Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา20:56 น. | ออนไลน์ 22 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


ขั้นตอนการสมัครอยู่หอพักฯ


1. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานหอพักฯ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ทั้ง 3 หน้า
3. นำใบสมัครที่พิมพ์แล้ว ทั้ง 3 หน้า พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งไปรณีย์จ่าหน้าซองถึง

สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4. ประกาศผลนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักฯ
5. ยืนยันสิทธิ์ – รายงานตัวในระบบออนไลน์
6. นิสิตหอพักฯ รับกุญแจห้องและเอกสารสำหรับจ่ายค่าห้องพัก
7. ปริ้นใบชำระค่าหอพักแรกเข้าตามวันเวลาที่หอพักกำหนด (ติดตามประกาศหน้าเว็บไซต์หอพัก)
8. ชำระค่าห้องพักที่เคาร์เตอร์ธนาคาร
9. มอบตัวเข้าหอพัก รับกุญแจและเอกสารต่างๆและเข้าพัก
10. เข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักฯ

หลักฐานประกอบการสมัครอยู่หอพักฯ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

     1) ไฟล์รูปถ่ายสีหน้าตรงเพื่อใช้สำหรับ Upload เข้าระบบ จำนวน 1 รูป
           - นิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต
           - นิสิตชั้นปีอื่นๆระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

    2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    3) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    4) 4) สำเนาผลการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (CR54) พร้อมสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ