Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา22:04 น. | ออนไลน์ 21 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=18]

[color=#FF3300]ให้นิสิตหอพักทุกคนตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต www.rcu.sa.chula.ac.th
หากมีความผิดพลาด กรุณาแจ้งแก้ไขพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
หากพ้นระยะเวลาที่ให้แจ้งแก้ไขแล้ว หอพักจะถือว่าข้อมูลถูกต้อง
แจ้งแก้ไขที่ สำนักงานหอพักอาคารพุดซ้อน ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. [/color]

[/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ธ.ค. 2558