Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา18:58 น. | ออนไลน์ 11 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศ


ปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าพักในหอพัก


    ตั้งแต่วันที่ 02 กรกฎาคม 2560 เวลา นัดสัมภาษณ น.


จะเปิดรับสมัครครั้งถัดไป ประมาณ

    โปรดติดตามประกาศของสำนักงานหอพักนิสิต


กรุณาติดตามประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ปิดการยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าพักในหอพัก


    ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 23:59 น.การสมัครผ่่านเว็บไซต์  

1. กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

  • เฉพาะนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เท่านั้น


** หลังจากส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ครบ 2 ส่วนแล้ว ท่่านสามารถ ล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง และพิมพ์ใบสมัคร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร เท่านั้น**


2. พิมพ์ใบสมัครทั้ง 3 หน้า แ้ล้วนำมาืยื่นที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ ภายในวันเวลาที่กำหนด พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

    1) รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
        - นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
        - นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต
        - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพสากลนิยม

    2) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    4) หลักฐานผลการเรียน
        4.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
              - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
        4.2 กรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
              - นิสิตใหม่บัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
              - นิสิตใหม่บัณฑิตศึกษาชั้นปีอื่นๆ หลักฐานผลการเรียน ล่าสุด (CR 60)