลยไม่เอาใจใส่ หรือเกิดจากการกระทำของนิสิต นิสิตที่พักในห้องนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมนั้นๆ ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของนิสิต

16. การต้อนรับแขก

1) กำหนดเวลาของการต้อนรับ ตามเวลาที่หอพักกำหนด
2) ใช้ชั้นล่างของอาคารเป็นที่ต้อนรับ
3) นิสิตหอพักต้องคอยดูแลแขกของตนเองให้รักษามารยาทไม่รบกวนผู้อื่น
4) สำหรับหอพักนิสิตหญิง ถ้านิสิตหอพักหญิงต้องการขึ้นตึกพักอื่นๆ ที่มิใช่ตึกพักของตน ต้องขออนุญาตและปฏิบัติดังนี้
    4.1 ถ้าไม่ได้ขอพักค้างคืน ให้แจ้ง รปภ.หอพักและเซ็นชื่อ แจ้งเวลาขึ้น-ลง ให้ชัดเจน ในสมุดบันทึก ทั้งนี้ไม่เกินเวลา 22.00 น. และวางบัตรหอพักให้ รปภ. เก็บไว้ และขอคืนเมื่อลงมา
    4.2 ถ้าพักค้างคืน
       นิสิตหญิง ต้องขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือ พี่ ป.โท ประจำตึกพักนั้นๆ โดยใช้ใบพักแขก ขอได้ที่สำนักงานหอพัก
       นิสิตชาย ในช่วงที่เปิดเรียน หากมีความจำเป็นที่ต้องพักค้างคืนให้ยื่นเรื่องขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากอนุสาสกหอพักนิสิตชายเท่านั้น ส่วนในช่วงปิดภาคเรียน สามารถยื่นขออนุญาตจากอาจารย์หรือ พี่ ป.โท ประจำตึกพักนั้นๆ โดยใช้ใบพักแขก ขอได้ที่สำนักงานหอพัก
5) นิสิตจะต้องดูแลผู้ที่ตนพาขึ้นไปบนหอพักมิให้รบกวน หรือล่วงเกินละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

17. การใช้กุญแจห้องพัก

1) นิสิตจะต้องเซ็นรับกุญแจในวันเข้าพักและส่งคืนกุญแจเมื่อไม่ประสงค์จะใช้ห้องพักหรือก่อนกลับบ้านเมื่อสิ้นภาคการศึกษาทุกครั้ง
2) กรณีที่นิสิตลืมกุญแจห้องพัก ให้ไปยืมได้ที่สำนักงาน ชั้น 2 (ตึกพุดซ้อน) ตามวันเวลาทำการ และให้คืนทันทีภายในวันนั้น

18. กองทุนเงินยืมหอพัก

หอพักมีเงินกองทุนเพื่อให้นิสิตที่มีความเดือดร้อนฉุกเฉินยืมได้ ติดต่อที่สำนักงานหอพัก โดยมีระเบียบการ ดังนี้
   1) ยืมได้ไม่เกินครั้งละ 500 บาท
   2) ส่งคืนภายใน 30 วัน
   3) ต้องส่งคืนเงินยืมครั้งก่อน จึงจะอนุญาตให้ยืมครั้งใหม่
   4) กรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องการยืมมากกว่า 500 บาท ให้ยื่นคำร้องต่ออนุสาสกเพื่อพิจารณาให้ยืมเป็นรายกรณี

19. การใช้บัตรประจำตัวนิสิตหอพัก

1) ก่อนขึ้นตึกพัก นิสิตต้องแสดงบัตรต่อรปภ.และวางบัตรไว้ในที่ที่เตรียมไว้
2) เมื่อออกจากตึกพัก ให้นำบัตรติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
3) กรณีที่นิสิตทำบัตรหาย ให้นำหลักฐานไปทำบัตรใหม่ที่สำนักงานหอพักนิสิต

20. การขอกลับดึกหลังเวลา 22.00 น. และการไปค้างคืนนอกหอพัก (เฉพาะนิสิตหญิง)

20.1 มีการแจ้งล่วงหน้า
   1) ให้นิสิตเขียนแจ้งก่อนออกจากหอพัก ใน “สมุดแจ้งการขอกลับดึก/ การไปค้างคืนนอกหอพัก” ซึ่งวางไว้ที่โต๊ะรปภ.แต่ละตึก กรณีที่ขอกลับดึก นิสิตต้องแจ้งภายในเวลา 20.30 น. ของแต่ละวัน
   2) การขอกลับดึก หลังเวลา 22.00 น. ต้องมีเหตุผลอันสมควร นิสิตยังไม่ต้องบันทึกเวลากลับเข้าหอพัก ให้บันทึกเมื่อกลับเข้าหอพักเรียบร้อยแล้ว
   3) การไปค้างคืนนอกหอพัก รวมถึงการกลับบ้านช่วงปิดภาคการศึกษา ให้นิสิตเขียนแจ้งด้วย และยังไม่ต้องบันทึกเวลากลับเข้าหอพัก ให้บันทึกเมื่อนิสิตกลับเข้าหอพักเรียบร้อยแล้ว

20.2 ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
กรณีที่นิสิตไม่สามารถแจ้งขอกลับดึกล่วงหน้าได้ เมื่อกลับเข้าหอพักให้นิสิตบันทึกไว้ 2 ที่ ดังนี้
   1) บันทึกใน “สมุดกลับดึกหลังเวลา 22.00 น.” ซึ่งวางไว้ที่โต๊ะรปภ.แต่ละตึก (เริ่มบันทึกตั้งแต่เวลา 22.01 น.)
   2) บันทึกใน “บันทึกการกลับดึกหลังเวลา 22.00 น. รายบุคคล” โดย รปภ. จะเป็นผู้หยิบเอกสารและเซ็นรับรองให้นิสิต
* การกลับดึกหลังเวลา 22.00 น. อาจารย์หอพักจะพิจารณาและตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

21. การขออนุญาตนำบุคคลภายนอกมาค้างคืน (พักแขก)

1) นิสิตสามารถนำบุคคลภายนอกมาพักได้ครั้งละ 1 คน และพักได้ไม่เกิน 3 วันต่อครั้ง
2) นิสิตควรขออนุญาตล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน โดยบันทึกใน “บันทึกการขึ้นหอพักของบุคคลภายนอก (พักแขก)” นิสิตหญิงนำไปวางไว้ที่โต๊ะรปภ. อาจารย์ประจำหอพักจะเซ็นอนุญาตให้ ในการบันทึกช่อง “ที่อยู่” นิสิตชายในช่วงเปิดเรียนให้นำเอกสารการขอพักแขกไปยื่นที่สำนักงานหอพักนิสิต ส่วนในช่วงปิดภาคเรียนให้ติดต่อขออนุญาตจากอาจารย์หรือ พี่ ป.โท ประจำตึกพักนั้นๆ โดยใช้ใบพักแขก ขอได้ที่สำนักงานหอพัก กรณีที่เป็นบุคคลภายนอก ให้เขียนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นนิสิตจุฬาฯ ให้เขียนคณะ และเลขประจำตัวนิสิต
3) นิสิตนำบันทึกฯ ที่มีลายเซ็นอนุญาตแล้ว ไปชำระค่าพักค้างคืนที่ สำนักงานหอพัก ชั้น 2 ตึกพุดซ้อน และให้แขกใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานการขึ้นพัก โดยเสียค่าที่พัก ตามอัตราที่กำหนด
4) การนำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในช่วงที่มีการสอบและช่วงปิดภาคการศึกษา
กรณีช่วงสอบ : ไม่อนุญาตให้นิสิตนำบุคคลภายนอกมาพัก ยกเว้น นิสิตจุฬาฯ ที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับการมาสอบ
กรณีช่วงปิดภาคการศึกษา : นิสิตสามารถนำนิสิตจุฬาฯ และบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นญาติที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกับนิสิตมาพักกับนิสิตในช่วงนั้นได้ โดยที่นิสิตต้องเป็นผู้ที่พักอยู่ด้วยในช่วงนั้น และเป็นนิสิตที่ได้สิทธิ์อยู่หอพักในภาคการศึกษาต่อไป
5) นิสิตที่นำบุคคลอื่นมาพักค้างคืน ต้องไม่ให้บุคคลนั้นล่วงเกินสิทธิ์ของเพื่อนร่วมห้อง และเพื่อนร่วมชั้น ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ นิสิตผู้นำบุคคลอื่นมาพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
6) บันทึกการขึ้นหอพักของบุคคลภายนอก (พักแขก) เป็นเอกสารส่วนบุคคล ห้ามนิสิตนำบันทึกฯของผู้อื่นมาใช้โดยเด็ดขาด
7) กรณีที่นิสิตทำบันทึกฯหาย ให้ไปแจ้งขอฉบับใหม่ที่สำนักงานหอพักเวลา 08.00 – 20.00 น. โดยชำระค่าปรับ 20 บาท

  ดาวน์โหลดไฟล์pdf


หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก