Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา21:26 น. | ออนไลน์ 22 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ทำเนียบหัวหน้างานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนาม หัวหน้างานหอพักนิสิต จุฬาฯ

นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี

หัวหน้างานหอพักนิสิต ปี 2545-2550

นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นายประสาท จูมพล

หัวหน้างานหอพักนิสิต ปี 2550-ปัจจุบัน

นายประสาท จูมพล
ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ