Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา13:07 น. | ออนไลน์ 36 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ขึ้นทะเบียนรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน แจ้งที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬา   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2553
ขอเชิญหัวปีกทุกตึกประชุม ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 53 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม 4   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2553
วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฏาคม 53 เวลา 17.00 น. อบรม 5 ส หอพักรักษ์ ส สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ก.ค. 2553
ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนค่าหอพักปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553
การติดต่อกับนิสิตหอพักชาย/หญิง   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่เข้าพักในหอพักนิสิตชายระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 )   แจ้งข่าวเมื่อ 07 มิ.ย. 2553
ประกาศรับสมัครทุนหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 07 มิ.ย. 2553
ประกาศการชำระเงินค่าหอพักสำหรับนิสิตหอพักชั้นปีที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2553
แผนผังการจราจรวันมอบตัวเข้าหอพักวันที่ 3 มิถุนายน 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2553
การยืนยันเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
การยืนยันเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักที่ผ่านการสัมภาษณ์   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่1)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติมครั้งที่1)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักศึกษิตนิเวศน์ประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้น ปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก   แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2553
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้น ปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก   แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชายประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ประกาศประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชายประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิงประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลืิอกเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ประกาศเรื่องกำหนดการจับฉลากคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาโทหญิงเข้าพักหอพักศึกษิตนิเวศน์ประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่มีสิทธิ์อยู่หอต่อและนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและไม่ได้รับมีสิทธิ์พักต่อ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ประกาศรับใบสมัครหอพักที่นิสิตสมัครทางเว็บไซด์แล้วยังไม่ได้ส่ง   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20