Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา10:22 น. | ออนไลน์ 30 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ1. รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าพัก รับเอกสารประจำตัว บันทึกลายนิ้วมือ และถ่ายรูปชุดนิสิต ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552เวลา 8.00 -17.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2
2. มอบตัว รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพื่อชำระเงินค่าหอพัก และเข้าพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม2552 ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2
3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ให้นิสิตนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าหอพักที่ได้รับในวันมอบตัว พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนไปชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ที่ส่วนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น.รายละเอียดตามประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าหอพักนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552
4. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่โถงชั้นล่างตึกพุดซ้อน
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552


ดาวโหลดตามลิงส์ด้านล่าง

แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2552