Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา11:08 น. | ออนไลน์ 9 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศ


เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าพักในหอพัก ดังนี้

  • ทดสอบระบบ

  • ทดสอบระบบ


  • กรณีที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ การสมัครถือว่าเป็นโมฆะ

โดยกรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต

    ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น.
    ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 23:59 น.ให้ปริ้นใบสมัครทั้ง 3 ส่วน พร้อมหลักฐานการสมัคร นำมาส่งที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ ในวันที่มาสัมภาษณ์เข้าหอพักตามที่สำนักงานหอพักนิสิตนัดหมาย

ปิดการยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าพักในหอพัก


    ตั้งแต่วันที่ 04 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น.

ผู้สมัครล็อกอินเข้าระบบ(กรณียื่นใบสมัครผ่านเว็บแล้ว)
User Name:: (เลขประจำตัวนิสิต) หรือ (เลขประจำตัวประชาชน)
Password::
 


การสมัครผ่่านเว็บไซต์  

1. กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

  • ทดสอบระบบ


  • ทดสอบระบบ


** หลังจากส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ครบ 2 ส่วนแล้ว ท่่านสามารถ ล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง และพิมพ์ใบสมัคร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร เท่านั้น**


2. พิมพ์ใบสมัครทั้ง 3 หน้า แ้ล้วนำมาืยื่นที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ ภายในวันเวลาที่กำหนด พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

    1) รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
        - นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
        - นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต

    2) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    4) หลักฐานผลการเรียน
        นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
              - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้ว

หากยังไม่ปรินต์ใบสมัคร กรุณาล็อกอินเข้าระบบ เพื่อปรินต์ใบสมัคร

นำใบสมัครที่ปรินต์แล้ว มายื่นที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ

ในวันที่มาสัมภาษณ์