Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา07:00 น. | ออนไลน์ 16 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ผู้บริหารงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

โทร : 02-218-7059
อีเมล์ :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์

โทร : 0 2218 3326
อีเมล์ :เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ