โครงสร้างเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าหอพักนิสิต

ประสาท  จูมพล
ประสาท จูมพล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นิพัทธ์พร วงษ์หิรัญ
นิพัทธ์พร วงษ์หิรัญ
         
 

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ธุรการ)


นรากรณ์ ศรีขร
นรากรณ์ ศรีขร

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจการนิสิต)


กรกช นาคบุญช่วย
กรกช นาคบุญช่วย

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(บริหารงานทั่วไป)


ศจิภานันต์ กาญจนปฐมพร
ศจิภานันต์ กาญจนปฐมพร

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักชาย)


วัฒนพล จันทรา
วัฒนพล จันทรา

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักหญิง)


นิดดา ขรุรัมย์
นิดดา ขรุรัมย์
 

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจกรรมนิสิตหอพัก)


นฤขวัญ  โพธิ์แพง
นฤขวัญ โพธิ์แพง
 


ไม่มีข้อมูล

 

  หัวหน้าช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)


มณเทียร คำภารักษ์
มณเทียร คำภารักษ์
 

  พนักงานบริการทั่วไป
(ช่างงานหอพัก)


สมศักดิ์ เรืองงาม
สมศักดิ์ เรืองงาม