Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา02:18 น. | ออนไลน์ 12 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ประเิมินผลฯ ร้านค้า

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 

ประเมินผลร้านค้าและบริการในหอพักฯจุฬาฯ
ผลการประเมินคุณภาพของร้านค้าและบริการหอพักนิสิต จุฬาฯ

  ร้าน1 (ร้านน้ำ) กราฟแสดงผลการประเมิน
หัวข้อประเมิน คะแนน
(%)
ประเมิน
(คน)
 1.รสชาติของอาหาร * 82.86 49
 2.ความสะอาดของอาหาร * 78.75 48
 3.ความสะอาดของภาชนะ * 82.13 47
 4.ความสดใหม่ของอาหาร * 77.96 49
 5.ความสะอาดของร้าน/สถานที่ 79.57 47
 6.ความสะอาดของผู้ขาย 82.13 47
 7.มารยาทของผู้ขาย 83.91 46
 8.ความหลากหลายและแปลกใหม่ของอาหาร 72.17 46
 9.ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ 80.83 48
 10. 0.00 0
 11. 0.00 0
 12. 0.00 0
 13. 0.00 0

กราฟแสดงผลการประเมินร้านค้าหอพักจุฬาฯ...