Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา23:45 น. | ออนไลน์ 16 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 

Bed Status
ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ไม่อนุญาตให้เลือกตึกจำปี

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น2

ห้อง 201
A
B
C
D
ห้อง 202
A
B
C
D
ห้อง 203
A
B
C
D
ห้อง 204
A
B
C
D
ห้อง 205
A
B
C
D
ห้อง 206
A
B
C
D
ห้อง 208
A
B
C
D
ห้อง 209
A
B
C
D
ห้อง 210
A
B
C
D
ห้อง 211
A
B
ห้อง 215
A
B
C
D
ห้อง 216
A
B
C
D
ห้อง 217
A
B
C
D
ห้อง 218
A
B
C
D
ห้อง 219
A
B
C
D
ห้อง 221
A
B
C
D
ห้อง 222
A
B
C
D
ห้อง 223
A
B
C
D
ห้อง 224
A
B
C
D