Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา15:12 น. | ออนไลน์ 10 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     ทำเนียบผู้ปกครองหอพักนิสิตชาย จุฬาฯ


คณะกรรมการปกครองนิสิต หอพักนิสิตชาย
ปีการศึกษา 2549
อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อาจารย์นพ.ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศ
นายประสาท จูมพล
อ.ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์
อ.จักรพร สุวรรณนคร
นายสัญชัย ลุงรุ่ง
นายวสันต์ ยอดศรี
นายนัฐชัย เก่งพิพัฒน์
นายจรูญ จำปาทอง
นายวินัย แก้วละมุล
นายยิ่งยศ กินจินะ
นายมนตรี เครือวัลย์
อ.นภัส ขวัญเมือง
นายณรงฤทธิ์ ทองแสง
นายเกียรติศักดิ์ แสดงอรุณ
นายคณิน นิติวงศ์