Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา03:54 น. | ออนไลน์ 40 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ประเิมินผลฯ ร้านค้า

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

ประเมินผลร้านค้าและบริการในหอพักฯจุฬาฯ
ผลการประเมินคุณภาพของร้านค้าและบริการหอพักนิสิต จุฬาฯ

  ร้านค้าที่ 1 (น้ำและผลไม้) กราฟแสดงผลการประเมิน
หัวข้อประเมิน คะแนน
(%)
ประเมิน
(คน)
 1.รสชาติของอาหาร * 86.71 665
 2.ความสะอาดของอาหาร * 86.95 665
 3.ร้านค้ามีความสะอาด จัดวางของเป็นระเบียบเรียบร้อย 90.06 666
 4.มีมนุษย์สัมพันธ์และบริการด้วยความสุภาพ 91.47 666
 5.ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ 85.56 658
 6.ภาชนะที่ใช้มีความสะอาด (จาน ช้อน ส้อม ตะเกียบ ฯ) 87.64 660
 7.ตู้กระจกกันฝุ่นหรือฝาปิดภาชนะใส่อาหารมิดชิด 86.83 662
 8.ร้านค้ามีความสะอาด จัดวางของเป็นระเบียบเรียบร้อย 89.46 662
 9. 86.36 22
 10. 82.22 9
 11. 75.56 9
 12. 72.50 8
 13. 77.50 8

กราฟแสดงผลการประเมินร้านค้าหอพักจุฬาฯ...