Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา00:16 น. | ออนไลน์ 13 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ

บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

สถิติ
 
Staff List
รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียงตาม :

เจ้าหน้าที่ หน้านี้ 28 คน จากทั้งหมด 28 คน หน้า : 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน โทร.
1 นายประสาท จูมพล หัวหน้าหอพักนิสิต กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
2 นางสาวขวัญฤทัย อุตรธิยางค์
(พัสดุ)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
3 นางนรากรณ์ ศรีขร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ธุรการ)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
4 นางสาวนิพัทธ์พร วงษ์หิรัญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(การเงิน การบัญชี)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
5 นางสาวพรทิพย์ เณรเสือ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(การเงิน การบัญชี)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
6 นางสาวศิรประภา มุภาษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(พัสดุ)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
7 นางสาวรุจิรา เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
(นักการภารโรง)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
8 นางสาวละมัย เครืองาม เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
(นักการภารโรง)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
9 นางสาวศจิภานันต์ กาญจนปฐมพร เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
(บริหารงานทั่วไป)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
10 นายมนัส สมคะเน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
(ระบบคอมพิวเตอร์)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
11 นางสาวกรกช นาคบุญช่วย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจการนิสิต)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
12 นายวัฒนพล จันทรา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักชาย)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
13 นางสาวนิดดา ขรุรัมย์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักหญิง)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
14 นางสาวนฤขวัญ โพธิ์แพง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจกรรมนิสิตหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
15 นางเยาวพร หนูแป้นน้อย พนักงานบริการทั่วไป
(การเงิน การบัญชี)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
16 นายสมศักดิ์ เรืองงาม พนักงานบริการทั่วไป
(ช่างงานหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
17 นายทรงพล ภู่ทอง พนักงานบริการทั่วไป
(สารบรรณและบุคคล)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
18 นายมณเทียร คำภารักษ์ หัวหน้าช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
19 นายอดุลย์ ฉาวกระโทก เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
20 นายสุทีพ ไพรศรี เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
21 นายอุดม สวงโท เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
22 นายสมเกียรติ บุญนา เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
23 นายสุรพงค์ โม่งปราณีต เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
สำนักระบบกายภาพ 08_ _ _ _ _
24 นายฐานัตถ์ สนเปี่ยม เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
สำนักระบบกายภาพ 08_ _ _ _ _
25 นายสุนทร ปาระฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
สำนักระบบกายภาพ 08_ _ _ _ _
26 นายจิรายุ สุขสบาย เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
สำนักระบบกายภาพ 08_ _ _ _ _
27 นายปาติชาต์ สัมนา วิศวกร
(ระบบอาคาร)
สำนักระบบกายภาพ 08_ _ _ _ _
28 นางสาวอุบล สาธิตะกร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต สำนักบริหารกิจกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
เจ้าหน้าที่ หน้านี้ 28 คน จากทั้งหมด 28 คน หน้า : 1