Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา09:33 น. | ออนไลน์ 7 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ทำเนียบผู้ปกครองหอพักนิสิตชาย จุฬาฯ

คณะกรรมการปกครองนิสิต หอพักนิสิตชาย ปีการศึกษา 2549

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรีผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตป.โท ชั้น14 ตึกจำปี

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ห้อง 1411


ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อาจารย์นพ.ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศ

ผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตป.โท ชั้น13 ตึกจำปี

อาจารย์นพ.ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศ
ห้อง 1111


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 12 ตึกจำปี

นายประสาท จูมพล(พี่ประสาท)
ห้อง 511


นายประสาท จูมพล
อ.ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 11 ตึกจำปี

อ.ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์(พี่เซฟ)
ห้อง 511


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 10 ตึกจำปี

อ.จักรพร สุวรรณนคร(พี่แนน)
ห้อง 811


อ.จักรพร สุวรรณนคร
นายสัญชัย ลุงรุ่ง

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 9 ตึกจำปี

นายสัญชัย ลุงรุ่ง(พี่โก๋)
ห้อง 411


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 8 ตึกจำปี

นายวสันต์ ยอดศรี(พี่สันต์)
ห้อง 411


นายวสันต์ ยอดศรี
นายนัฐชัย เก่งพิพัฒน์

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 7 ตึกจำปี

นายนัฐชัย เก่งพิพัฒน์(พี่บิ๊ก)
ห้อง 311


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 6 ตึกจำปี

นายจรูญ จำปาทอง(พี่แบน)
ห้อง 311


นายจรูญ จำปาทอง
นายวินัย แก้วละมุล

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 5 ตึกจำปี

นายวินัย แก้วละมุล(พี่บาล)
ห้อง 411


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 4 ตึกจำปี

นายยิ่งยศ กินจินะ(พี่ธอร์น)
ห้อง 311


นายยิ่งยศ กินจินะ
นายมนตรี เครือวัลย์

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 3 ตึกจำปี

นายมนตรี เครือวัลย์(พี่เต็ง)
ห้อง 211


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 2 ตึกจำปา

อ.นภัส ขวัญเมือง(พี่เอส)
ห้อง 210


อ.นภัส ขวัญเมือง
นายณรงฤทธิ์ ทองแสง

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 3 ตึกจำปา

นายณรงฤทธิ์ ทองแสง(พี่โบ)
ห้อง 210


ผู้ปกครองนิสิตชั้น 4 ตึกจำปา

นายเกียรติศักดิ์ แสดงอรุณ(พี่ปอ)
ห้อง 510


นายเกียรติศักดิ์ แสดงอรุณ
นายคณิน นิติวงศ์

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 5 ตึกจำปา

นายคณิน นิติวงศ์(พี่ตู้)
ห้อง 510เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ