Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา18:47 น. | ออนไลน์ 8 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ชำระค่าห้องพัก ภาคต้น หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ทางอินเตอร์เน็ต


สำหรับนิสิต ชั้นปีที่1 (ยกเว้นตึกใหม่ 17ชั้น)
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 น.


สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ยกเว้นตึกใหม่ 17ชั้น)
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 น.


สำหรับนิสิตตึกใหม่ 17ชั้น
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 น.


สถานภาพนิสิต


นิสิตชื่อ :

ห้องพัก :


สถานะ:    

      การชำระค่าห้องพัก หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 • นิสิตที่มีสิทธิ์อยู่หอ ล็อกอินเข้าระบบ และพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
  ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น


 • นำใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ไปชำระเงินที่ส่วนกองคลัง อาคารจามจุรี5 ชั้น3 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  หรือ นำใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
  หรือ ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
  ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น


 • คำธรรมเนียมการชำระเงินค่าห้องพักผ่านธนาคาร 10 บาท โดยธนาคารจะเีรียกเก็บจากผู้ชำระเงิน

 • ต้องชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน

 • กรณีใบแจ้งชำระค่าห้องพัก มีข้อความว่า "พ้นสภาพนิสิตหอพัก" หรือ "ไม่ผ่านเกณฑ์" หรือ
  "ไม่ได้อยู่ภาคฤดูร้อน" ซึ่งแสดงว่าใบแจ้งชำระค่าห้องพักนี้ ไม่สามารถทำธุรกรรมได้
  กรุณาติดต่อสำนักงานหอพักฯ** ห้ามปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งชำระค่าห้องพัก โดยเด็ดขาด **

ไฟล์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก สามารถเปิดด้วยโปรแกรม PDF Reader