Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา09:44 น. | ออนไลน์ 10 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ทำเนียบผู้ปกครองหอพักนิสิตชาย จุฬาฯ

คณะกรรมการปกครองนิสิต หอพักนิสิตชาย ปีการศึกษา 2558

อาจารย์เผ่า  สุวรรณศักดิ์ศรี

อนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น ตึก

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี(อ.เผ่า)
ห้อง บ้านอนุสาสก


ผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 12,13,14 ตึกจำปี

ผศ.น.สพ. ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว(อ.ป๊อก)
ห้อง ตึกจำปี 1411


ผศ.น.สพ. ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว
ผศ.จักรพร  สุวรรณนคร

ผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 13,14 ตึกชวนชม

ผศ.จักรพร สุวรรณนคร(อ.แนน)
ห้อง ตึกชวนชม 1310


ผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 15,16,17 ตึกชวนชม

อาจารย์โกเมศ นาแจ้ง(อ.บอย)
ห้อง ตึกชวนชม 1628


อาจารย์โกเมศ  นาแจ้ง
นายประสาท  จูมพล

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 11 ตึกจำปี

นายประสาท จูมพล(พี่สาท)
ห้อง ตึกจำปี 106


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 9,10 ตึกจำปี

นายเกียรติศักดิ์ แสงอรุณ(พี่ปอ)
ห้อง ตึกจำปี 1111


นายเกียรติศักดิ์  แสงอรุณ
นายวัฒนพล  จันทรา

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 7, 8 ตึกจำปี

นายวัฒนพล จันทรา(พี่โบ๊ท)
ห้อง ตึกจำปี 511


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 5, 6 ตึกจำปี

นายสุขวรรณชาต รัตนาแพง(พี่ต้อม)
ห้อง ตึกจำปี 811


นายสุขวรรณชาต  รัตนาแพง
นายปรมัตถ์  ชนบดีเฉลิมรุ่ง

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 3, 4 ตึก

นายปรมัตถ์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง(พี่คำข้าว)
ห้อง ตึกจำปี 511


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 2 ตึกจำปี

นายมนตรี เครือวัลย์(พี่เตง)
ห้อง ตึกจำปี 211


นายมนตรี เครือวัลย์

เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ