Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา03:16 น. | ออนไลน์ 37 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ประเิมินผลฯ ร้านค้า

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

ประเมินผลร้านค้าและบริการในหอพักฯจุฬาฯ
ผลการประเมินคุณภาพของร้านอาหาร หอพักนิสิต จุฬาฯ      1. รสชาติของอาหาร *
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... รสชาติของอาหาร *
 


      2. ความสะอาดของอาหาร *
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... ความสะอาดของอาหาร *
 


      3. ร้านค้ามีความสะอาด จัดวางของเป็นระเบียบเรียบร้อย
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... ร้านค้ามีความสะอาด จัดวางของเป็นระเบียบเรียบร้อย
 


      4. มีมนุษย์สัมพันธ์และบริการด้วยความสุภาพ
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... มีมนุษย์สัมพันธ์และบริการด้วยความสุภาพ
 


      5. ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ
 


      6. ภาชนะที่ใช้มีความสะอาด (จาน ช้อน ส้อม ตะเกียบ ฯ)
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... ภาชนะที่ใช้มีความสะอาด (จาน ช้อน ส้อม ตะเกียบ ฯ)
 


      7. ตู้กระจกกันฝุ่นหรือฝาปิดภาชนะใส่อาหารมิดชิด
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... ตู้กระจกกันฝุ่นหรือฝาปิดภาชนะใส่อาหารมิดชิด
 


      8. ร้านค้ามีความสะอาด จัดวางของเป็นระเบียบเรียบร้อย
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... ร้านค้ามีความสะอาด จัดวางของเป็นระเบียบเรียบร้อย
 


      9.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      10.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      11.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      12.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      13.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...