Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา21:34 น. | ออนไลน์ 10 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


คำถามที่ถามบ่อย

เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


ขั้นตอนการสมัครอยู่หอพักฯ


1. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานหอพักฯ ให้ครบทั้ง ๒ ส่วน

2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ทั้ง ๓ หน้า

3. นำใบสมัครที่พิมพ์แล้ว ทั้ง ๓ หน้า พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร มายื่นที่สำนักงานหอพักฯ และรับใบนัดสัมภาษณ์
 
4. เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด

5. ประกาศผลนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักฯ

6. รายงานตัว-มอบตัว ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตหอพักฯ รับกุญแจห้องและเอกสารสำหรับจ่ายค่าห้องพัก

7. ชำระค่าห้องพัก

8. เข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักฯ

 


หลักฐานประกอบการสมัครอยู่หอพักฯ

    1) รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
        - นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
        - นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

    2) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    4) หลักฐานผลการเรียน
        นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
              - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)