Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา11:49 น. | ออนไลน์ 35 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯทั้งนี้ ให้นิสิตที่ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติดังนี้
1 . ยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักให้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพัก
http://www.rcuchula.com ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงเวลา
17.00 น. ของวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้
ในวันกรอกใบสมัครดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้ง
ให้ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-2183643
2 . แจ้งเลขประจำตัวนิสิตและรูปถ่าย นิสิตต้องแจ้งเลขประจำตัวนิสิตและไฟล์รูปถ่าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ทะเบียนนิสิตหอพักโดยให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหอพัก http://www.rcuchula.com
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม
2558 โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้ในวันกรอกใบสมัครดำเนินการดังนี้
1.1�� login เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวนิสิต
1.2 แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิต พื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ไฟล์ชนิด .jpg
มีขนาด 500 kb หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้งให้ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต หมายเลข
โทรศัพท์ 02-2183643
3 . ห้องพัก นิสิตรับทราบห้องพัก ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.00 น. โดยสำนักงานหอพักนิสิต
จะประกาศหมายเลขห้องพักให้นิสิตรับทราบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือเวบไซต์หอพักนิสิตที่
http://www.rcuchula.com
4 . นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพัก (ยกเว้นนิสิตนิสิตโครงการจุฬาฯ - ชนบท) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
จำนวน 4,500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาท ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 29
กรกฏาคม 2558 โดยให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งชำระหนี้จากเว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต
http://www.rcuchula.com แล้วนำไปชำระที่จุดให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
5 . นิสิตต้องมอบตัวเข้าพักในหอพัก ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
ณ โถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน) โดยให้นำหลักฐานการชำระค่าค่าธรรมเนียม
หอพักมาแสดงเพื่อรับบัตร รับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือและเข้าพัก หากนิสิตไม่มามอบตัวในวันเวลา
ดังกล่าวทางหอพักถือว่านิสิตสละสิทธิ์การเข้าพัก
6 . นิสิตต้องเข้าปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 - 17.00 น.

ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558