Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา13:52 น. | ออนไลน์ 56 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ทำเนียบคณะกรรมการหอพักนิสิตชาย จุฬาฯ


คณะกรรมการหอพักนิสิตชาย ปีการศึกษา 2562

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น รหัส คณะ จังหวัด ตำแหน่ง
1  นายทีทัช หงษ์คงคา  ทีเค  59  คณะครุศาสตร์  นครพนม  ประธานนิสิตหอพักชาย
2  นายวรปรัชญ์ คล้ายทอง  บอส  61  คณะครุศาสตร์  ประจวบคีรีขันธ์  เลขานุการชาย
3  นายพงษ์นรัตน์ ใจเรือง  อาทิตย์  59  คณะสหเวชศาสตร์  ศรีสะเกษ  เหรัญญิกชาย
4  นายนราวิชญ์ บุญญปุรานนท์  นอท  60  คณะครุศาสตร์  เพชรบุรี  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมภายนอกชาย
5  นายสรวงศ์ พ่วงสูงเนิน  ศอ  60  คณะครุศาสตร์  นครราชสีมา  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมภายในชาย
6  นายวัชรวิทย์ ไชยพะยวน  วิดๆ  59  คณะครุศาสตร์  สกลนคร  หัวหน้าฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ชาย
7  นายปชานาติ นาสมบูรณ์  อ๊อบ  61  คณะวิทยาศาสตร์  หนองบัวลำภู  หัวหน้าฝ่ายวิชาการชาย
8  นายสิรภพ สาระสิทธิ์  เติม  61  คณะครุศาสตร์  บุรีรัมย์  หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและประเมินผลชาย
9  นายธีรภัทร์ วงศ์ปราชญ์  ภัทร  59  คณะครุศาสตร์  อุดรธานี  หัวหน้าฝ่ายกีฬาชาย
10  นายนิพิฐพนธ์ รูปเกลี้ยง  นอร์ธ  59  คณะวิทยาศาสตร์  นครราชสีมา  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ชาย
11  นายศุภากร ผดุงหมู่  ทิว  61  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สุพรรณบุรี  หัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมชาย
12  นายพศวัต นพรัตน์  แทน  61  คณะรัฐศาสตร์  สงขลา  หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการชาย
13  นายอิงควัต หวังสวัสดิ์ปรีชา  อิงค์  61  คณะครุศาสตร์  บุรีรัมย์  หัวหน้าฝ่ายพัสดุชาย
14  นายสุวิจักขณ์ พลเดช  คีม  59  คณะครุศาสตร์  นครศรีธรรมราช  หัวหน้านิสิตชั้นปีที่ 4 ชาย
15  นายอนันตยศ แซ่โค้ว  อ๋อง  60  คณะเศรษฐศาสตร์  ตรัง  หัวหน้านิสิตชั้นปีที่?3 ชาย
16  นายอคพลรักษ์ เชื้อมุข  เจ็ท  61  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ลพบุรี  หัวหน้านิสิตชั้นปีที่?2 ชาย
17  นายสุธีร์รัตน์ พุทธวงค์  หม่อน  62  คณะครุศาสตร์  เชียงราย  หัวหน้านิสิตชั้นปีที่ 1 ชาย
18  นายสมเกียรติ ทรัพย์มูล  ท๊อป  61  คณะครุศาสตร์  นครราชสีมา  ประธานชมรมดนตรีไทย
19  นายธนิน ว่องวงศ์  อ๋อง  61  คณะเศรษฐศาสตร์  ตรัง  ประธานชมรมดนตรีสากล