Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา04:43 น. | ออนไลน์ 29 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


คำถามที่ถามบ่อย

เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การยืนยัน-รายงานตัวเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


เว็บเพจหน้าแรกสำหรับรับสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. คลิกสมัครอยู่หอ เพื่อเข้าสู่หน้าแรก

ล็อกอิน     ล็อกอิน
สมัครอยู่หอฯ


2. จะพบป้ายประกาศ

ประกาศยืนยันอยู่หอฯ3. ล็อกอินเข้าระบบ
หากยังไม่ถึงเวลา ตามที่กำหนด จะพบหน้าเว็บดังนี้
   
สมัครอยู่หอฯ


หากอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนิสิตยังไม่ทำการยืนยัน จะพบหน้าเว็บ ดังนี้
หากต้องการยืนยัน ให้คลิกที่ลิงค์ ยืนยันสิทธิ์-รายงานตัว

สมัครอยู่หอฯ


หากอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนิสิตได้่ทำการยืนยันแล้ว จะพบหน้าเว็บ ดังนี้
หากต้องการยกเลิก ให้คลิกที่ลิงค์ ยกเลิก-ยืนยัน-แก้ไข ซึ่งนิสิตสามารถแก้ไขข้อมูลได้

สมัครอยู่หอฯ


4. เมื่อคลิก ยืนยันสิทธิ์-รายงานตัว จะพบหน้าเว็บ ดังนี้ ให้นิสิตกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ แล้วคลิกที่ปุ่ม Submit

สมัครอยู่หอฯ-ยืนยันการเข้าพัก

หมายเหตุ:

1) เลขประจำตัวนิสิต คือเลขประจำตัวนิสิตที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย
   ซึ่งหลังจากนิสิตส่งข้อมูลแล้ว เลขประจำตัวนิสิตนี้ ให้ใช้แทนเลขประจำตัวประชาชน ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

2) เมื่อนิสิตยืนยันแล้ว หมายถึง นิสิตมีภาระผูกพันที่ต้องชำระค่าหอพัก ตามระเบียบข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) การเลือกประเภทตึกพัก สำหรับนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีเท่านั้น
   โดยนิสิตโครงการจุฬาฯ-ชนบท และ นิสิตโครงการพัฒนาเกษตรไทย ไม่ให้เลือกตึกพักราคา 5,000 บาท

4) สำนักงานหอพักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรห้องพักและตึกพัก ตามพิจารณาเห็นสมควร

5) การแนบรูปถ่ายนิสิต ให้แนบรูปถ่ายหน้าตรงชุดนิสิต ไฟล์ชนิด .jpg มีขนาดไม่เกิน 500kb
    ความกว้างภาพไม่น้อยกว่า 150px อัตราส่วนภาพ W:H = 3:4 ( ประมาณ 100px : 130px )
    - นิสิตชาย ระดับบัณฑิตศึกษา : รูปถ่ายสี แต่งกายด้วยชุดสุภาพผูกเนคไทด์ พื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
    - นิสิตหญิง ระดับบัณฑิตศึกษา: รูปถ่ายสี แต่งกายด้วยชุดสุภาพ พื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
    - นิสิตชาย ระดับปริญญาตรี : รูปถ่ายสี แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ ผูกเนคไทด์ พื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
    - นิสิตหญิง ระดับปริญญาตรี : รูปถ่ายสี แต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ ติดกระดุมคอ พื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน