Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา21:18 น. | ออนไลน์ 18 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ชำระค่าห้องพัก ภาคต้น หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ทางอินเตอร์เน็ต


สำหรับนิสิต ชั้นปีที่1 (ยกเว้นตึกใหม่ 17ชั้น และ ตึกพุดตาน)
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 19:30 น.


สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ยกเว้นตึกใหม่ 17ชั้น และ ตึกพุดตาน)
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 18:00 น.


สำหรับนิสิตตึกใหม่ 17ชั้น และ ตึกพุดตาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 19:30 น.


สถานภาพนิสิต


นิสิตชื่อ :

ห้องพัก :


สถานะ:    

      การชำระค่าห้องพัก หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 แรกเข้า

  1. นิสิตที่มีสิทธิ์อยู่หอ ล็อกอินเข้าระบบ และพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
    ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  2. นำใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
    หมายเหตุ: มีคำธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร 10 บาท

สำหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ ที่เคยดำเนินการยินยอมให้หักบัญชีไว้แล้ว

  • ให้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีกับทางหอพักไว้ ให้มีจำนวนพอสำหรับชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน

หมายเหตุ: กรณีใบแจ้งชำระค่าห้องพัก มีข้อความว่า พ้นสภาพนิสิตหอพัก หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ไม่ได้อยู่ภาคฤดูร้อน ซึ่งแสดงว่าใบแจ้งชำระค่าห้องพักนี้ ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ กรุณาติดต่อสำนักงานหอพักฯ


** ห้ามปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งชำระค่าห้องพัก โดยเด็ดขาด **

ไฟล์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก สามารถเปิดด้วยโปรแกรม PDF Reader