Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา20:50 น. | ออนไลน์ 18 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ทำเนียบคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง จุฬาฯ


คณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง ปีการศึกษา 2562

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น รหัส คณะ จังหวัด ตำแหน่ง
1  นางสาวธีมาพร ลีละสุมนตรี  พลอย  59  คณะวิทยาศาสตร์  มหาสารคาม  ประธานนิสิตหอพักหญิง
2  นางสาวกนกพร ผลพันธิน  เนิส  60  คณะครุศาสตร์  ประจวบคีรีขันธ์  เลขานุการหญิง
3  นางสาวศรัญญา กสิพร้อง  ปุยฝ้าย  60  คณะครุศาสตร์  จันทบุรี  เหรัญญิกหญิง
4  นางสาวชลลดา เกิดสุข  โดนัท  60  คณะวิทยาศาสตร์  นครราชสีมา  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมภายนอกหญิง
5  นางสาวนภัสสร พลึกรุ่งโรจน์  แนน  60  คณะครุศาสตร์  สุรินทร์  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมภายในหญิง
6  นางสาววิริดา หิรัญ  ปริม  61  คณะครุศาสตร์  กระบี่  หัวหน้าฝ่ายนิสิตสัมพันธ์หญิง
7  นางสาวศุภิสรา กุลหินตั้ง  ต้นน้ำ  61  คณะวิทยาศาสตร์  มุกดาหาร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการหญิง
8  นางสาววารุณี มูลมณี  อัง  61  คณะครุศาสตร์  บุรีรัมย์  หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและประเมินผลหญิง
9  นางสาวณภัทรา วงษ์สงวน  ทูลเกล้า  59  คณะวิทยาศาสตร์  ปราจีนบุรี  หัวหน้าฝ่ายกีฬาหญิง
10  นางสาวธัญมน ทาวงศ์มา  เติ้ล  59  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ลำปาง  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์หญิง
11  นางสาวชนิดาภา ธรรมธัชวงศ์  ชิง  59  คณะวิทยาศาสตร์  พะเยา  หัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมหญิง
12  นางสาวกุลธิดา เชษฐราช  เมย์  61  คณะครุศาสตร์  บุรีรัมย์  หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการหญิง
13  นางสาวสิริกุล พรหมบุญตา  ออมสิน  61  คณะครุศาสตร์  เพชรบูรณ์  หัวหน้าฝ่ายพัสดุหญิง
14  นางสาวกุลนันทน์ อ่อนศรี  ทราย  59  คณะรัฐศาสตร์  นครสวรรค์  หัวหน้านิสิตชั้นปีที่ 4 หญิง
15  นางสาวณฐอร รวยถาวรกิจ  น้ำตาล  60  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ลำปาง  หัวหน้านิสิตชั้นปีที่?3 หญิง
16  นางสาวนิชกานต์ กล้าแข็ง  ปรายฟ้า  61  คณะสหเวชศาสตร์  ชลบุรี  หัวหน้านิสิตชั้นปีที่?2 หญิง
17  นางสาวศุภิสรา แช่มเดช  ชาช่า  62  คณะครุศาสตร์  นครศรีธรรมราช  หัวหน้านิสิตชั้นปีที่ 1 หญิง
18  นางสาววชิราภรณ์ พรหมเจริญ  จ๋า  60  คณะวิทยาศาสตร์  ฉะเชิงเทรา  ประธานชมรมค่ายหอ
19  นางสาวรมิตา วังไพศาล  มีน  61  คณะวิทยาศาสตร์  อุบลราชธานี  ประธานชมรมถ่ายภาพ
20  นางสาวสุดา หนอกกระโทก  แนน  60  คณะนิเทศศาสตร์  นครราชสีมา  ประธานชมรมแสงเสียง
21  นางสาวลลิตพรรณ หอมสุวรรณ  ตอง  60  คณะนิเทศศาสตร์  ลพบุรี  รองประธานชมรมแสงเสียง