Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา06:55 น. | ออนไลน์ 12 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=20][color=darkred]นิสิตที่จบการศึกษาหรือนิสิตที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2558

ที่แจ้งอยู่หอพักแบบเหมาจ่ายในช่วงที่ 3 ไว้ จะไม่สามารถพิมพ์ใบชำระค่าหอพักได้

*ให้นิสิตชำระเงินแบบรายวัน และอนุญาตให้พักได้ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น*
[/color]
[/size]แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2558