Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา17:41 น. | ออนไลน์ 22 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ประเิมินผลฯ ร้านค้า

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

ประเมินผลร้านค้าและบริการในหอพักฯจุฬาฯ
ผลการประเมินคุณภาพของร้านค้าและบริการหอพักนิสิต จุฬาฯ

  ร้าน1 (ร้านน้ำ) กราฟแสดงผลการประเมิน
หัวข้อประเมิน คะแนน
(%)
ประเมิน
(คน)
 1.รสชาติของอาหาร * 80.65 857
 2.ความสะอาดของอาหาร * 79.48 852
 3.ความสะอาดของร้าน * 78.11 857
 4.มารยาทของผู้ให้บริการ * 84.38 858
 5.ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ 81.62 852
 6. 81.67 24
 7. 74.29 7
 8. 73.33 6
 9. 80.00 4
 10. 80.00 4
 11. 84.00 5
 12. 80.00 3
 13. 73.33 3

กราฟแสดงผลการประเมินร้านค้าหอพักจุฬาฯ...