Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา18:33 น. | ออนไลน์ 30 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯการติดต่อกับนิสิตหอพักชาย/หญิง
1. โทรศัพท์ ตึกชวนชม (02-2183672-4), ตึกพุดตาน (02-2183660-5),
พุดซ้อน (02-2183690-6), จำปี (02-2183650), จำปา (02-2183668)
โดยแจ้งชื่อ-สกุลจริงและหมายเลขห้องพักแก่เจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์
2. ส่งจดหมาย/พัสดุ (ธนาณัติ สั่งจ่าย ที่ทำการไปษณีย์ ปณฝ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสไปรษณีย์ 10332 )

กรุณาส่ง ชื่อ-สกุล.............................
หอพักนิสิตจุฬาฯ ห้อง.......ตึก............
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553