Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา23:42 น. | ออนไลน์ 8 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ

บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

สถิติ
 
Staff List
รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียงตาม :

เจ้าหน้าที่ หน้านี้ 29 คน จากทั้งหมด 29 คน หน้า : 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน โทร.
1 นายประสาท จูมพล หัวหน้าหอพักนิสิต กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
2 นางสาวนิพัทธ์พร วงษ์หิรัญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(การเงิน การบัญชี)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
3 นายสมชาย สุภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(พัสดุ)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
4 นายสุขวรรณชาต รัตนาแพง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(บริหารงานทั่วไป)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
5 นางเยาวพร หนูแป้นน้อย พนักงานบริการทั่วไป
(การเงิน การบัญชี)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
6 นายทรงพล ภู่ทอง พนักงานบริการทั่วไป
(สารบรรณและบุคคล)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
7 นางสาวอุบล สาธิตะกร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
8 นางนรากรณ์ ศรีขร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ธุรการ)
กลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
9 นางสาวตรีชฎา มีแสง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(การเงิน การบัญชี)
กลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
10 นางสาวกรกช นาคบุญช่วย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจการนิสิต)
กลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
11 นายวัฒนพล จันทรา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักชาย)
กลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
12 นางสาวนิดดา ขรุรัมย์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักหญิง)
กลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
13 นางสาวนฤขวัญ โพธิ์แพง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจกรรมนิสิตหอพัก)
กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และ การใช้ชีวิตนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
14 นายมณเทียร คำภารักษ์ หัวหน้าช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
15 นายประยุทธ์ ทิพย์เวช เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
16 นายอดุลย์ ฉาวกระโทก เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
17 นายสุทีพ ไพรศรี เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
18 นายอุดม สวงโท เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
19 นายสมเกียรติ บุญนา เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
20 นายสุรพงค์ โม่งปราณีต เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
21 นายฐานัตถ์ สนเปี่ยม เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
22 นายภานุพงษ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
23 นายสมศักดิ์ เรืองงาม พนักงานบริการทั่วไป
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มรักษาความปลอดภัย 08_ _ _ _ _
24 นายชีวิน พงษ์ทอง พนักงานบริการทั่วไป
(รปภ.หอพัก)
กลุ่มรักษาความปลอดภัย 08_ _ _ _ _
25 นายมนัส สมคะเน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
(ระบบคอมพิวเตอร์)
กลุ่มระบบสารสนเทศหอพัก 08_ _ _ _ _
26 นางสาวรุจิรา เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
(นักการภารโรง)
กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 08_ _ _ _ _
27 นางสาวละมัย เครืองาม เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
(นักการภารโรง)
กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 08_ _ _ _ _
28 นางสุนันทา พ่วงพุฒ พนักงานบริการทั่วไป
(ตึกพุดซ้อน)
กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 08_ _ _ _ _
29 นายวินัย เริงสำราญ พนักงานบริการทั่วไป
(ตึกจำปี)
กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 08_ _ _ _ _
เจ้าหน้าที่ หน้านี้ 29 คน จากทั้งหมด 29 คน หน้า : 1