Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา17:40 น. | ออนไลน์ 42 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     ทำเนียบคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง จุฬาฯ


คณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง
ปีการศึกษา 2563
นางสาวนภัสสร พลึกรุ่งโรจน์
นางสาวเบญจรัตน์ ตะเภาพงษ์
นางสาวอรัชพร หนูตะพง
นางสาวพิรุณ แซ่ลี้
นางสาวอัมนี่ กาแบ
นางสาวณัชชา มุกดาสนิท
นางสาวภัควดี ลีทวีทรัพย์
นางสาวแพรวา ศรีทอง
นางสาวประณยา อรรคมุต
นางสาวนฤมล จีนาภักดิ์
นางสาววารุณี มูลมณี
นางสาวกุลธิดา เชษฐราช
นางสาวซออีฟะห์ มะสะ
นางสาวศุภิสรา แช่มเดช
นางสาวรมิตา วังไพศาล
นางสาวธันย์ชนก พลิกเถื่อน
นางสาวคุณากร อินต๊ะฟู
นางสาวพีระชนก ยวงคำมา
นางสาวญาตาลักษณ์ เสาวนิช