Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา03:20 น. | ออนไลน์ 42 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ชำระค่าห้องพัก ภาคปลาย หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ทางอินเตอร์เน็ต


สำหรับนิสิต ชั้นปีที่1 (ยกเว้นตึกชวนชม ตึกจำปี และตึกพุดตาน)
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น.


สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ยกเว้นตึกชวนชม ตึกจำปี และตึกพุดตาน)
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น.


สำหรับนิสิตตึกชวนชม ตึกจำปี และตึกพุดตาน
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น.
สถานภาพนิสิต

นิสิตชื่อ :
ห้องพัก :
สถานะ:    รายการค่าหอพักรอการชำระเงิน
รายการ ค่าประกัน ค่าห้อง ค่าไฟเดือนที่แล้ว ค่าน้ำเดือนที่แล้ว ค่าปรับ รวมทั้งสิ้น
ไม่มีรายการค้างชำระ      การชำระค่าห้องพัก หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 แรกเข้า

  1. นิสิตที่มีสิทธิ์อยู่หอ ล็อกอินเข้าระบบ และพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
    ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  2. นำใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ ที่เคยดำเนินการยินยอมให้หักบัญชีไว้แล้ว

  • ให้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีกับทางหอพักไว้ ให้มีจำนวนพอสำหรับชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน
  • จะตัดบัญชีทุก 5 วันทำการแรก ในแต่ละเดือน

หมายเหตุ: กรณีใบแจ้งชำระค่าห้องพัก มีข้อความว่า พ้นสภาพนิสิตหอพัก หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ไม่ได้อยู่ภาคฤดูร้อน ซึ่งแสดงว่าใบแจ้งชำระค่าห้องพักนี้ ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ กรุณาติดต่อสำนักงานหอพักฯ


** ห้ามปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งชำระค่าห้องพัก โดยเด็ดขาด **

ไฟล์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก สามารถเปิดด้วยโปรแกรม PDF Reader