Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา20:37 น. | ออนไลน์ 29 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


การเปิดรับสมัครอยู่หอพักฯ


มีช่วงเวลาในการรับสมัคร ดังนี้

 • นิสิตใหม่ (ปี 1)   : ประกาศรับสมัครก่อนการเปิดภาคการศึกษาต้น (ช่วงเดือนพฤษภาคม)

 • นิสิตปัจจุบัน  : ประกาศรับสมัคร ประมาณเดือนกันยายน เพื่อเข้าพักในภาคการศึกษาปลาย
                     และเดือนมกราคมเพื่อเข้าพักภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาถัดไป
 • นิสิตที่ต้องการอยู่หอพักต่อ  : ประกาศรับสมัครประมาณเดือนมกราคมของทุกปี

**รายละเอียดอื่นๆ ขอให้นิสิตติดตามได้จากประกาศของทางหอพักฯ**เกณฑ์การพิจารณานิสิตให้เข้าพักในหอพักฯ

เกณฑ์การพิจารณาให้นิสิตเข้าพัก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2545 ซึ่งนิสิตที่มาสมัครควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1.  มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ หรือ มีที่พักที่ไม่สะดวกต่อการศึกษา หรือ เป็นนิสิตที่มีฐานะขาดแคลน

  2. มีความประพฤติที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย รู้จักการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม

  3. สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะอยู่หอพักต่อ ควรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติดังกล่าว จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณานิสิตให้เข้าพักในหอพักฯ ดังนั้น การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นจริง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
หากพบว่านิสิตให้ข้อมูลเท็จ นิสิตจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักในหอพักฯ