Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา13:38 น. | ออนไลน์ 27 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯประกาศหอพักนิสิตจุฬาฯ

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตเข้าพัก คอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถี
---------------------------------------

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะรับสมัครนิสิตหอพักที่ประสงค์จะพักในคอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถี จึงประกาศให้นิสิตหอพักที่ประสงค์จะสมัครดำเนินการตามกำหนดรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตหอพักชายและนิสิตหอพักหญิงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. เป็นนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และมีความจำเป็นเกี่ยวกับที่พักอาศัย หรือเป็นนิสิตที่มี
ภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ แต่สถานที่พักไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา
3. เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
4. เป็นนิสิตที่ได้ทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะวิชาหรือหอพักอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน หรือมีตำแหน่งต่างๆ ในกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ชมรม คณะวิชาหรือหอพัก
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทที่ดี มองโลกในแง่ดี มีความสุภาพ เรียบร้อยมีความเหมาะสมที่จะใช้ชีวิตในหอพักร่วมกับผู้อื่น
หลักฐานประกอบใบสมัคร
1. รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาผลการเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
การได้สิทธิ์พัก 1 ปี พร้อมสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ
1. ค่าที่พักฟรี
2. มีอาหารเช้าบริการ
3. มีค่าทำกิจกรรม
4. มีค่าเดินทาง

*ส่งใบสมัครที่สำนักงานหอพักตึกพุดซ้อน ภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 20.00 น.
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.)
*สัมภาษณ์วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.-19.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานตึกพุดซ้อน

ประกาศเพิ่มเติมวันที่ 13 กันยายน 2562

แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.ย. 2562