Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา19:14 น. | ออนไลน์ 45 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=18][color=#FF33FF]ข้อปฎิบัตินิสิตที่ผ่านการคัดเลือก[/color][/size]

[size=16][color=blue]1.ยืนยันการเข้าพัก[/color][/size]
[size=16][color=green]นิสิตที่ต้องยืนยันการเข้าพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rcuchula.com ในเวลา 08.00 น.ของวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2553 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร์ที่ 22 ตุลภาคม 2553 โดยให้นิสิตใช้ User name และPassword ที่ใช้ในวันกรอกใบสมัคร ดำเนินการแนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดสุภาพพื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน[/color][/size]

[size=16][color=blue]2.การมอบตัว รับเอกสารประจำตัว และเข้าพัก[/color][/size]
[size=16][color=green]ให้นิสิตมารับบัตร รับกุญแจ รับเอกสาร และเข้าพักในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานหอพักศึกษิตนิเวศน์[/color][/size]

[size=18]

[color=red]หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้งให้ติดต่อสำนักงานหอพักศึกษิตนิเวศน์เบอร์โทรติดต่อ 02-2160040 - 44 หรือ 08-59560323[/color]

[/size]

ตรวจสอบรายชื่อ<<<คลิก


[color=red]

Long in เพื่อรายงานตัว<<<คลิก


[color=red]


แจ้งข่าวเมื่อ 18 ต.ค. 2553