Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา15:15 น. | ออนไลน์ 28 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯขอให้นิสิตหอพักทุกคนที่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้ว

ไปทำการกดยินยอมหักเงินค่าหออัตโนมัติผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

ให้แล้วเสร็จภายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยค่าหอพักจะใช้วิธีการหักเงินอัตโนมัติเท่านั้น
แจ้งข่าวเมื่อ 22 ส.ค. 2562