Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา12:34 น. | ออนไลน์ 28 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[color=darkblue][/color][size=24][/size]
[size=24]รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) [/size] [color=darkblue][/color]

ทั้งนี้ ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้
1 . ยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักให้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพัก
http://www.rcuchula.com ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงเวลา
17.00 น. ของวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้
ในวันกรอกใบสมัครดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้ง
ให้ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-2183643
2 . แจ้งเลขประจำตัวนิสิตและรูปถ่าย นิสิตต้องแจ้งเลขประจำตัวนิสิตและไฟล์รูปถ่าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ทะเบียนนิสิตหอพักโดยให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหอพัก http://www.rcuchula.com
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม
2558 โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้ในวันกรอกใบสมัครดำเนินการดังนี้
1.1�� login เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวนิสิต
1.2 แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิต พื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ไฟล์ชนิด .jpg
มีขนาด 500 kb หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้งให้ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต หมายเลข
โทรศัพท์ 02-2183643
3 . การเลือกห้องพัก ให้นิสิตเลือกห้องพัก ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
ถึง เวลา 23.59 น. ของวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยเลือกห้องทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักนิสิต
http://www.rcuchula.com หากมีเหตุขัดข้องทางระบบการเลือกห้อง ให้ติดต่อได้ที่สำนักงานหอพัก
หรือทางโทรศัพท์ 02-2183643
4 . นิสิตต้องชำระค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จำนวน 5,000 บาท และค่าธรรมเนียมหอพักของ
เดือนสิงหาคมจำนวน 3,500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาท ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
ถึงวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 โดยให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งชำระหนี้จากเว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต
http://www.rcuchula.com แล้วนำไปชำระที่จุดให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
5 . นิสิตต้องมอบตัวเข้าพักในหอพัก ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
ณ โถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น โดยให้นำหลักฐานการชำระค่าประกันความเสียหายแรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก มาแสดงเพื่อรับบัตร รับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือและเข้าพัก หากนิสิตไม่มามอบตัว
ในวันเวลาดังกล่าวทางหอพักถือว่านิสิตสละสิทธิ์การเข้าพัก
6 . พบผู้ปกครองนิสิตใหม่หอพัก 17 ชั้น ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์หอพักนิสิต
7 . นิสิตต้องเข้าปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 - 17.00 น.

ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558