Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา05:58 น. | ออนไลน์ 18 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศ


เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าพักในหอพัก ดังนี้

  • รับสมัครหอพักครั้งถัดไปช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562


  • กรณีที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ การสมัครถือว่าเป็นโมฆะ

โดยกรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต

    ในวันที่ 09 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
    ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.ให้ปริ้นใบสมัครทั้ง 3 แผ่น พร้อมหลักฐานการสมัคร นำมาส่งในวันที่มาสัมภาษณ์เข้าหอพัก ตามที่สำนักงานหอพักนิสิตนัดหมาย โดยตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาสัมภาษณ์ได้ที่ www.rcu.sa.chula.ac.th/news

(หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อเวลา 18.00 น. ของวันราชการถัดไป)ผู้สมัครล็อกอินเข้าระบบ(กรณียื่นใบสมัครผ่านเว็บแล้ว)
User Name:: (เลขประจำตัวนิสิต) หรือ (เลขประจำตัวประชาชน)
Password::
 


การสมัครผ่่านเว็บไซต์  

1. กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

  • รับสมัครหอพักครั้งถัดไปช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562


** หลังจากส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ครบ 2 ส่วนแล้ว ท่่านสามารถ ล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง และพิมพ์ใบสมัคร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร เท่านั้น**


2. พิมพ์ใบสมัครทั้ง 3 แผ่น แล้วนำมายื่นในวันที่มาสัมภาษณ์ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

    1) รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
        - นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
        - นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

    2) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    4) หลักฐานผลการเรียน
        นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
              - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้ว

หากยังไม่ปรินต์ใบสมัคร กรุณาล็อกอินเข้าระบบ เพื่อปรินต์ใบสมัคร

นำใบสมัครที่ปรินต์แล้ว มายื่นที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ

ในวันที่มาสัมภาษณ์