Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา18:54 น. | ออนไลน์ 48 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     ทำเนียบคณะกรรมการหอพักนิสิตชาย จุฬาฯ


คณะกรรมการหอพักนิสิตชาย
ปีการศึกษา 2563
นายธีมากร บุญโกย
นายทัชมินทร์ ปากจั่น
นายธนิน ว่องวงศ์
นายสิรภพ สาระสิทธิ์
นายอัษฎาวุฒิ พงษ์ฤทธิ์ศักดา
นายไม้มงคล เจียมเจริญ
นายกัญจน์ ผานิชชัย
นายอิงควัต หวังสวัสดิ์ปรีชา
นายบรรณวัชร นาคสู่สุข
นายนกร นิสยันต์
นายพงศ์สถิต ถนอมพงษ์
นายธนากร วงสุริยะ
นายกษิดิศ ธัญกิจจานุกิจ
นายสิทธินนท์ ประดิษฐ์ศิลป์
นายสุวัฒน์ อรรคศรีวร
นายธนญชัย ยศใจ
นายมณต์มนัส ลือชัย
นายภูวนาถ ทิมา