Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา13:07 น. | ออนไลน์ 52 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศ


เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าพักในหอพัก ดังนี้

  • ครั้งที่ 2 นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปรหัส 58 - 62


  • กรณีที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ การสมัครถือว่าเป็นโมฆะ

โดยกรอกแบบฟอร์มทางอินเทอร์เน็ต

    ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 น.
    ถึงวันที่ 07 มิถุนายน 2563 เวลา 12:00 น.โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วน =>> กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2563
ให้ปริ้นใบสมัครทั้ง 3 แผ่น พร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

(หลังจากส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดได้ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.)ผู้สมัครล็อกอินเข้าระบบ(กรณียื่นใบสมัครผ่านเว็บแล้ว)
User Name:: (เลขประจำตัวนิสิต) หรือ (เลขประจำตัวประชาชน)
Password::
 


การสมัครผ่่านเว็บไซต์  

1. กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

คลิก Link เพื่อสมัครเข้าหอพัก

** หลังจากส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ครบ 2 ส่วนแล้ว ท่่านสามารถ ล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง และพิมพ์ใบสมัคร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร เท่านั้น**


2. ให้นิสิตพิมพ์ใบสมัครทั้ง 3 หน้า พร้อมแนบหลักฐาน ส่งจดหมายลงทะเบียนหรือ EMS มาที่

    สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
            กรุงเทพฯ 10330


หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

    1) รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
        - นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
        - นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

    2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

    4) หลักฐานผลการเรียน
        4.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
              - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมตอนปลาย (ปพ.1) ปีการศึกษาที่จบ (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
        4.2 นิสิตชั้นปีอื่นๆ
             - ใบรายงานผลการศึกษา CR 60 (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้ว

หากยังไม่ปรินต์ใบสมัคร กรุณาล็อกอินเข้าระบบ เพื่อปรินต์ใบสมัคร

นำใบสมัครที่ปรินต์แล้ว มายื่นที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ

ในวันที่มาสัมภาษณ์