Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา09:41 น. | ออนไลน์ 10 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 424 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


ขั้นตอนการยื่นขออยู่หอต่อ =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_341.pdf
ประกาศยื่นขออยู่หอต่อ ภาคต้น 2561 =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_339.pdf

...
แจ้งข่าวเมื่อ 02 มี.ค. 2561http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_247.pdf ...
แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2560
[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/f ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ธ.ค. 2560รายละเอียด =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_335.pdf

สมัครเข้าอยู่หอพัก =>> http://www.rcuchula.com/apply/ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 13 ธ.ค. 2560...
แจ้งข่าวเมื่อ 12 ธ.ค. 2560ขั้นตอนการยื่นอยู่หอต่อ..คลิกที่นี่ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ย. 2560[url=http://www.rcuchula.com/rcu_web/index.php/news/activities/159-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8% ...

แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.ค. 2560[url=http://www.rcuchula.com/rcu_web/index.php/news/m-rcu-news/158-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2- ...

แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ค. 2560...
แจ้งข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 2559...
แจ้งข่าวเมื่อ 01 พ.ย. 2559

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 424 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43